oddany

Legitimus dicitur bonus secundus legem factus eelich [[oddany]] ca 1500 WokLub 74r

Wyraz hasłowy Oddać Hasło konkordancji Legitimus
Wyraz(y) w transliteracji oddany Podstawa glosowania legitimus
Język wyrazu obcego łaciński
4432
Komentarz paleograficzny Na p marg w. 23 do drukowanego hasła: "Legitimus dicitur bonus secundus legem factus eelich" dopisana, a następnie skreślona glosa oddany, po niej objaśnienie łac. tym samym atramentem: "id est proprius".

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 74
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Oddać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) oddany
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów przym. bierny
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Aspekt dokonany
Zanegowanie niezanegowana
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Forma lub konstrukcja czasownikowa imiesłów
Strona bierna

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 55.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.