ortel

Sententia eyn vrteyl et est determinata acceptio alterius partis contradictionis ortel skaząnye skazanye oszadzenye ca 1500 WokLub 123r

Wyraz hasłowy (Ortyl) Hasło konkordancji Sententia
Wyraz(y) w transliteracji ortel Podstawa glosowania sententia
Język wyrazu obcego łaciński
4261
Komentarz paleograficzny Drukowany artykuł hasłowy Sententia zaczyna się na k. 123r (w. 38), a kończy na k. 123v. Wyraz hasłowy ma cztery polskie odpowiedniki: na k. 123r (p marg w. 38) glosy ortel skaząnye, na k. 123v (l marg w. 1) glosa skazanye, (p marg w. 1) glosa oszadzenye. Ponadto glosator uzupełnił objaśnienie hasła notatką łac. na g marg k. 123v: "vel sententia est alicuius sermonis per alleganciam autenticam approbacio vel confirmacio versus Laborintus: «est sapientis opus hostis telum quod in omni tempore provideat insidiantes ei» fuit alle etc." (Eberhard z Bremy, Laborintus).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 123
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Ortyl) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Ortel
Forma (w transkrypcji) ortel
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 59.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 59.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.