nyekthore

Ceteris paribus vyyaschy [[nyk]] nyekthore ca 1500 WokLub 26v

Wyraz hasłowy Niektóry Hasło konkordancji Ceteris paribus
Wyraz(y) w transliteracji nyekthore Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
6168
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu. Fragment wyrazu nyk skreślony przez pisarza.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 26
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Niektóry (przymiotnik (zaimek przymiotny))
Forma (w transkrypcji) niektore
Część mowy przymiotnik (zaimek przymiotny)
Fleksem przymiotnik (zaimek przymiotny)
Liczba mnoga
Przypadek biernik
Rodzaj nieznany/wspólny
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Uwagi może w użyciu rzeczownikowym

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 50.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.