albo

Institor id est mercator kramarz albo kvpyecz ca 1500 WokLub 68r

Wyraz hasłowy Albo Hasło konkordancji Institor
Wyraz(y) w transliteracji albo Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
6082
Komentarz paleograficzny W drukowanym tekście został również podany przykład użycia wyrazu hasłowego: Iob XXIX filii institorum. Cytat biblijny dotyczy Iob 28, 8.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 68
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Albo (spójnik)
Forma (w transkrypcji) albo
Część mowy spójnik
Fleksem spójnik współrzędny

Uwagi

W edycji B. Erzepkiego (Erz 1) poświadczenie nie zostało wykorzystane.
W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 1.12.2023 r.