marthvi

Abhortiuus (...) dicitur aliquis ante *tempore natus uel qui ex vtero matris egreditur nondum tempore nati<vita>tis abveniente proprie wiprothek al. marthvi 1450 RozKap 4v

Wyraz hasłowy Martwy Hasło konkordancji Abortivus
Wyraz(y) w transliteracji marthvi Podstawa glosowania abhortiuus
Język wyrazu obcego łaciński
1642
Komentarz paleograficzny tempore pro tempus

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 4
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 16

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Martwy (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) martwy
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RozKapKr.
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.

Bibliografia

Szujski J. 1874: Trzy zabytki języka polskiego XIV i XV wieku, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności”, t. I, Kraków, s. 44.
Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. III, Kraków, s. 163.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.