pyąthno

Cauterium ein breneysen do man ein durch dy backen mit brent… pyathno vel zegądlo ffumigale idem pyąthno ca 1500 WokLub 25r

Wyraz hasłowy (Piętno) Hasło konkordancji Cauterium
Wyraz(y) w transliteracji pyąthno Podstawa glosowania cauterium
Język wyrazu obcego łaciński
6146
Komentarz paleograficzny Prawy brzeg karty z zapiską na marginesie ucięty podczas oprawy. Między wierszami zapiski dopisano następnie innym atramentem pyąthno (powtarzając uciętą glosę pyath<no>) i dodano dodatkowe objaśnienie na l. marg., które również zawiera glosę pyathno.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 25
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 31

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Piętno) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Piątno
Forma (w transkrypcji) piątno
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 64.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 64.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.