Inuadere anlauffen oder angan rzvczycz szyą cum impetu, vnde solemus dicere: invasit in me vlg. rzvczyl szya myą id est super me ca 1500 WokLub 69r

Wyraz hasłowy Na Hasło konkordancji Invadere
Wyraz(y) w transliteracji Podstawa glosowania in
Język wyrazu obcego łaciński
5996
Komentarz paleograficzny Fragment rzvczycz szyą cum impetu, vnde solemus dicere: invasit in me vlg. rzvczyl szya ną myą id est super me dopisany przez glosatora.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 69
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 29

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Na (przyimek)
Forma (w transkrypcji) na
Część mowy przyimek
Fleksem przyimek
Przypadek biernik
Wokaliczność

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 47 (Sstp V 8b).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 47.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.06.2024 r.