albo

Flameolum est peplum uel ornamentum capitis proprie szwoyecz albo szerpanka 1450 RozKap 94r

Wyraz hasłowy Albo Hasło konkordancji Flammeolum
Wyraz(y) w transliteracji albo Podstawa glosowania uel
Język wyrazu obcego łaciński
6329

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 94
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 42

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Albo (spójnik)
Forma (w transkrypcji) albo
Część mowy spójnik
Fleksem spójnik współrzędny

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Bibliografia

Szujski J. 1874: Trzy zabytki języka polskiego XIV i XV wieku, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności”, t. I, Kraków, s. 45.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.