wiprothek

Abhortiuus (...) dicitur aliquis ante *tempore natus uel qui ex vtero matris egreditur nondum tempore nati<vita>tis abveniente proprie wiprothek al. marthvi 1450 RozKap 4v

Wyraz hasłowy (Wyprutek) Hasło konkordancji Abortivus
Wyraz(y) w transliteracji wiprothek Podstawa glosowania abhortiuus
Język wyrazu obcego łaciński
1641
Komentarz paleograficzny tempore pro tempus.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 4
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 16

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Wyprutek) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Wyprótek
Forma (w transkrypcji) wyprotek
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RozKapKr.
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.

Bibliografia

Szujski J. 1874: Trzy zabytki języka polskiego XIV i XV wieku, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności”, t. I, Kraków, s. 44.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.