vyadlo

Ca<la>tripa (…) id est girgillus instrvmentum femineum quod alio nomine dicitur devolutorium vlg. vyadlo 1450 RozKap 32r

Wyraz hasłowy Wijadło Hasło konkordancji Calatrepa
Wyraz(y) w transliteracji vyadlo Podstawa glosowania ca<la>tripa, devolutorium
Język wyrazu obcego łaciński
1808

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 32
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Wijadło (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) wijadło
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RpKapKr.
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.

Bibliografia

Szujski J. 1874: Trzy zabytki języka polskiego XIV i XV wieku, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności”, t. I, Kraków, s. 44.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.