wyswolony

Adoptiuus filius wyswolony syn 1450 RozKap 7r

Wyraz hasłowy Wyzwolić Hasło konkordancji Adoptivus
Wyraz(y) w transliteracji wyswolony Podstawa glosowania adoptiuus
Język wyrazu obcego łaciński
1650
Komentarz paleograficzny Tekst pod tym hasłem jest c.d. tekstu s. v. Adoptare. Bez inicjału rubryką.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 7
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 43

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Wyzwolić (czasownik)
Forma (w transkrypcji) wyzwolony
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów przym. bierny
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Aspekt dokonany
Zanegowanie niezanegowana
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Forma lub konstrukcja czasownikowa imiesłów
Strona bierna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RpKapKr.
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.

Bibliografia

Szujski J. 1874: Trzy zabytki języka polskiego XIV i XV wieku, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności”, t. I, Kraków, s. 44.
Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. III, Kraków, s. 163.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 25.07.2024 r.