czyb

Redimiculum id est monile corona vel vitta qua mitra in capite feminarum alligatur oder zyerheyt czyb vel [[ząthyczką]] swoy ca 1500 WokLub 114r

Wyraz hasłowy Cyp Hasło konkordancji Redimiculum
Wyraz(y) w transliteracji czyb Podstawa glosowania redimiculum
Język wyrazu obcego łaciński
3720
Komentarz paleograficzny Wyraz ząthyczką został zapisany a następnie skreślony przez glosatora, zapewne jako błędny.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 114
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 5

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Cyp (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) cyp
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 11.
W wydaniu glosa błędnie transkrybowana jako czyb.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 11.
Pod hasłem Czyb.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 24.06.2024 r.