czolnek

Radius est instrumentum textoris eyn spule czolnek ca 1500 WokLub 112v

Wyraz hasłowy Czółnek Hasło konkordancji Radius
Wyraz(y) w transliteracji czolnek Podstawa glosowania radius
Język wyrazu obcego łaciński
3671
Komentarz paleograficzny Pełne brzmienie hasła słownika: Radius est instrumentum textoris eyn spule czolnek splendor solis aut stellarum scheyne vel speyche.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 112
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Czółnek (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) czołnek
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 11 (pod błędną postacią hasła Czołnek).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 11.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.