kawthan

Sagulum est vestis militaris variis coloribus contexta, versus Vergilius: virgatis lucent sagulis etc.; secundum alios stragulum est vestis que texta dicitur ex lino et lana kawthan ca 1500 WokLub 118v

Wyraz hasłowy (Kaftan) Hasło konkordancji Sagulum
Wyraz(y) w transliteracji kawthan Podstawa glosowania sagulum
Język wyrazu obcego łaciński
3855
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Notatka glosatora odwołuje się do Eneidy Vergiliusza (ks. VIII), gdzie opisany jest wygląd Galów, którzy noszą lśniące, pasiaste płaszcze.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 118
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Kaftan) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Kawtan
Forma (w transkrypcji) kawtan
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 28.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 28.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.