psczmyel

Fucus est animal maior ape non mellificans sed aliis mel comedens Etiam dicitur color quo mulieres se depingunt trad albo psczmyel albo rvmyenydlo vel oszą ca 1500 WokLub 55r

Wyraz hasłowy (Trzmiel) Hasło konkordancji Fucus
Wyraz(y) w transliteracji psczmyel Podstawa glosowania fucus
Język wyrazu obcego łaciński
4889
Komentarz paleograficzny Glosy trad albo psczmyel nieco jaśniejsze niż albo rvmyenydlo, vel oszą najciemniejsze, trochę inne.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 55
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 9

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Trzmiel) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Pszczmiel
Forma (w transkrypcji) pszczmiel
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 83.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 83.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 20.07.2024 r.