wyszwolicz

Adoptare (...) id est desiderare eligere nutriri uel accipere loco filii vlg. wyszwolicz XV p. post. RozOss II 6r

Wyraz hasłowy Wyzwolić Hasło konkordancji Adoptare
Wyraz(y) w transliteracji wyszwolicz Podstawa glosowania adoptare
Język wyrazu obcego łaciński
4

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 6
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 15

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Wyzwolić (czasownik)
Forma (w transkrypcji) wyzwolić
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 13.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.03.2024 r.