poclath

Carpentum (...) est quoddam genus vehiculi uel est astula uel est currus supra *quuo sedent mulieres panno *contextus proprie poclath 1440 RozPaul 44r

Wyraz hasłowy Poklat Hasło konkordancji Carpentum
Wyraz(y) w transliteracji poclath Podstawa glosowania carpentum
Język wyrazu obcego łaciński
1050
Komentarz paleograficzny Kopista błędnie wpisał quuo zamiast quo.
Błędnie contextus zamiast contectus.
Por. RozOss III.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 44
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 11

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Poklat (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) poklat
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ten cytat z błędnym datowaniem 1444.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.06.2024 r.