dąbyanką

Galla est fructus querci eyn eychapffell galla dąbyanką ca 1500 WokLub 56r

Wyraz hasłowy Dębianka Hasło konkordancji Galla
Wyraz(y) w transliteracji dąbyanką Podstawa glosowania galla
Język wyrazu obcego łaciński
5149
Komentarz paleograficzny wyraz hasłowy powtórzony na p marg a po nim glosa

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 56
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 28

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dębianka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) dębianka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 12.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 12.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.