korbasz

Cucumer ein kurbesz, cucurbita idem korbasz vel bąnyą ca 1500 WokLub 36r

Wyraz hasłowy Korbas Hasło konkordancji Cucurbita
Wyraz(y) w transliteracji korbasz Podstawa glosowania cucumer, cucurbita
Język wyrazu obcego łaciński
5854

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 36
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 14

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Korbas (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) korbas
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 32 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 32.
Orgelbrand S. 1903: Encyklopedia powszechna z ilustracjami i mapami, t. 14, Warszawa.
Rostafiński J. 1900: Średniowieczna historia naturalna w Polsce, cz. I, Kraków.
SeBr
SeS

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 14.04.2024 r.