czolnek

Liciatorium idem oder eyn weber gezeug czolnek vel navoy vel plochą ca 1500 WokLub 75r

Wyraz hasłowy Czółnek Hasło konkordancji Liciatorium
Wyraz(y) w transliteracji czolnek Podstawa glosowania liciatorium
Język wyrazu obcego łaciński
4244
Komentarz paleograficzny Hasło Liciatorium poprzedzone hasłem: Licium id est filum tele innodatum ein spul oder eyn warff.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 75
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 29

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Czółnek (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) czołnek
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 11 (pod błędną postacią hasła Czołnek).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 11.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 23.04.2024 r.