dol

Vallum eyn blanck vel munitio facta circa castellum et recte dicitur spacium inter duas fossas vel inter fossam et murum vbi fit expugnatio contra hostes val vel dol ca 1500 WokLub 142v

Wyraz hasłowy Dół Hasło konkordancji Vallum
Wyraz(y) w transliteracji dol Podstawa glosowania vallum
Język wyrazu obcego łaciński
5921
Komentarz paleograficzny W wierszu, na marginesie którego znajduje się dopisek glosatora val vel dol, drukowane również hasło: "Vallis eyn tal".

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 142
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 33

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dół (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) doł
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 117 (błędnie zamiast 13).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 13.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.