czyoczczyany

Matrueles dicuntur filii vel filie matertere czyoczczyany braczya albo szyostry po maczyerzy ca 1500 WokLub 80v

Wyraz hasłowy Ciotczany Hasło konkordancji Matruelis
Wyraz(y) w transliteracji czyoczczyany Podstawa glosowania matrueles
Język wyrazu obcego łaciński
4290
Komentarz paleograficzny Notatka glosatora ma charakter eliptyczny. W nawiasie wpisujemy wyraz określający (cioczczane), prawdopodobnie celowo pominięty przez glosatora.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 80
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ciotczany (przymiotnik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Cioczczany
Forma (w transkrypcji) cioczczani
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 5.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 5.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.06.2024 r.