myerzecz

Abhorrere id est detestari (...) proprie myerzecz XV p. post. RozOss II 2v

Wyraz hasłowy Mierzieć Hasło konkordancji Abhorrere
Wyraz(y) w transliteracji myerzecz Podstawa glosowania abhorrere, detestari
Język wyrazu obcego łaciński
6
Komentarz paleograficzny Cytat znajduje się na k. 2r-v.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 2
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mierzieć (czasownik)
Forma (w transkrypcji) mierzieć
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 13 (z błędną datą 1476).

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 13.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.