vl

Aluear (...) uel <alue>are (...) uel aluearium (...) id est vas in quo mellificant apes vlg. vl XV p. post. RozOss II 11v

Wyraz hasłowy Ul Hasło konkordancji Alvear
Wyraz(y) w transliteracji vl Podstawa glosowania aluear, <alue>are, aluearium
Język wyrazu obcego łaciński
57

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 11
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 29

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ul (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) ul
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 13.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.