kolą

Gumpha est pars rote eyn nab an dem rad spyczą v kolą ca 1500 WokLub 59r

Wyraz hasłowy Koło Hasło konkordancji Gumpha
Wyraz(y) w transliteracji kolą Podstawa glosowania rote
Język wyrazu obcego łaciński
5142

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 59
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 37

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Koło (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) koła
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek dopełniacz
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 30.
Glosa polska szpica nie oddaje znaczenia łac. wyrazu hasłowego gumpha, który oznacza 'piastę koła'.
Por. RozKap 113r: Gumpha (...) est medium rothe et alio nomine dicitur medula seu mediolus vlg. pyastha.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 30.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.07.2024 r.