albo

Testudo (…) a testa dicitur et est quoddam animal quia tegimine teste sit cooperta Etiam dicitur camera templi obliqua et curua quia in modum testudinis veteres templorum tecta faciebant vt celi imaginem redderet etiam dicitur scutum eyn schilt zolw albo sklep ca 1500 WokLub 137r

Wyraz hasłowy Albo Hasło konkordancji Testudo
Wyraz(y) w transliteracji albo Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
6121

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 137
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 18

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Albo (spójnik)
Forma (w transkrypcji) albo
Część mowy spójnik
Fleksem spójnik współrzędny

Uwagi

W edycji B. Erzepkiego (Erz 1) poświadczenie nie zostało wykorzystane.
W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.