tho

Quid verborum circuitu immoramur y czos tho vyele mova myąskamy ca 1500 WokLub 111r

Wyraz hasłowy To Hasło konkordancji Quid verborum circuitu immoramur
Wyraz(y) w transliteracji tho Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
3871
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Wydawca czyta "moramur" oraz błędnie interpretuje zapis czostho jako "często".

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 111
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego To (partykuła)
Forma (w transkrypcji) to
Część mowy partykuła
Fleksem partykuła
Wokaliczność

Uwagi

W edycji B. Erzepkiego (Erz 11) pod hasłem Często.
W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Cytat pochodzi zapewne z Acta sanctorum, z 14 kwietnia, kiedy przypada wspomnienie Waleriana, Tyburcjusza, Maksyma i towarzyszy.
Walerian był mężem św. Cecylii, nawróconym przez nią na chrześcijaństwo w noc poślubną. Następnie nawrócił swojego brata Tyburcjusza. Prefekt miasta Almachiusz, prześladowca chrześcijan, aresztował ich i próbował zmusić do złożenia ofiar bożkom. W czasie przesłuchania, będącego w istocie debatą teologiczną z przyszłymi męczennikami, Almachiusz wykrzyknął: "Quid verborum circuitu immoramur? Offerte diis libamina et abscedite illaesi".

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 11.
Henschen G., Papebroch D. red. 1738: Acta Sanctorum Aprillis, t. II, Wenecja, s. 207. books.google.pl

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.02.2024 r.