brat

Vterinus eyn halbbruder von der muter vterinus frater przyrodny brat ca 1500 WokLub 148v

Wyraz hasłowy Brat Hasło konkordancji Uterinus
Wyraz(y) w transliteracji brat Podstawa glosowania vterinus
Język wyrazu obcego łaciński
6195
Komentarz paleograficzny Fragment " vterinus frater przyrodny brat" dopisany przez glosatora; por. notatka łac. na g marg tej samej karty: "Item diferunt: gemini dicuntur qui simul ab vna utero descenderunt, vterini dicuntur qui vnam habuerunt matrem et diversos patres, germani dicuntur qui vnum patrem et vnam matrem habuerunt"

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 148
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 16

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Brat (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) brat
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 5.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 5.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.06.2024 r.