lythkup

Ara (...) est res que datur in certitudinem ut contrarius firmior habeatur uel dicitur pignus proprie quod datur sponse a sponso uel dicitur pars precii et hoc si tenetur pro empcion<e> ut rata teneatur proprie lythkup XV p. post. RozOss I 27rb

Wyraz hasłowy Litkup Hasło konkordancji Arra
Wyraz(y) w transliteracji lythkup Podstawa glosowania ara
Język wyrazu obcego łaciński
1448

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 27
Folio/kolumna rb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Litkup (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) litkup
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.06.2024 r.