wyswolycz

Adoptare (…) id est desiderare eligere nutrire uel accipere loco filii proprie wyswolycz 1450 RozKap 7r

Wyraz hasłowy Wyzwolić Hasło konkordancji Adoptare
Wyraz(y) w transliteracji wyswolycz Podstawa glosowania adoptare
Język wyrazu obcego łaciński
1649

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 7
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 42

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Wyzwolić (czasownik)
Forma (w transkrypcji) wyzwolić
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RpKapKr.
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.

Bibliografia

Szujski J. 1874: Trzy zabytki języka polskiego XIV i XV wieku, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności”, t. I, Kraków, s. 44.
Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. III, Kraków, s. 163.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.07.2024 r.