gronostay

<M>elota (...) vestis de pelibus animalis facta quod dicitur animal camelus vel melius dicitur que est pellis animalis quod dicitur taxus et est valde aspera Item melota dicitur aspergellus vel pellis eius... secundum Cristostomum est animal quodam hermelin theutunice vlg. gronostay XV p. post. RozOss I 125ra

Wyraz hasłowy Gronostaj Hasło konkordancji Melota
Wyraz(y) w transliteracji gronostay Podstawa glosowania <m>elota
Język wyrazu obcego łaciński
2572

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 125
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 29

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Gronostaj (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) gronostaj
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 20.06.2024 r.