vwlaczacz

Detrahere (...) est aliquid alicui subtrahere detrahere tamen proprie est alicui in absencia sua maledicere vlg. vwlaczacz XV p. post. RozOss III 46v

Wyraz hasłowy Uwłaczać Hasło konkordancji Detrahere
Wyraz(y) w transliteracji vwlaczacz Podstawa glosowania detrahere
Język wyrazu obcego łaciński
6396

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 46
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 18

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Uwłaczać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) uwłaczać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.