wyszwolony

Adoptiuus (...) est puer qui est electus in filium ab alio Inde filius adoptiuus vlg. wyszwolony szyn XV p. post. RozOss II 6r

Wyraz hasłowy Wyzwolić Hasło konkordancji Adoptivus
Wyraz(y) w transliteracji wyszwolony Podstawa glosowania adoptiuus
Język wyrazu obcego łaciński
27

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 6
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 19

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Wyzwolić (czasownik)
Forma (w transkrypcji) wyzwolony
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów przym. bierny
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Aspekt dokonany
Zanegowanie niezanegowana
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Forma lub konstrukcja czasownikowa imiesłów
Strona bierna

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 13.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.