albo

Sus grinit kvyczy albo krzaka ca 1500 WokLub 134v

Wyraz hasłowy Albo Hasło konkordancji Sus grinit
Wyraz(y) w transliteracji albo Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
5890
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Glosa kvyczy zapisana nieco innym atramentem albo krzaka.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 134
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Albo (spójnik)
Forma (w transkrypcji) albo
Część mowy spójnik
Fleksem spójnik współrzędny

Uwagi

W edycji B. Erzepkiego (Erz 1) poświadczenie nie zostało wykorzystane.
W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.