vyprotek

Abhortiuus (...) dicitur aliquis ante tempus natus vel qui de vtero matris egreditur nondum tempus natiuitatis adveniente al. vyprotek XV p. post. RozOss II 2r

Wyraz hasłowy (Wyprutek) Hasło konkordancji Abortivus
Wyraz(y) w transliteracji vyprotek Podstawa glosowania abhortiuus
Język wyrazu obcego łaciński
8

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 2
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 40

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Wyprutek) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Wyprótek
Forma (w transkrypcji) wyprotek
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RozOssol II 2r (z błędną datą 1476).

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 13.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.