grzebolus[[c]]ka

Ascalaphus (...) dicitur esse quedam avis nomine grzebolus[[c]]ka
1440 RozPaul 27r

Wyraz hasłowy Grzebołuszka Hasło konkordancji Ascalaphus
Wyraz(y) w transliteracji grzebolus[[c]]ka Podstawa glosowania ascalaphus
Język wyrazu obcego łaciński
6495
Komentarz paleograficzny Litera k zapisana na literach z oraz a.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 27
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 11

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Grzebołuszka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) grzebołuszka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.