osszeth

Tribula est instrvmentum aptum ad tritulandum vel est genus vehiculi cum quo excuciuntur frumenta Et est differentia inter tribulus la lum Wersus Est tribulus osszeth <tribu>la czepy <trib>lum quoque wercymąk Tribulus est herba spinosa... Sed tribulum est instrumentum cum quo conteritur piper papauer uel alie species aromatice 1450 RozKap 237v

Wyraz hasłowy Oset Hasło konkordancji Tribula
Wyraz(y) w transliteracji osszeth Podstawa glosowania tribulus
Język wyrazu obcego łaciński
2341

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 237
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Oset (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) oset
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RpKapKr.
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.

Bibliografia

Szujski J. 1874: Trzy zabytki języka polskiego XIV i XV wieku, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności”, t. I, Kraków, s. 46.
Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. III, Kraków, s. 164.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.11.2023 r.