kawthan

Stragula est vestis que texta dicitur ex lino et lana mąrsczenyecz kawthan est tunica stricta ca 1500 WokLub 130v

Wyraz hasłowy (Kaftan) Hasło konkordancji Stragula
Wyraz(y) w transliteracji kawthan Podstawa glosowania stragula, tunica
Język wyrazu obcego łaciński
5272
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosa mąrsczenyecz, na p. marg. innym atramentem glosa kawthan, a obok łac. dopisek glosatora (tym samym atramentem, co glosa na l. marg.) est tunica stricta.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 130
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 33

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Kaftan) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Kawtan
Forma (w transkrypcji) kawtan
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 28 (leksem poświadczony tylko w tym źródle).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 28.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.07.2024 r.