prok

<C>athabula est instrumentum [[de]] cum quo de sublimo iacitur proprie prok XV p. post. RozOss I 46vb

Wyraz hasłowy Prok Hasło konkordancji Catabula
Wyraz(y) w transliteracji prok Podstawa glosowania <c>athabula
Język wyrazu obcego łaciński
1579
Komentarz paleograficzny Cum zapisane w interlinii nad skreślonym de; iacitur zapisane między szpaltami.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 46
Folio/kolumna vb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 21

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Prok (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) prok
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 14.06.2024 r.