klobuky

Bulla (in aqua cadente pluvia) klobuky XV p. post. WokPet III 10

Wyraz hasłowy Kłobuki Hasło konkordancji Bulla
Wyraz(y) w transliteracji klobuky Podstawa glosowania bulla
Język wyrazu obcego łaciński

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona PUSTE ŚWIADOMIE
Numer PUSTE ŚWIADOMIE
Folio/kolumna
Umiejscowienie
Wiersz

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kłobuki (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kłobuki
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 10 i jako wariant w SI też ze skrótem PF V 10.

U wydawcy fragment wyjaśnienia po łacinie, mający charakter uzupełniający (in aqua cadente pluvia), wzięty w nawias; w Sstp oddzielony przecinkiem.

Wydawca nie wyjaśnia, czy łacińskie uzupełnienia podstawy glosowania podane w nawiasie pochodzą od niego, czy z rękopisu.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 10.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.