krayka

Sarta (...) est illud quod sartor abscidit a panno vlg. krayka 1476 RozOss II 216r

Wyraz hasłowy Krajka Hasło konkordancji Sarta
Wyraz(y) w transliteracji krayka Podstawa glosowania sarta
Język wyrazu obcego łaciński
565
Komentarz paleograficzny W wyrazie Sarta inicjał wspólny z poprzednim wyrazem hasłowym Sartatecta.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 216
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 8

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Krajka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) krajka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14 (z błędną datą XV p. post.).

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.