bądacz

Sanus existens mente et corpore sdrovy bądacz na rozvmye y ną czyelye ca 1500 WokLub 119v

Wyraz hasłowy Być Hasło konkordancji Sanus existens mente et corpore
Wyraz(y) w transliteracji bądacz Podstawa glosowania existens
Język wyrazu obcego łaciński
3887
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 119
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Być (czasownik)
Forma (w transkrypcji) będąc
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów przysł. czynny cz. ter.
Aspekt niedokonany
Forma lub konstrukcja czasownikowa imiesłów
Strona czynna
Typ przysłówkowy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 6 (Sstp I 197b).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 6.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.