panna

<M>ediastinus dicitur testis vel ponitur pro teste vel dicitur aliquis in medio [[<M>ediastinus dicitur testis]] vmbre manens vel dicitur genus tormenti quod ponitur in medio ciuitatis Et dicitur a medius et sto (...) vel a stim vel stin id est ciuitas vel vrbs Quasi in medio vrbis panna al. *prangnerz XV p. post. RozOss I 124va

Wyraz hasłowy Panna Hasło konkordancji Mediastinus
Wyraz(y) w transliteracji panna Podstawa glosowania <m>ediastinus
Język wyrazu obcego łaciński
2569
Komentarz paleograficzny W łac. wyrazie <M>ediastinus litery st są zamazane. Łacińskie hasło oraz dwa początkowe wyrazy zostały powtórzone dwa wiersze niżej, jednak pisarz spostrzegł swoją pomyłkę i je skreślił.
Obie polskie glosy wpisane na lewym marginesie tą samą ręką, co tekst główny.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 124
Folio/kolumna va
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 30

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Panna (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) panna
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 15.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 15.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.