tho

Cum reuerencia que decuit yakosz tho przyslvchą ca 1500 WokLub 36r

Wyraz hasłowy To Hasło konkordancji Cum reverencia
Wyraz(y) w transliteracji tho Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
6227
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 36
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 6

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego To (partykuła)
Forma (w transkrypcji) to
Część mowy partykuła
Fleksem partykuła
Wokaliczność

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 23, 82.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.02.2024 r.