KONKORDANCJA


Hasła polskie Liczba cytatów Hasła łacińskie
A 2 Dico humanum (EKE: 5762)
Igitur (EKE: 6139)
(Abecadło) 1 Abecedarium (EKE: 88)
(Absalom) 1 Absalom (EKE: 805)
Aby 1 Ne praecipitaret (EKE: 5251)
Acz 1 Dummodo (EKE: 1905)
(Aksamit) 3 Axamentum (EKE: 6304, 1879)
Iussia (EKE: 5780)
Albo 99 Abies (EKE: 192)
Acerbus (EKE: 864, 865)
Ansa (EKE: 1018)
Apium (EKE: 1092)
Asserere (EKE: 1223)
Biga (EKE: 1342)
Caestus (EKE: 6523)
Camisia (EKE: 1035)
Camus (EKE: 3802)
Capulus (EKE: 6231)
Chamomilla (EKE: 1040)
Circiter (EKE: 4236)
Citharoedus (EKE: 4377)
Clibanus (EKE: 4419)
Cloaca (EKE: 4428)
Coma (EKE: 4661)
Consobrinus (EKE: 6214)
Cratis (EKE: 5830)
Cuneus (EKE: 5863)
Cussinus (EKE: 5872)
Debitor (EKE: 1431)
Deficere (EKE: 1487)
Eruca (EKE: 2153)
Exequie (EKE: 832, 831)
Explorator (EKE: 2431)
Flammeolum (EKE: 6329)
Frictillum (EKE: 2399)
Fucus (EKE: 5023, 5024)
Furca (EKE: 4831)
Girgillare (EKE: 5287)
Glans (EKE: 5288)
Gleba (EKE: 5286)
Glos (EKE: 5270)
Gurgustium (EKE: 5265)
Habitus (EKE: 5422)
Impinguatus (EKE: 5925)
Indicare (EKE: 5204)
Indutiae (EKE: 4761)
Innuere (EKE: 6253)
Institor (EKE: 6082)
Insultare (EKE: 6258)
Intercus (EKE: 6050)
Irritare (EKE: 5999, 6000)
Iugalis (EKE: 5977)
Lanugo (EKE: 4037)
Livor (EKE: 2429)
Loculus (EKE: 4403)
Locusta (EKE: 4404)
Ludere (EKE: 4405)
Magnas (EKE: 3404)
Magnopere (EKE: 3408)
Matruelis (EKE: 4293)
Mimus (EKE: 4722)
Monile (EKE: 4899)
Nausea (EKE: 5294)
Nefrendus (EKE: 4944)
Obloqui (EKE: 2841)
Occupare (EKE: 3013)
Pactum (EKE: 3144)
Parabola (EKE: 2649)
Patruelis (EKE: 3229)
Pensio (EKE: 3261, 3264)
Petaso (EKE: 3328)
Pigmeus (EKE: 3368)
Porca (EKE: 2645)
Porticus (EKE: 3475)
Praevalere (EKE: 3526)
Proventus (EKE: 3610)
Provocare (EKE: 3617)
Questor (EKE: 3651)
Raphanus (EKE: 3686)
Raucere (EKE: 3693)
Sagimen (EKE: 3845)
Salebra (EKE: 3851)
Salinum (EKE: 3862)
Sertum (EKE: 4321)
Silurus (EKE: 2613)
Statua (EKE: 4730)
Strata via (EKE: 5281)
Strepa (EKE: 5333)
Sus grinit (EKE: 5890)
Talismodi (EKE: 5353)
Taxare (EKE: 5799)
Tectum (EKE: 6190)
Tedifera (EKE: 6189)
Temo (EKE: 5847, 5848)
Tempus (EKE: 5849)
Testudo (EKE: 6121)
Tina (EKE: 5851)
Tugurium (EKE: 6122)
Umbo (EKE: 5930)
Vadimonium (EKE: 5915)
Versatilis (EKE: 759)
(Almaria) 2 Increpta (EKE: 2708, 2707)
Anyż 1 Anethum (EKE: 948)
(Aptekarz) 1 Pigmentarius (EKE: 3365)
Baba 1 Anus (EKE: 1081)
Babka 4 Citharia (EKE: 1828, 628)
Plantago (EKE: 2241, 529)
Babki 1 Pleiades (EKE: 3442)
Baczyć 5 Attendere (EKE: 1246)
Contemplari (EKE: 5806)
Innuere (EKE: 6252)
Pensare (EKE: 3257)
Percipio (EKE: 3281)
Badać się 1 Scrutari (EKE: 4058)
Badanie 2 Questio (EKE: 3649)
Scrutinium (EKE: 4057)
Bagno 2 Limus (EKE: 4278)
Mirica (EKE: 290)
(Balwierz) 2 brak (EKE: 4378)
Barbitonsor (EKE: 1292)
Bałwan 3 Bancus (EKE: 846, 962)
Simulacrum (EKE: 4441)
Bania 5 Anxilla (EKE: 355)
Cucurbita (EKE: 1684, 835, 5855)
Lecythus (EKE: 4117)
Bańka 1 Ventosa (EKE: 6015)
Baran 1 Vervex (EKE: 6029)
Barchan 7 Cardiunculus (EKE: 1121)
Linistema (EKE: 647, 535, 2511, 2049, 279, 932)
Barczeć 1 Elephas barrit (EKE: 1293)
Barć 2 Mellificium (EKE: 4388, 4390)
(Bardzo) 2 Ruta (EKE: 3833)
Summe (EKE: 5873)
Bark 1 Lacertus (EKE: 3978)
(Barłóg) 1 Ara (EKE: 1133)
(Barszcz) 1 Celidonia (EKE: 1962)
Bartnik 1 Apiaster (EKE: 1661)
Bartodziej 1 Mellicida (EKE: 2571)
Basałyk 1 Caestus (EKE: 3547)
Baster 1 Spurius (EKE: 4973)
Baszta 2 Praesidium (EKE: 3520)
Propugnaculum (EKE: 3608)
Baśń 1 Fabula (EKE: 2653)
(Bawarski) 1 Bavaria (EKE: 1324)
Bawełna 1 Bombix (EKE: 1376)
Bazań 1 Phasianus (EKE: 2991)
(Bazyliszek) 1 Lynx (EKE: 4455)
Bąk 3 Alitutus (EKE: 1424)
Bubo (EKE: 222, 1406)
Bedłka 1 Boletus (EKE: 1373)
Bednarz 1 Doliator (EKE: 1823)
Begiel 1 Artocopus (EKE: 1181)
Bełk 1 Gurges (EKE: 641)
Ber 1 Panicium (EKE: 3181)
(Berło) 1 Sceptrum (EKE: 3927)
Bez 2 Colliandrum (EKE: 1973)
Sambucus (EKE: 3882)
Bęben 1 Timpanum (EKE: 5482)
Bębenica 2 Timpanator (EKE: 5480)
Timpanista (EKE: 5481)
Bękart 2 Bastardus (EKE: 1323)
Spurius (EKE: 4974)
Białek 1 Afudellum (EKE: 913)
Bić 1 Strata via (EKE: 5280)
Biedrzeniec 1 Pimpinella (EKE: 2236)
Biedzić się 1 Luctor (EKE: 518)
Bieg 1 Cursus (EKE: 5802)
Biegun 2 Cursor (EKE: 5874)
Pedivagus (EKE: 3243)
Bielmo 1 Glauconia (EKE: 2048)
Bielun 4 Hyoscyamus (EKE: 2768, 2329)
Iusquiamus (EKE: 5727)
Stolopendia (EKE: 5228)
(Bierwno) 1 Trabs (EKE: 5500)
Biodra 2 Femur (EKE: 4841)
Lumbus (EKE: 4583)
Biodro 1 Renes (EKE: 3756)
Biret 1 Apex (EKE: 1090)
Biszkantować 1 Modulizare (EKE: 4793)
Bitunkować 1 Dividere (EKE: 1815)
Blach 1 Lippsa (EKE: 2528)
Blacha 2 Lamen (EKE: 3989)
Lamina (EKE: 4079)
Bladość 1 Gilvus (EKE: 2297)
Blady 1 Pallidus (EKE: 476)
Blanki 5 Dilapostes (EKE: 1705, 1843, 2238)
Theatrum (EKE: 5489)
Vallamina (EKE: 740)
Blankowanie 1 Dilapostes (EKE: 448)
Blaskaty 1 Luscus (EKE: 5234)
Blaskooki 2 Luscus (EKE: 5233)
Strabus (EKE: 5232)
Blaszka 1 Bractea (EKE: 1389)
(Blekot) 1 Balbus (EKE: 1283)
Blisko 1 Circiter (EKE: 4235)
Blizna 2 Cicatrix (EKE: 3823)
Stigma (EKE: 5081)
Bliźnięta 3 Castanea (EKE: 1284)
Gemelli (EKE: 6292, 638)
Bluć 1 Vomere (EKE: 6098)
Bluszcz 5 Hedera (EKE: 1907, 6430, 5437, 1906, 1928)
Bluźnierz 1 Blasphemus (EKE: 1358)
(Błazen) 3 Mimus (EKE: 4717)
Scurra (EKE: 4126, 4124)
(Błądzić) 1 Delirare (EKE: 1491)
Błąkać się 1 Fluctuare (EKE: 2745)
Błędny 1 Invia (EKE: 5987)
Błona 2 Emplastrum (EKE: 2043, 1852)
Błonie 1 Resqua (EKE: 670)
Błonka 1 Miringa (EKE: 4498)
Błotny 1 Caenoductorium (EKE: 3921)
Błoto 3 Caenum (EKE: 3926, 2008)
Palus (EKE: 3178)
Błyskać 1 Choruscare (EKE: 3805)
Błyskanie 1 Coruscatio (EKE: 3806)
Bobek 3 Bacca (EKE: 1262)
Lauribaca (EKE: 4107)
Laurus (EKE: 4106)
Bocian 2 Ciconia (EKE: 4061)
Ibis (EKE: 4142)
Bodzenie 1 Stimulus (EKE: 5199)
Bogaty 1 Opulentus (EKE: 3099)
Bogomyślny 1 Contemplativa vita (EKE: 5809)
Bogumił 1 Teophilus (EKE: 2616)
Bok 1 Latus (EKE: 4055)
Bolączka 3 Apostema (EKE: 1098)
Dolor (EKE: 1990, 36)
Boleć 1 Parturire (EKE: 3206)
Boleść 1 Dolor (EKE: 1850)
Borowica 1 Mirica (EKE: 4790)
Boży 3 Christoteton (EKE: 599)
Eucharistia (EKE: 2195)
Pauperes euangelizantur... (EKE: 2191)
Bóbr 5 Castor (EKE: 1558, 1768, 1298)
Fiber (EKE: 573, 2786)
Bór 2 Borra (EKE: 1377)
Salsugo (EKE: 2971)
Bóstwo 2 Divinitas (EKE: 1813)
Numen (EKE: 5119)
Bracia 2 Matruelis (EKE: 6524)
Patruelis (EKE: 6525)
1. Brama 2 Phylacterium (EKE: 2787, 3354)
2. Brama 1 Fimbria (EKE: 2788)
Brat 5 Amitinus (EKE: 971)
Consobrinus (EKE: 6212)
Novercarius (EKE: 489, 6443)
Uterinus (EKE: 6195)
Bratanek 2 Consobrinus (EKE: 6210)
Fratruelis (EKE: 2799)
Bratek 1 Fraterculus (EKE: 2744)
Brew 3 Cilium (EKE: 4089)
Supercilium (EKE: 5877, 5896)
Brewiarz 1 Breviarium (EKE: 1404)
Brodawka 9 Puberta (EKE: 790, 561, 2639, 791, 1713, 3090, 350)
Tuber (EKE: 5503, 5504)
Brona 5 Arpica (EKE: 2149)
Dentalia (EKE: 1838)
Rastrum (EKE: 3689)
Traha (EKE: 795, 179)
Bronienie 1 Tegmen (EKE: 5484)
Bronka 2 Clatrum (EKE: 1969)
Gerre (EKE: 2042)
Browarnia 1 Braseatorium (EKE: 1397)
Browarz 1 Braseator (EKE: 1401)
Bród 2 Bracceum (EKE: 164)
Vadum (EKE: 5919)
Bróg 1 Acervus (EKE: 866)
!Brucfa 1 Linistema (EKE: 280)
Bruk 1 Lithostratus (EKE: 4226)
Brunatny 1 Fulvus (EKE: 6375)
Brustblach 4 Logium (EKE: 186, 2601)
Pectulium (EKE: 6283, 789)
Brutka 2 Sponsa (EKE: 572, 2781)
(Bruzda) 3 Crebro (EKE: 1044)
Porca (EKE: 2230, 2644)
Bryła 2 Massa (EKE: 4284)
Sarcinus (EKE: 3883)
(Brytfanna) 1 Frixorium (EKE: 4788)
Brzeczka 9 Braxidium (EKE: 916, 1437, 120, 75, 221, 1043, 1800)
Nectar (EKE: 4959, 4940)
Brzemię 2 Onus (EKE: 3081)
Sarcina (EKE: 3897)
(Brzoskwinia) 2 Castanea (EKE: 1282)
Persicus (EKE: 3319)
Brzost 1 Ebenus (EKE: 1914)
Brzoza 3 Betula (EKE: 6308, 15)
Multicortex (EKE: 5060)
Brzydki 1 Abominabilis (EKE: 201)
Brzydkość 2 Abominatio (EKE: 199)
Nausea (EKE: 4924)
Brzydzić się 2 Abominare (EKE: 198)
Nauseare (EKE: 4926)
Brzytwa 1 Novacula (EKE: 5026)
Buda 1 Tugurium (EKE: 5520)
Buk 1 Fagus (EKE: 2741)
Bukiew 10 Faginus (EKE: 2791, 2696, 2260, 2369, 2697)
Laureolus (EKE: 4105)
Terifumium (EKE: 757, 2976)
Terrifumium (EKE: 2590, 2589)
Bukowy 1 Faginus (EKE: 2742)
Bukwa 1 Terrifumium (EKE: 2629)
Bukwica 1 Betonica (EKE: 1330)
(Burmistrz) 1 Praeconsul (EKE: 3493)
Bursztyn 2 Asbeston (EKE: 1916)
Pyropus (EKE: 352)
(But) 1 Gilbus (EKE: 5160)
Buta 1 Iactantia (EKE: 4090)
Być 13 Decernere (EKE: 1467)
Dedicare (EKE: 1472)
Distulare (EKE: 1786)
Dummodo (EKE: 1903)
Eramus in obsequiis mortuorum (EKE: 2156, 2157)
Erat oriundus (EKE: 3124)
Expedit (EKE: 2374, 666)
Fulvus (EKE: 6376)
Quitto (EKE: 6485)
Sanus existens mente et corpore (EKE: 3887)
Subesse (EKE: 5600)
Byk 2 Onocentaurus (EKE: 3067)
Thaurus (EKE: 5476)
Bylica 1 Artemisia (EKE: 1165)
Bystrość 1 Preceps (EKE: 3487)
Bytność 2 Essentia (EKE: 2166)
Substantia (EKE: 5718)
!Bzedze 1 Fluitare (EKE: 6282)
Ceber 5 Tina (EKE: 5498, 5496, 5499, 2793, 5521)
Cebrnik 1 Tina (EKE: 6466)
Cebula 1 Cepe (EKE: 2009)
Cedr 1 Cedrus (EKE: 1628)
Cegielny 1 Latifera (EKE: 4100)
Ceglarz 1 Laterifex (EKE: 4046)
Cegła 1 Later (EKE: 4045)
Ceklarz 1 Lictor (EKE: 4229)
Celbrat 2 Spirillum (EKE: 571)
Trapeta (EKE: 5502)
Celnik 1 Theolonarius (EKE: 5487)
Cenić 1 Taxare (EKE: 5477)
Cepy 6 Percussorium (EKE: 2990)
Tribula (EKE: 2979, 2944, 2342, 1208)
Tribulum (EKE: 5699)
Certa 2 Cabarus (EKE: 982)
Spinga (EKE: 4656)
(Cetnar) 2 Talentum (EKE: 5346, 5349)
Cewka 3 Fistula (EKE: 6512)
Pennula (EKE: 2914)
Trama (EKE: 2794)
Chałupa 1 Gurgustium (EKE: 5166)
Chart 1 Velter (EKE: 5951)
Chełpić się 1 Iactare (EKE: 6135)
Chełpliwość 1 Iactantia (EKE: 4091)
(Chichotanie) 1 Cachinnus (EKE: 983)
Chleb 4 Artocopus (EKE: 1182)
Muscidus (EKE: 5284)
Pinsere (EKE: 3409)
Turestia (EKE: 436)
Chlebny 1 Nupagundium (EKE: 6433)
Chlebowy 2 Crusta (EKE: 5841)
Nupagundium (EKE: 637)
Chlew 2 Bostar (EKE: 1383)
Suarium (EKE: 5893)
Chłodnica 4 Estus (EKE: 1947)
Lobia (EKE: 4435, 4669)
Saltus (EKE: 3878)
Chmiel 2 Epiteron (EKE: 2695)
Humulus (EKE: 5684)
Chmielnik 1 Humuletum (EKE: 5685)
Chochoł 4 Capucipendium (EKE: 584, 1534, 1739)
Leripipium (EKE: 1606)
Choina 1 Pampinus (EKE: 526)
Cholewa 1 Solea (EKE: 731)
Chorągiew 2 Velum (EKE: 5952)
Vexillum (EKE: 6042)
Chorąży 1 Vexillifer (EKE: 6041)
Chowiąsło 1 Epistellum (EKE: 2144)
Chrachać 1 Screare (EKE: 3944)
Chrachel 1 Screa (EKE: 3945)
Chrapać 1 Stertere (EKE: 5078)
Chrapota 1 Raucedo (EKE: 3690)
Chromy 1 Claudus (EKE: 4382)
Chrzan 2 Raphanum (EKE: 2774)
Raphanus (EKE: 3685)
(Chrząkać) 3 Aper frendit (EKE: 5012)
Sus brixitat (EKE: 5888)
Sus grinit (EKE: 5891)
(Chrząstek) 2 Cartilago (EKE: 1215, 1562)
(Chrząstka) 3 Cartilago (EKE: 1148, 1259)
Pirula (EKE: 3423)
(Chrzciciel) 1 Baptista (EKE: 1291)
(Chrześnica) 1 Baptisterium (EKE: 1290)
Chudy 1 Macer (EKE: 3152)
Chwalebny 1 Gloriosus (EKE: 5165)
Chwała 1 Gloria (EKE: 5164)
Chwianie 1 Commotio (EKE: 4731)
Chwila 2 Interea (EKE: 6270)
Interim (EKE: 5982)
Chwist 2 Leno (EKE: 4175)
Lupire (EKE: 1622)
Chytroć 1 Dolus (EKE: 2630)
Chytrość 6 Astutia (EKE: 1230)
Dolus (EKE: 1935, 6399, 253, 2973, 447)
Ciało 2 Eucharistia (EKE: 2194)
Sanus existens mente et corpore (EKE: 3892)
Ciasto 2 Alveolus (EKE: 1657)
Azymus (EKE: 2417)
Ciągadło 1 Temo (EKE: 5485)
Cichy 1 Mitis (EKE: 4776)
Cieciorka 1 Cicer (EKE: 4060)
Ciekacz 1 Cursor (EKE: 5875)
(Cielesny) 2 Corporalis (EKE: 1623, 1792)
Cielę 2 Iuvenca (EKE: 2467)
Vitulus (EKE: 6072)
Ciemierzyca (?) 1 Elleborum (EKE: 6377)
Ciemię 2 Tiringa (EKE: 5483)
Vertex (EKE: 6028)
Ciemność 1 Tenebrae (EKE: 5486)
Ciemny 2 Lucus (EKE: 4567)
Obscurus (EKE: 2867)
Cienki 1 Bractea (EKE: 1388)
1. Cień 2 Umbra (EKE: 5947, 739)
2. Cień 1 Maurella (EKE: 6444)
Cieplica 2 Estuarium (EKE: 2176)
Terma (EKE: 5491)
Cieplice 1 Thermae (EKE: 6278)
Cierlica 3 Tucula (EKE: 546, 2948, 545)
(Ciernie) 3 Spinatum (EKE: 4636)
Vepres (EKE: 6033, 6016)
(Ciernisko) 1 Spinetum (EKE: 4637)
(Cierpieć) 1 Impassibilis (EKE: 215)
(Cierpliwy) 1 Patiens (EKE: 3147)
Cieśla 1 Carpentarius (EKE: 1231)
Cietrzew 6 Gallus (EKE: 5157)
Phasianus (EKE: 2798, 2785, 2233, 3353)
Turdus (EKE: 5519)
Cięciwa 1 Amentum (EKE: 965)
Ciężki 1 Pregnans (EKE: 3503)
Ciotczany 5 Amitinus (EKE: 972)
Consobrinus (EKE: 6211)
Materteralis (EKE: 4287, 4285)
Matruelis (EKE: 4290)
Ciotka 4 Amita (EKE: 968)
Matertera (EKE: 3336)
Matruelis (EKE: 469, 6440)
Cis 1 Taxus (EKE: 5488)
Cisowaty 1 Ravus (EKE: 544)
Ciukać 1 Goliardizare (EKE: 5311)
Cło 3 Pedagium (EKE: 3240)
Theloneum (EKE: 5478, 5479)
(Cmentarz) 1 Coemeterium (EKE: 4121)
Co 3 Gelicidium (EKE: 497)
Glandifera (EKE: 2425)
Mortarium (EKE: 3038)
Córka 1 Nata (EKE: 4914)
Cóż 1 Quid verborum circuitu immoramur (EKE: 3872)
Cudny 1 Speciosus (EKE: 4622)
Cudzoziemiec 1 Samaritanus (EKE: 3881)
Cudzy 2 Exter (EKE: 2459)
Extraneus (EKE: 2503)
Cukier 3 Citera (EKE: 4373)
Succarum (EKE: 5731, 5730)
Cwelich 1 Bisserculus (EKE: 1344)
Cygan 2 Mirmidones (EKE: 4893, 4891)
(Cyna) 3 Stannum (EKE: 2932, 5001, 4674)
(Cynamon) 1 Cinnamomum (EKE: 4128)
Cyndalin 1 Cindatum (EKE: 4129)
(Cyniany) 1 Stanneus (EKE: 5003)
(Cynober) 1 Cenobrium (EKE: 1995)
Cyp 4 Cirrus (EKE: 6159)
Leripipium (EKE: 4194, 4369)
Redimiculum (EKE: 3720)
(Cyprys) 1 Cupressus (EKE: 4230)
Cyrkiel 1 Circinus (EKE: 4231)
Cytwar 5 Canotum (EKE: 1088)
Succarium (EKE: 5735)
Zeduara (EKE: 2177, 2928, 6469)
Czachy 1 Aquisgranum (EKE: 3003)
Czacz 5 Bravium (EKE: 1402, 914, 74, 3005, 3968)
Czajka 3 Blaudella (EKE: 1281)
Lumbines (EKE: 187, 2534)
Czapka 2 Camsile (EKE: 1062)
Mitra (EKE: 4777)
Czapla 1 Ardea (EKE: 1151)
Czarnoksiężnik 1 Magus (EKE: 3839)
Czarownica 3 Musa (EKE: 2736, 524)
Sagana (EKE: 3841)
Czas 3 Condicione temporis (EKE: 4764)
In illo tempore (EKE: 6239)
Tempus (EKE: 5655)
Czasza 2 Patera (EKE: 3220)
Picarius (EKE: 6473)
Czczy 2 Cauus (EKE: 1364)
Concavus (EKE: 4763)
Czech 1 Bohemus (EKE: 1371)
Czecheł 1 Balneamen (EKE: 1275)
Czeczotka 1 *Cetula (EKE: 3550)
Czeluść 3 Mandibula (EKE: 4174, 2963)
Orificium (EKE: 3120)
Czepiec 2 Peplum (EKE: 3268)
Redimiculum (EKE: 3098)
!Czerb 1 Cirrus (EKE: 6160)
(Czernidło) 4 Fucalium (EKE: 112, 2277)
Fuscarium (EKE: 2292, 113)
(Czerw) 3 Senta (EKE: 403)
Terebella (EKE: 755)
Teredo (EKE: 5490)
Czerwony 3 Lienteria (EKE: 2599)
Malum punicum (EKE: 6487)
Obryzus (EKE: 2855)
(Czestnik) 1 Castellanus (EKE: 1287)
Cześć 3 Ambitio (EKE: 959)
Laus (EKE: 4120, 5163)
Członek 2 Articulus (EKE: 1177)
Praeputium (EKE: 3514)
Czołgać się 1 Repere (EKE: 3765)
Czoło 1 Frons II (EKE: 2743)
(Czop) 3 Ducillus (EKE: 2033, 111, 1848)
Czopowy 1 Ducillus (EKE: 1894)
Czos 1 Cirrus (EKE: 3036)
Czosnek 2 Allium (EKE: 32, 909)
Czółn 4 Cymba (EKE: 4092)
Scapha (EKE: 678, 3920)
Tragum (EKE: 767)
Czółnek 8 Cymba (EKE: 6379)
Liciatorium (EKE: 4244)
Panus (EKE: 1886)
Pecten (EKE: 1893)
Radius (EKE: 3671, 353)
Spula (EKE: 4866)
Strigilis (EKE: 449)
Czub 1 Cirrus (EKE: 3010)
Czuć 2 Sentire (EKE: 4286)
Suppeta (EKE: 5879)
(Czworaki) 1 Quatuor motiva (EKE: 3644)
Czyn 1 Phalera (EKE: 2753)
Czynić 1 Commetare (EKE: 6170)
Czynsz 6 Census (EKE: 2004)
Fiscale (EKE: 6462)
Lucar (EKE: 6438)
Pensio (EKE: 3265, 3260)
Tributum (EKE: 5501)
Czysty 1 Melligranum (EKE: 6418)
Czyścić 2 Aerugino (EKE: 6298)
Ruta (EKE: 3831)
Czyściec 1 Casia (EKE: 1264)
Czyż 1 Ezaix (EKE: 2518)
Ćma 2 Legio (EKE: 645, 4115)
Ćwiek 2 *Pimpula (EKE: 528)
Pirgus (EKE: 3389)
Ćwierć 1 Metreta (EKE: 4562)
Ćwiertnia 2 Artaba (EKE: 47)
Ephi (EKE: 255)
Ćwikła 3 Beta (EKE: 1007, 1339)
Pastinaca (EKE: 3135)
Dać 3 Designare (EKE: 1515, 1538)
Redolere (EKE: 3725)
Daleki 1 Longinquus (EKE: 4512)
Dane 1 Donatus (EKE: 6378)
Danie 1 Collatio (EKE: 4605)
Dań 1 Exactio (EKE: 2186)
Dar 2 Donum (EKE: 1862)
Relativa dona (EKE: 3733)
Darmo 1 Machinari (EKE: 3154)
Darmoleg 2 Collarium (EKE: 4599, 4597)
(Darń) 2 Caespes (EKE: 3301)
Gleba (EKE: 5152)
Darować 1 Donator (EKE: 2005)
Dawać 1 Donator (EKE: 167)
Dawność 1 Praescriptio (EKE: 833)
Dąb 2 Glandifera (EKE: 2309)
Quercus (EKE: 3648)
Dąbrowa 5 Iga (EKE: 4239)
Merica (EKE: 701, 4399, 2197)
Mirta (EKE: 4778)
Dąsno 1 Gingiva (EKE: 5310)
Dech 1 Spiraculum (EKE: 4680)
Deka 6 Arcanus (EKE: 1446, 6299)
Fixorium (EKE: 2117)
Sica (EKE: 4343)
Spatha (EKE: 4620)
Trusile (EKE: 2796)
Deska 1 Asser (EKE: 1221)
(Deszcz) 1 Persecades (EKE: 3311)
Dębianka 3 Galla (EKE: 1535, 2025, 5149)
Dębie 1 Glandifera (EKE: 2424)
Dębnik 2 Galla (EKE: 2402)
Querquetum (EKE: 3646)
Dęga 1 Vibex (EKE: 6049)
Dla 2 Ex parte (EKE: 2439, 2438)
Dlatego 1 Propterea (EKE: 6530)
Dławić 1 *Knütherth (EKE: 6521)
Dłoń 2 Ir (EKE: 5836)
Palma (EKE: 3168)
Dług 1 Debitum (EKE: 1429)
Długi 2 Caesaries (EKE: 6154)
Longaon (EKE: 4516)
(Dłutko) 1 Celtulus (EKE: 1685)
(Dłuto) 1 Celtis (EKE: 6147)
Dłużnik 2 Debitor (EKE: 1432)
Oberator (EKE: 2592)
Dno 1 Fundum (EKE: 4879)
Dobro 1 Pro bono publico (EKE: 3546)
Dobrodziej 1 Benefactorius (EKE: 1334)
(Dobrodziejstwo) 1 Beneficium (EKE: 1333)
Dobrotliwy 1 Mansuetus (EKE: 2522)
Dobrowoleństwo 2 Benevolentia (EKE: 1337)
Optio (EKE: 3085)
Dobrowolnie 2 Arbitrarie (EKE: 1127)
Spontanee (EKE: 4860)
Dobrowolność 1 Arbitrium (EKE: 1139)
Dobrowolny 2 Benevolus (EKE: 1335)
Spontaneus (EKE: 4859)
Dobry 3 Feodium (EKE: 2274)
Indoles (EKE: 2955)
Ruta (EKE: 3829)
Dochód 1 Proventus (EKE: 3611)
Doić 1 Mulgere (EKE: 5036)
Dokonać 6 Deducere (EKE: 1931)
Definire (EKE: 1604)
Determinare (EKE: 1564)
Finire (EKE: 2811)
Perfectus (EKE: 3270)
Perficere (EKE: 3285)
Dokonanie 2 Definitio (EKE: 1602)
Efficacia (EKE: 1956)
Dołkowy 1 Cavernatus (EKE: 1770)
Dom 5 Apotheca (EKE: 1102)
Conducibilis domus (EKE: 4415)
Domus (EKE: 1860)
Tegula (EKE: 5631)
Tignum (EKE: 5795)
(Domniemać się) 3 Coniecturare (EKE: 5394)
Evideri (EKE: 2204)
Opinari (EKE: 3091)
(Domniemanie) 2 Evidentia (EKE: 2205)
Opinio (EKE: 3094)
Domowy 3 Cannalis (EKE: 1071)
Politia (EKE: 3456)
Tutor (EKE: 5561)
Donica 1 Mulctrale (EKE: 5308)
Dopuścić 1 Concedere (EKE: 4766)
Dormitarz 1 Dormitorium (EKE: 1863)
Doskonać 1 Perfectus (EKE: 3269)
Doskonałość 1 Peritia (EKE: 3299)
Dostać 1 Acerbus (EKE: 862)
Dostateczność 1 Efficacia (EKE: 1957)
Dostateczny 1 Efficax (EKE: 1955)
Dostąpienie 1 Consecutio (EKE: 5400)
Dostojnie 1 Merito (EKE: 4457)
1. (Doświadczenie) 2 Experientia (EKE: 2382)
Experimentum (EKE: 2383)
2. (Doświadczenie) 1 Probabiliter (EKE: 3542)
(Doświadczyć) 4 Examinare (EKE: 2273)
Expertus (EKE: 2380)
Perhibere (EKE: 3297)
Probare (EKE: 3541)
Dowiadać się 1 Discutere (EKE: 1758)
(Dowiedzenie) 1 Argumentum (EKE: 1160)
Dowiedzieć się 1 Desciscitari (EKE: 1522)
Dowód 2 Argumentum (EKE: 1159)
Ratio (EKE: 3667)
Dół 4 Cistricta (EKE: 6156)
Fossa (EKE: 2812, 2254)
Vallum (EKE: 5921)
Drabarz 1 Gradarius (EKE: 2059)
Dranica 2 Celindrum (EKE: 4087)
Scindula (EKE: 3930)
Drapieżca 1 Praedo (EKE: 3495)
Dratwa 3 Lania (EKE: 4033)
Licium (EKE: 2475)
Spacus (EKE: 4032)
(Drażnić) 2 Irritare (EKE: 5998)
Provocare (EKE: 3618)
(Driakiew) 2 Tiriaca (EKE: 5524, 1898)
Drobić 3 Intricare (EKE: 5505)
Obsipare (EKE: 2876)
Sipare (EKE: 4482)
Drobienie 2 Brodium (EKE: 1405)
Micatorium (EKE: 4570)
Drobnica 1 Silurus (EKE: 419)
Drobny 1 Persecades (EKE: 3310)
Droga 1 Strata via (EKE: 5283)
Drogość 1 Caristia (EKE: 1195)
Drop 1 Fulica (EKE: 2019)
Dropia 1 Olor (EKE: 3070)
Drozd 8 Amarella (EKE: 465)
Merula (EKE: 588, 699, 2561, 4550, 2201, 700, 2560)
Drugi 1 De his supradictis (EKE: 1910)
Druhna 3 Paranympha (EKE: 3191, 3190)
Pronuba (EKE: 3580)
Drużba 2 Paranymphus (EKE: 3192)
Pronubus (EKE: 3581)
Drwa 1 Strues (EKE: 5365)
Drwoszczep 1 Lignicida (EKE: 4269)
Drzeć 2 Glubere (EKE: 131, 2300)
Drzemać 2 Dormillare (EKE: 1816)
Dormitare (EKE: 1817)
Drzewko 4 Abrotanum (EKE: 798)
Carisinum (EKE: 1191)
Marrubium (EKE: 2701, 760)
(Drzewny) 1 Serra (EKE: 4329)
Drzewo 11 *Philanum (EKE: 3346)
Antiton (EKE: 1058)
Cadia (EKE: 6310)
Cornus (EKE: 5842, 6475)
Faginus (EKE: 2790)
Fissile (EKE: 4949)
Formipedium (EKE: 365)
Mespilia (EKE: 6409)
Nucus (EKE: 308)
Pirus (EKE: 3394)
Drzewotocz 1 Teredo (EKE: 5497)
Drzewsko 1 Loculus (EKE: 4406)
Drżeć 1 Fluitare (EKE: 2216)
Dubiel 2 Horena (EKE: 2027, 272)
Duch 1 Spiritus (EKE: 4690)
Duchowieństwo 1 Spiritualitas (EKE: 4689)
Duchowny 5 Commater (EKE: 6164)
Commaternus (EKE: 6163)
Mysticus (EKE: 4775)
Spiritualis (EKE: 311, 4688)
Dudek 2 Upupa (EKE: 6123, 2927)
Dudło 1 Parassitus (EKE: 2821)
Dunaj 4 Danubius (EKE: 478, 1423, 1694)
Hister (EKE: 183)
Dupa 1 Verpus (EKE: 3123)
Dura 3 Antrum (EKE: 1076)
Foramen (EKE: 4903)
Foraminare (EKE: 4953)
Durka 1 Cancellus (EKE: 1069)
Duszka 3 Centaurea (EKE: 6150)
Serpyllum (EKE: 4318, 2873)
Duszny 1 Curator animarum (EKE: 6108)
Dwadzieścia 2 Duodecies (EKE: 2036, 2243)
Dwanaście 1 Duodecies (EKE: 166)
Dwanaściekroć 2 Duodenarius (EKE: 2244, 2039)
Dworność 1 Sal (EKE: 3857)
Dwór 1 Curia (EKE: 5866)
Dychawica 1 Phthisis (EKE: 3620)
Dym 1 Fumus (EKE: 4746)
Dyszel 2 Temo (EKE: 834, 754)
Dyszla 1 Temo (EKE: 5527)
(Dzban) 1 Amphora (EKE: 1009)
Dziad 1 Avus (EKE: 1257)
Dzianica 2 Matta (EKE: 416, 2622)
(Dziarstwo) 3 Saburra (EKE: 6342)
Salebra (EKE: 3850)
Scrupus (EKE: 4066)
Dziąsła 2 Gingiva (EKE: 6333, 6332)
Dzieci 2 Matruelis (EKE: 470, 6441)
Dziedzic 1 Heres (EKE: 5442)
Dziedzictwo 1 Exheredare (EKE: 2283)
Dziedziczny 3 Emphiteosis (EKE: 6334, 2994)
Hereditorium (EKE: 6359)
Dziedzinny 1 Restitutio (EKE: 3798)
Dziedźny (?) 1 Hereditorium (EKE: 180)
Dzielca 2 Dividuus (EKE: 1747, 1771)
Dzienia 2 Gamba (EKE: 2403)
Mellifluum (EKE: 2570)
Dzienie 1 Riscus (EKE: 188)
Dzień 1 Itinerarium (EKE: 6366)
(Dziergień) 2 Mataxa (EKE: 418, 2606)
(Dzierlatka) 2 Aneda (EKE: 975)
Barificus (EKE: 1295)
Dzierżeć 1 Magnanimus (EKE: 3210)
Dziesiątak 1 Decempnialis (EKE: 6323)
(Dziewanna) 1 Canna (EKE: 6142)
Dziewierz 1 Levir (EKE: 4196)
Dziewięćset 1 Nonaginta (EKE: 2827)
Dziewka 1 Clientela (EKE: 6320)
Dziewosłąb 2 Procus (EKE: 3555, 147)
Dziewosłąbka 1 Proca (EKE: 3543)
Dzieża 1 Alveolus (EKE: 1658)
Dzieżka 4 Pistrio (EKE: 337)
Seria (EKE: 607, 405)
Stima (EKE: 686)
Dzięcioł 1 Picus (EKE: 1645)
(Dzięgiel) 1 Angelica (EKE: 1797)
Dzięgna 2 Dentina (EKE: 1510)
Gingiva (EKE: 5156)
Dziękwa 2 Rumen (EKE: 3825)
Ruminare (EKE: 3827)
Dzirbołka 1 Caroficus (EKE: 1229)
Dziura 1 Antrum (EKE: 1075)
Dziurawy 1 Futilis (EKE: 6535)
Dziw 1 Miraculum (EKE: 2725)
Dziwak 1 Mirabilis (EKE: 4794)
Dziwny 1 Mirabilis (EKE: 2813)
Dziwować się 1 Imputare (EKE: 6199)
(Dzwon) 1 Lebeffusor (EKE: 6367)
(Dzwonek) 1 Nola (EKE: 5025)
(Dzwoniec) 1 Ervus (EKE: 2164)
(Dzwonki) 1 Inula (EKE: 2128)
(Dzwonnica) 1 Campanile (EKE: 1041)
(Dzwono) 1 Sphondylus (EKE: 4863)
(Dźwięk) 1 Sonus (EKE: 4538)
(Facelet) 1 Sudarium (EKE: 5775)
Fałd 1 Plica (EKE: 3449)
Farba 2 Color (EKE: 4646)
Ravus (EKE: 3698)
Farbierz 3 Fullo (EKE: 4745)
Fullonium (EKE: 2093)
Tinctor (EKE: 5525)
Ferska 1 Persicus (EKE: 3318)
Flak 1 Omasus (EKE: 3073)
Flaki 1 Tripe (EKE: 6330)
Folgować 1 Obtemperare (EKE: 2886)
Folusz 1 Pannitorium (EKE: 323)
(Folwark) 3 Allodium (EKE: 943)
Fundus (EKE: 6532)
Praedium (EKE: 3494)
Forleba 1 Prostralobium (EKE: 722)
Format 1 Formata (EKE: 2252)
(Forszt) 1 Laquear (EKE: 4041)
(Forsztowanie) 1 Laquearia (EKE: 4049)
Fryjerka 7 Proca (EKE: 2337, 3071, 1701, 348, 560, 604, 2640)
Fundament 2 Basis (EKE: 1321)
Fundamentum (EKE: 4747)
Funt 3 Pensum (EKE: 3255)
Talentum (EKE: 5348, 5347)
Furlon 2 Redagium (EKE: 314, 3709)
(Furta) 1 Ianua (EKE: 4132)
Futer 1 Fodrum (EKE: 6374)
Futro 1 Subductura (EKE: 5407)
(Gacie) 5 Bracca (EKE: 1386)
Femorale (EKE: 2719)
Renale (EKE: 373)
Sarabellum (EKE: 6358, 380)
Gacnik 1 Bracarium (EKE: 163)
Gacny 3 Lumbare (EKE: 4587, 2602)
Piga (EKE: 3358)
Gać 1 Subderia (EKE: 6078)
Gadać się 1 Disputare (EKE: 1777)
Gadanie 1 Disputatio (EKE: 1779)
Gadka 1 Parabola (EKE: 2648)
Gaj 1 Nemus (EKE: 4958)
(Galareta) 1 Omasius (EKE: 2760)
Gałąź 1 Frons I (EKE: 2718)
Gałgan 1 Galanga (EKE: 5150)
Ganek 4 Pinna (EKE: 3398)
Pinnaculum (EKE: 3388)
Porticus (EKE: 3474)
Postica (EKE: 3482)
Garb 2 Gibbus (EKE: 5159)
Struma (EKE: 5370)
Garbarz 3 Cerdo (EKE: 2017, 1169)
Frunitores (EKE: 2137)
Garbować 1 Frunitores (EKE: 936)
Gardlina 2 Culmen (EKE: 480)
Glossus (EKE: 5154)
Gardło 3 Glans (EKE: 5301)
Guttur (EKE: 5147)
Vesicula (EKE: 796)
(Gardziel) 1 brak (EKE: 5745)
Garncarz 2 Figulus (EKE: 2720)
Lutifigulus (EKE: 4575)
(Garniec) 2 Fidelia (EKE: 257)
Urinale (EKE: 411)
Garść 1 Volema (EKE: 773)
Gat 1 Renale (EKE: 374)
Gawron 1 Onograculus (EKE: 3064)
(Gąbka) 5 Spongia (EKE: 765, 2780, 4854, 312, 2615)
Gąsior 1 Anser (EKE: 1020)
Gąszcz 1 Dumus (EKE: 1912)
Gbit 1 Districtus (EKE: 1809)
Gdula 2 Coctanum (EKE: 1381)
Mespilia (EKE: 708)
Gdyż 1 Exquo (EKE: 2436)
Gdzie 1 Ferrifodina (EKE: 395)
Gęba 1 Bucca (EKE: 1407)
Gędziec 2 Citharoedus (EKE: 4376)
Quinternista (EKE: 316)
Gęstwa 1 Dumetum (EKE: 1913)
Gęzica 1 Clunis (EKE: 6161)
Gier 1 Allizatur (EKE: 1654)
Giez 1 Oestrum (EKE: 2663)
Giezek 1 Egester (EKE: 2084)
Glejt 2 Homagium (EKE: 2761)
Indutiae (EKE: 6244)
Glina 2 Argilla (EKE: 1157)
Gleba (EKE: 5153)
Gliniany 2 Fictile (EKE: 4945, 4946)
Glinica 1 Argillosa (EKE: 1158)
Glista 6 Lubrica (EKE: 4525)
Lumbricus (EKE: 2535, 903, 4574, 2028)
Luptus (EKE: 4518)
Glozn 3 Internodium (EKE: 160, 2711)
Talus (EKE: 5434)
Głąb 1 Maguder (EKE: 3819)
Głęboki 1 Profundus (EKE: 3563)
Głos 1 Vox (EKE: 6105)
Głośny 1 Vocalis (EKE: 6034)
Głowica 2 Capulus (EKE: 6228)
Stiva (EKE: 5090)
Głownia 2 Tedale (EKE: 5528)
Torris (EKE: 764)
Głóg 2 Palinurus (EKE: 3160)
Scaria (EKE: 679)
Główka 1 Adula (EKE: 23)
Główny 1 Cephalica (EKE: 2010)
Głupi 1 Stolidus (EKE: 5225)
Gnieść 2 *Knütherth (EKE: 6520)
Accrissimare (EKE: 875)
Gniewać się 2 Bacchari (EKE: 1265)
Stomachari (EKE: 5229)
Gnoić 3 Fimare (EKE: 4948, 4947)
Stercorisare (EKE: 5068)
Gnój 3 Austera (EKE: 1255)
Fimus (EKE: 4929, 4930)
Gnuśnia 1 Segnities (EKE: 4182)
Gnuśny 2 Segnis (EKE: 4179)
Somnolentus (EKE: 4535)
Gogielsa 2 Ptisana (EKE: 349, 492)
Gogolica 1 Fulica (EKE: 264)
Goleń 3 Crus (EKE: 5760, 5763, 1357)
Golić 1 Radere (EKE: 3670)
Gołąb 1 Columbus (EKE: 4654)
Gołębica 1 Columba (EKE: 4652)
(Gołębię) 1 Pipio II (EKE: 333)
Gołębiniec 1 Columbar (EKE: 4653)
Goły 2 Intersignum (EKE: 623, 2625)
Gonić 1 Fugare (EKE: 4876)
Gont 1 Celox (EKE: 1583)
Gorący 1 Ardua res (EKE: 1144)
Gorbudy 1 Obsonium (EKE: 3087)
Gorczyca 4 Aerugo (EKE: 2168)
Eruca (EKE: 2154)
Sinapis (EKE: 4444)
Tribula (EKE: 2946)
Gorzałość 1 Uredo (EKE: 772)
Gorzki 1 Mirra (EKE: 6425)
Gorzkość 1 Mancor (EKE: 2516)
Gospoda 1 Hospitium (EKE: 5680)
Gospodarz 2 Hospes (EKE: 5679)
Paterfamilias (EKE: 3221)
Gospodka 1 Hospitiolum (EKE: 5681)
Gościniec 1 Diversorium (EKE: 1811)
Gość 1 Hospes (EKE: 5678)
Gotowy 1 Per consequens (EKE: 3272)
Goździk 1 Cariofolus (EKE: 1766)
Gówno 1 Stercus (EKE: 5069)
Grab 4 *Hiles (EKE: 5728)
Carpentus (EKE: 1239)
Cornus (EKE: 5741)
Ornus (EKE: 3131)
Grabarz 1 Fossor (EKE: 4744)
Grabie 3 Rastrum (EKE: 3688)
Sarculum (EKE: 385)
Traha (EKE: 5522)
Grabołuch 1 Ascalaphus (EKE: 1480)
Grabołusk 4 Ascalaphus (EKE: 1665, 1479, 38, 64)
Grabołuszcz 1 Ascalaphus (EKE: 61)
Graca 1 Sarculus (EKE: 3898)
Gracz 1 Pililudius (EKE: 3373)
Grad 2 Grando (EKE: 2317, 5148)
Granica 4 Gades (EKE: 5151)
Limes (EKE: 4274)
Meta (EKE: 4560)
Terminus (EKE: 5492)
Graniczyć 3 Commetare (EKE: 6171)
Limitare (EKE: 4277)
Terminare (EKE: 5493)
Grobla 2 Agger (EKE: 6285, 915)
Groch 5 Escania (EKE: 114, 6338)
Lupinus (EKE: 2699, 302, 4576)
Grom 1 Tonitru (EKE: 5523)
Gromada 1 Cumulus (EKE: 5792)
Gromnica 1 Candela (EKE: 1060)
Grono 1 Botrus (EKE: 1385)
Gronostaj 17 Melo (EKE: 2620)
Melota (EKE: 556, 1627, 2572, 550, 2617, 549, 2181)
Migale (EKE: 2202, 1633, 589, 557, 934, 2573, 4727, 551, 2578)
Groza 1 Minae (EKE: 702)
Grozić 3 Comminari (EKE: 4687)
Machinari (EKE: 3156, 3153)
Gród 1 Castrum (EKE: 1300)
Gruba 1 Ferrifodina (EKE: 397)
Gruda 1 Salebra (EKE: 3852)
Gruntownie 2 Funditus (EKE: 4878)
Originaliter (EKE: 3103)
(Grzbiet) 2 Dorsum (EKE: 1864)
Gibbus (EKE: 5158)
(Grzbietowy) 2 Sphondylus (EKE: 4864)
Spina (EKE: 4632)
Grzebło 2 Strigilis (EKE: 5339)
Tractula (EKE: 1989)
Grzebołuszka 2 Ascalaphus (EKE: 6495, 1481)
Grzech 1 Crimen (EKE: 5748)
Grzyb 2 Boletus (EKE: 1372)
Fungus (EKE: 2717)
Grzybienie 1 Alga (EKE: 3977)
Grzywa 2 Capioma (EKE: 1726)
Coma (EKE: 4659)
Grzywacz 2 Palumbes (EKE: 2806)
Palumbus (EKE: 3175)
Grzywna 1 Marca (EKE: 2525)
Gubiel 1 Gobio (EKE: 2406)
Gunia 1 Dorca (EKE: 1465)
Guz 3 Struma (EKE: 5368)
Umbo (EKE: 5944, 5905)
Gwiazda 1 Stella (EKE: 5065)
(Gwóźdź) 4 Clava, clavis, clavus (EKE: 6089)
Clavus (EKE: 4384)
Ducillus (EKE: 1895)
Gumphus (EKE: 5155)
Gzło 2 Camisia (EKE: 1037, 1036)
Gżegżółka 1 Cuculus (EKE: 5784)
Hak 1 Uncus (EKE: 827)
Halżka 7 Quid (EKE: 2487)
Supinum (EKE: 2939, 2937, 2935, 2938, 2936, 2934)
Hałdryk 3 Amaricilla (EKE: 1698)
Lolium (EKE: 216, 2624)
Hamerszlak 5 Ferrago (EKE: 2046, 2261)
Fomes (EKE: 2249, 2483)
Malicinum (EKE: 2541)
(Hańba) 1 Contumelia (EKE: 5817)
Haras 6 Cubiletum (EKE: 5781)
Harrassium (EKE: 2026, 2172, 1992, 454, 2721)
Harcerz 1 Veles (EKE: 6005)
(Harfa) 1 Figellina (EKE: 2301)
Hasło 1 Tessera (EKE: 5526)
Hebel 2 Dolabrum (EKE: 1439)
Levigalis (EKE: 4162)
Heblować 1 Asciare (EKE: 9)
Hełm 1 Crista (EKE: 703)
(Herold) 3 Bolinus (EKE: 1483, 1482, 2693)
Hetman 2 Campiductor (EKE: 1042, 133)
Hołdowanie 3 Homagium (EKE: 5617, 310, 3072)
(Hufnal) 1 Ungulphus (EKE: 698)
Hynszt 2 Sonipes (EKE: 4537)
Spado (EKE: 4616)
(Hynszta) 1 Equa (EKE: 2133)
1. I 4 Inclusive computando a data presencium (EKE: 6116)
Quin immo (EKE: 6493)
Sanus existens mente et corpore (EKE: 3890)
Tripe (EKE: 446)
2. I 1 Quid verborum circuitu immoramur (EKE: 3660)
Ikra 1 Poligranum (EKE: 3000)
Ikro 1 Poligranum (EKE: 3460)
Ikry 7 Poligranum (EKE: 344, 806, 601, 555, 2642, 2633, 3065)
Ilny 1 Gella (EKE: 138)
1 Spagus (EKE: 4547)
(Imbir) 1 Zingiberi (EKE: 570)
Imienie 1 Hereditorium (EKE: 181)
Inaczej 1 Secus (EKE: 6084)
Infuła 1 Infula (EKE: 5213)
Innochodnik 1 Dextrarius (EKE: 1743)
Inny 1 Salvo iure alieno (EKE: 3860)
(Inochodnik) 1 Sonipes (EKE: 4536)
Isdza 1 Ita (EKE: 6363)
(Istność) 1 Substantia (EKE: 5717)
(Istny) 1 Quidditativus (EKE: 3647)
Iścina 1 Sors (EKE: 189)
(Iść) 2 Pergere (EKE: 3296)
Proficisci (EKE: 3560)
(Iśćca) 1 Creditor (EKE: 5831)
Iwa 4 Ilex (EKE: 4594, 5320, 5318)
Ilmus (EKE: 4395)
Ja 3 Ex parte (EKE: 2437)
Invadere (EKE: 5997)
Machinari (EKE: 3155)
Jabłecznik 2 Hydromelum (EKE: 2061)
Pomacium (EKE: 3465)
Jabłko 2 Glans (EKE: 5258)
Malum punicum (EKE: 3842)
Jabłoń 1 Malus (EKE: 4131)
Jabłuszko 1 Impomentum (EKE: 1575)
Jad 2 Venenum (EKE: 5954)
Virus (EKE: 6063)
Jagły 1 Milium (EKE: 4751)
Jagoda 3 Acinus (EKE: 871)
Gena (EKE: 5259)
Maxilla (EKE: 4327)
Jajce 1 Sorbitiuncula (EKE: 4546)
Jaje 1 Alredis (EKE: 900)
Jajecznik 1 Arcopium (EKE: 1141)
(Jakmiarz) 1 Praecise (EKE: 3519)
Jako 1 Gelicidium (EKE: 498)
Jakoby 1 Ingerere (EKE: 6249)
Jakoż 1 Cum reverencia (EKE: 6226)
Jałmużna 1 Pitencia (EKE: 340)
Jałowica 2 Iuvenca (EKE: 1596, 479)
Jałowiec 5 Iuniperium (EKE: 639, 5698)
Iuniperus (EKE: 1595, 5688, 2564)
Jałowię 1 Iuvenca (EKE: 2702)
Jama 2 Antrum (EKE: 1077)
Spelaeum (EKE: 4629)
Jan 1 Chrysostomus (EKE: 5853)
Jarmark 1 Nundinae (EKE: 5049)
Jarząb 6 Coturnix (EKE: 5650)
Nocturnix (EKE: 5014)
Ortygometra (EKE: 3130, 3128, 5676, 3129)
Jarzmo 1 Iugum (EKE: 6114)
Jarzyna 2 Bladum (EKE: 1348)
Frumenta (EKE: 2981)
Jaskier 1 Visquilianus (EKE: 6060)
Jaskinia 1 Specus (EKE: 4628)
Jaskółka 2 Hirundo (EKE: 5518)
Irundo (EKE: 5686)
Jaskra 1 Poples (EKE: 3468)
Jasność 1 Splendor (EKE: 4703)
Jasny 1 Splendidus (EKE: 4702)
Jastrząb 3 Accipiter (EKE: 859)
Capa (EKE: 1722)
Pipiunculus (EKE: 3417)
Jata 3 Machoria (EKE: 2962)
Tugurium (EKE: 2958, 5545)
Jatka 2 Carnificium (EKE: 1228)
Laniena (EKE: 4034)
Jawnie 2 Explicite (EKE: 2390)
Patenter (EKE: 3219)
Jawor 1 Platanus (EKE: 3443)
Jaz 1 Obstaculum (EKE: 2878)
Jazic 1 Esox (EKE: 2521)
Jaźwiec 3 Caballus (EKE: 963)
Cornipes (EKE: 5726)
Melota (EKE: 2196)
Jażdż 2 Cironilla (EKE: 4237)
Ferosus (EKE: 4739)
Jąć 1 Detinere (EKE: 1560)
Jądro 2 Arillus (EKE: 98)
Nucleus (EKE: 5045)
Jąkać 1 Buccare (EKE: 1408)
Jątrew 3 Glos (EKE: 1055, 5146)
Nurus (EKE: 5048)
Jątrznica 2 Farcimen (EKE: 2770, 2769)
Jątrznice 1 Tripe (EKE: 6343)
Jeden 1 Itinerarium (EKE: 6365)
Jedlina 1 Abies (EKE: 190)
Jednać 1 Fatatus (EKE: 2428)
Jednokole 1 Biga (EKE: 1343)
Jednoręki 1 Mancus (EKE: 4159)
Jednorożec 2 Rhinoceros (EKE: 2865)
Unicornus (EKE: 6019)
Jednostajnie 1 Conformiter (EKE: 5373)
Jednostajny 1 Unanimis (EKE: 5958)
Jedność 1 Identitas (EKE: 4151)
Jedwabny 1 Cerimonia (EKE: 6151)
(Jelce) 1 Capulus (EKE: 6230)
Jeleń 1 Cervus (EKE: 3293)
Jelito 4 Lien (EKE: 4253)
Longaon (EKE: 4517)
Omentum (EKE: 3076)
Viscus (EKE: 6064)
Jemioła 1 Filigora (EKE: 4800)
Jen 2 Ex parte (EKE: 2440)
Illo presente (EKE: 3511)
(Jer) 1 Larus (EKE: 4051)
Jesion 3 Faxinus (EKE: 2771)
Fraxinus (EKE: 4750, 2268)
Jesiotr 3 Esox (EKE: 2520, 2183)
Rhombus (EKE: 3821)
Jesus 1 Invalesco (EKE: 2712)
Jeśnień 1 Filix (EKE: 2986)
Jezdny 2 Eques (EKE: 2135)
Equester (EKE: 2136)
Jezioro 1 Lacus (EKE: 3982)
Jeż 1 Iricius (EKE: 5509)
Jeżyna 3 Fraga (EKE: 4906, 4931)
Vaccinium (EKE: 437)
Jęczmienny 2 Hordeaceus (EKE: 3113)
Ptisana (EKE: 5797)
Jęczmień 1 Hordeum (EKE: 3114)
Jędza 4 Furia (EKE: 4885, 4884)
Lamia (EKE: 3976, 644)
Język 3 Cynoglossa (EKE: 4168)
Lingua (EKE: 4280)
Scrutina (EKE: 4068)
Jucha 1 Bulimen (EKE: 1412)
Jużyna 1 Ientaculum (EKE: 2062)
Kabat 2 Iopa (EKE: 2466)
Iopula (EKE: 5677)
Kacermistrz 1 Inquisitor hereticorum (EKE: 5913)
Kacerstwo 1 Haeresis (EKE: 5440)
Kacerz 1 Haereticus (EKE: 5438)
Kachel 3 Fodula (EKE: 2481, 2482, 2217)
Kaczka 1 Aneta (EKE: 978)
Kaczonek 1 Gentina (EKE: 5129)
Kaczor 1 Anetarius (EKE: 979)
Kadź 1 Dolium (EKE: 1849)
Kafary 1 Scorpio (EKE: 6526)
(Kaftan) 3 Sagulum (EKE: 3855, 3854)
Stragula (EKE: 5272)
Kaganiec 1 Lucibulum (EKE: 4519)
Kalina 2 Cinus (EKE: 4169)
Labrusca (EKE: 2960)
Kalisko 3 Volutabrum (EKE: 2119, 6097, 2345)
Kaluszka 3 Beta (EKE: 1340, 1338)
Bleta (EKE: 1361)
Kałamarz 1 Atramentarium (EKE: 1241)
Kałdun 2 Corlamputa (EKE: 1791, 1618)
Kałuża 2 Sentina (EKE: 4265)
Volutabrum (EKE: 6096)
Kamienie 1 Gagates (EKE: 6355)
Kamienny 2 Cadia (EKE: 6309)
Saxifera (EKE: 3911)
Kamień 7 Allo (EKE: 944)
Gella (EKE: 2420, 2715, 137)
Marmor (EKE: 6411)
Molaris (EKE: 4846)
Talentum (EKE: 5345)
(Kampust) 3 Aralentum (EKE: 1125)
Biblimen (EKE: 1669)
Bilimen (EKE: 1345)
(Kanclerstwo) 1 Cancellaria (EKE: 1067)
Kanclerz 1 Cancellarius (EKE: 1068)
Kania 2 Milvus (EKE: 4736)
Murius (EKE: 6429)
Kapa 3 Cuculla (EKE: 940, 2966, 1052)
Kapać 2 Cadula (EKE: 232)
Stillare (EKE: 5084)
Kapalica 6 Babulca (EKE: 12, 1531, 6306)
Serum (EKE: 3837, 4311, 4341)
Kapary 3 Asparagus (EKE: 1203, 1226, 1202)
Kapia 1 Pecies (EKE: 6347)
Kapica 1 Cuculla (EKE: 5143)
Kaplica 1 Sacellum (EKE: 3836)
Kapła 1 Plebania (EKE: 3445)
Kapłan 1 Lupercus (EKE: 1621)
(Kapłon) 3 Capus (EKE: 1118)
Caupo (EKE: 1347)
Gallinacius (EKE: 5123)
Kaptur 1 Caputium (EKE: 1119)
Kapusta 2 Blada (EKE: 1670)
Caulis (EKE: 1320)
Kara 1 Biga (EKE: 1341)
Karać 1 Reprehendere (EKE: 3769)
Karanie 1 Censura (EKE: 1998)
Karaś 3 Cassidulus (EKE: 1278)
Gracius (EKE: 2058)
Rhombus (EKE: 3820)
Karb 2 Apocha (EKE: 6313)
Ephemeris (EKE: 1944)
Karmny 2 Impinguatus (EKE: 5922, 5325)
Karp 15 Calumpus (EKE: 1000)
Carpo (EKE: 1240)
Carpoticula (EKE: 96, 1130, 1825, 923, 1553)
Cassidulus (EKE: 1279)
Gorillus (EKE: 2057, 2311, 499, 1557, 2419, 1585, 500)
Karta 2 Borith (EKE: 1379)
Carduus (EKE: 1741)
Karty 2 Orthoganum (EKE: 3132)
Paliurus (EKE: 3035)
Karzeł 4 Navus (EKE: 2740, 2056)
Pigmeus (EKE: 3366, 3367)
Kaszka 1 Quid (EKE: 2460)
Kaszlać 1 Tussire (EKE: 5454)
(Kasztania) 1 Castanea (EKE: 1280)
Kat 1 Lictor (EKE: 2477)
Kądziel 1 Stuppa (EKE: 5405)
Kąkol 4 Lolium (EKE: 4443, 2412, 2054)
Zizania (EKE: 2413)
(Kątny) 2 Lien (EKE: 4252)
Omentum (EKE: 3075)
Kichanie 1 Sternutatio (EKE: 5073)
Kiella 1 Trulla (EKE: 5666)
Kiełb 1 Fundulus (EKE: 4880)
Kiełbasa 3 Lucanica (EKE: 285, 286, 2532)
Kiełbodziej 1 Obliculum (EKE: 317)
Kiełzać 1 Lubrico (EKE: 283)
Kiermasz 1 Patrocinium (EKE: 3225)
Kiernoz 2 Verres (EKE: 6022, 770)
Kiersztrąg 8 Achasia (EKE: 1441, 1643, 119, 26, 33, 24)
Hydromelum (EKE: 455, 2704)
Kierz 1 Rubus (EKE: 3813)
Kij 1 Clava, clavis, clavus (EKE: 6087)
Kijanica 2 Xitona (EKE: 3951, 3952)
Kijań 1 Trusorium (EKE: 2797)
Kipieć 1 Bullire (EKE: 1409)
Kisać 1 Blictrum (EKE: 1368)
Kisieć 1 Sapa (EKE: 515)
Kisiel 1 Blictrum (EKE: 1366)
Kitajka 1 Sericeus pannus (EKE: 5900)
Kitel 8 Cubrum (EKE: 1648, 1365, 1795)
Palutellum (EKE: 2763, 723)
Placentum (EKE: 2772)
Rerictis (EKE: 2776)
Toga (EKE: 5459)
Kitelek 1 Togella (EKE: 5460)
Kitla 11 Cubrum (EKE: 1049, 227, 1871, 175, 173)
Placentum (EKE: 2611, 554, 174, 2240, 597, 6513)
Kiwior 1 Tiara (EKE: 5453)
Klaskać 1 Plaudere (EKE: 3444)
Klasztor 1 Monasterium (EKE: 2731)
Klatka 1 Cavea (EKE: 1318)
Klawikord 1 Clavichordium (EKE: 4383)
Kląszczka 1 Curruca (EKE: 249)
Klątwa 1 Censura (EKE: 2000)
Klecz (?) 1 Squilla (EKE: 2628)
Kleić 1 Bituminare (EKE: 1352)
Klej 1 Bitumen (EKE: 1351)
(Klejnot) 3 Conus (EKE: 5651, 5417)
Insignia (EKE: 6103)
Klekotki 2 Clatria (EKE: 1588, 1210)
Klepka 1 Beginae (EKE: 1296)
Kleszcz 3 *Balsama (EKE: 1273)
Amea (EKE: 964)
Squarus (EKE: 6504)
Kleszczki 1 Mungaria (EKE: 6427)
Klin 5 Cuneus (EKE: 1885, 293, 230, 5860)
Obstentaculum (EKE: 719)
Kliniec 1 Obstentaculum (EKE: 2900)
Kloc 1 Truncus (EKE: 2795)
Klon 2 *Ornix (EKE: 3127)
Acer (EKE: 860)
Klucz 1 Clava, clavis, clavus (EKE: 6088)
Kluczka 1 Uncinus (EKE: 774)
(Klusek) 1 Colymphium (EKE: 3030)
Kłąb 2 Glomerare (EKE: 5139)
Glomus (EKE: 5137)
Kłębek 1 Glomus (EKE: 5138)
Kłobuczki 1 Bulla (EKE: 76)
Kłobuk 2 Galerus (EKE: 6509, 5121)
Kłobuki 1 Bulla (EKE: 6293)
Kłoć 2 Culmen (EKE: 1883)
Glossus (EKE: 5140)
Kłoda 2 Cippus (EKE: 4173)
Truncus (EKE: 5455)
Kłos 6 Arista (EKE: 5, 1662, 954, 2)
Fruges (EKE: 452)
Spica (EKE: 4631)
(Kłódeczka) 1 Serula (EKE: 4339)
(Kłódka) 2 Sera (EKE: 4313, 4336)
(Kłucie) 2 Stimulatio (EKE: 5395)
Stimulus (EKE: 5197)
(Kłuć) 1 Stimulare (EKE: 5381)
Kmin 4 Carui (EKE: 1260)
Carve (EKE: 6311)
Cuminum (EKE: 250, 4094)
Kmotr 2 Commaternus (EKE: 4685)
Compater (EKE: 4725)
Kmotra 1 Commater (EKE: 4686)
(Knaflik) 1 Nodus (EKE: 2824)
Knap 2 Fullo (EKE: 266)
Lanifex (EKE: 4028)
Knot 2 Licmen (EKE: 4227)
Lychnus (EKE: 4225)
Kob 3 Ara (EKE: 1134)
Suarium (EKE: 5894)
Suile (EKE: 5767)
Kobierzec 3 Lodix (EKE: 4409, 2531)
Tapetum (EKE: 5452)
Kobłuki 1 Bulla (EKE: 6294)
Kobylenie 5 Keyo (EKE: 2055, 276, 642, 481, 2357)
Kobylić 1 *Roipare (EKE: 3799)
Kobyła 2 Equa (EKE: 2132)
Keyo (EKE: 6394)
Kobyłka 2 Locusta (EKE: 4408)
Uligo (EKE: 737)
Kobyły 1 Keyo (EKE: 6392)
Kocanki 1 Sticadus (EKE: 2933)
(Kocioł) 2 Fidelia (EKE: 2109)
Gramatula (EKE: 5141)
(Kociołek) 1 Lebes (EKE: 1213)
Kolano 1 Genu (EKE: 5125)
(Kolebać się) 1 Occillum (EKE: 2992)
Kolebka 3 Crepundium (EKE: 1387)
Cunabulum (EKE: 5794)
Cunus (EKE: 1834)
Koleja 2 Orbita (EKE: 3111, 2224)
Kolimaga 1 Traha (EKE: 429)
Kolnia 1 Bostar (EKE: 1384)
Kolno 1 Colonia (EKE: 4644)
Kołacz 3 Artocreas (EKE: 1183)
Laganum (EKE: 4078)
Pascendrum (EKE: 3214)
Kołdra 4 Culcitra (EKE: 1833, 220, 5857)
Toral (EKE: 5458)
Kołnierz 2 Collarium (EKE: 4642)
Lictricium (EKE: 4220)
Koło 3 Gumpha (EKE: 5142)
Plectrum (EKE: 3447)
Spula (EKE: 4869)
Kołomaź 1 Glutinium (EKE: 5136)
Kołowrót 1 Trochlea (EKE: 431)
Kołowy 1 Mordale (EKE: 4980)
Kołtka 1 Torques (EKE: 794)
(Komar) 1 Culex (EKE: 5786)
Kominowy 1 Antrum (EKE: 1074)
(Komnata) 1 Caminata (EKE: 1032)
Komora 1 Camera (EKE: 1030)
Komornik 1 Camerarius (EKE: 1031)
Komórka 1 Cella (EKE: 1679)
Komża 1 Superpellicium (EKE: 5878)
Koniec 2 Effectus (EKE: 1951)
Pulpa (EKE: 3629)
Koniecznie 1 Finaliter (EKE: 4741)
Konieczny 1 Extremus (EKE: 2462)
Konik 2 Trifolium (EKE: 768, 2178)
(Koniowy) 1 Subligar (EKE: 5593)
Konopia 1 Canapus (EKE: 6119)
Konopny 1 Scandula (EKE: 3915)
Kontryfał 2 Electrum (EKE: 2087, 4668)
Koń 5 Adaquare (EKE: 881)
Antella (EKE: 1024)
Dromedus (EKE: 1880)
Equirea (EKE: 2984)
Strigilare (EKE: 792)
Koński 1 Phalera (EKE: 2754)
Koopertura 1 Operimentum (EKE: 3082)
Kopa 1 Messis (EKE: 4556)
Kopacz 2 Fossor (EKE: 4743)
Pollictor (EKE: 3463)
Kopać 1 Ferrifodina (EKE: 401)
Kopanka 1 Capisterium (EKE: 1109)
Kopeć 1 Fuligo (EKE: 4752)
(Koper) 4 brak (EKE: 6144)
Anethum (EKE: 1700)
Feniculum (EKE: 4740, 1505)
Koperwaser 1 Vitreolum (EKE: 2926)
Kopiec 1 Scopulus (EKE: 3961)
(Kopijnik) 1 Hastifer (EKE: 5694)
Kopruch 1 Vitreolum (EKE: 705)
Kopytnik 1 Asarum (EKE: 1204)
Kopyto 19 Albicum (EKE: 361)
Allutum (EKE: 294, 301, 295)
Calopodium (EKE: 383, 368, 85, 366, 377, 237, 362)
Formale (EKE: 296)
Formipedium (EKE: 367, 363, 1529, 217, 393)
Ungula (EKE: 299, 297)
Koral 1 Corallus (EKE: 5664)
Korbas 1 Cucurbita (EKE: 5854)
Korczak 2 Discus (EKE: 1756)
Scyphus (EKE: 4171)
Koryto 2 Ara (EKE: 1131)
Linter (EKE: 4282)
Korzeczny 1 Tribula (EKE: 5568)
Korzkiew 3 Coculca (EKE: 1972)
Trulla (EKE: 2947, 5456)
Kosa 3 Cassula (EKE: 6314)
Falcastrum (EKE: 2658)
Metastrum (EKE: 4568)
Kosaciec 1 Gentina (EKE: 5128)
Kosmaty 3 Hispidus (EKE: 5587)
Irsutus (EKE: 5751)
Pilosus (EKE: 3375)
Kostka 2 Nucleus (EKE: 6457)
Talus (EKE: 5435)
(Kostnica) 1 Crepta (EKE: 5746)
Kostrzewa 3 Lolium (EKE: 2961, 4436)
Zizania (EKE: 2411)
Kosz 5 Cophinus (EKE: 5647)
Curticula (EKE: 5803)
Fiscina (EKE: 4886)
Qualus (EKE: 502)
Sporta (EKE: 4861)
Kosztowność 1 Valor (EKE: 5932)
Kosztywał 1 Mastix (EKE: 2965)
Koszula 2 Camisia (EKE: 1034)
Interula (EKE: 5769)
Koszulka 1 Togella (EKE: 5461)
Koszyk 2 Cartallum (EKE: 1242)
Sportula (EKE: 4862)
Kościelny 1 Vasallus (EKE: 2950)
Kościen 1 Cuspis (EKE: 5804)
Kościół 1 Canonica scriptura (EKE: 1078)
Kość 5 Curvatura (EKE: 6109)
Ebur (EKE: 1923)
Iunctura (EKE: 5989)
Medulla (EKE: 4344)
Spina (EKE: 4633)
1. Kot 2 Cattus (EKE: 1309)
Felis (EKE: 3971)
2. Kot 1 Pyramis (EKE: 3421)
Kotczy 1 Somnifer (EKE: 4510)
Kotka 1 Feles (EKE: 3997)
Kotwica 1 Ancora (EKE: 977)
Kowalski 1 Allo (EKE: 945)
Koza 1 Capra (EKE: 1736)
(Kozioł) 4 Copulae (EKE: 247)
Hircus (EKE: 5586)
Ircus (EKE: 5591)
Tignum (EKE: 5457)
(Koziołek) 10 Capriolus (EKE: 1115)
Lucifuga (EKE: 933)
Lucilia (EKE: 1616, 747, 281, 288, 2566, 128, 2063, 536)
Kożki 11 Andromeda (EKE: 1789, 1672, 1796, 2999, 1790, 59, 318, 1443)
Mastruca (EKE: 2605)
Pelles (EKE: 3238, 3239)
Kożuch 1 Subtunicale (EKE: 5714)
Kół 1 Sudes (EKE: 5777)
Kółko 2 Lista (EKE: 2529)
Lix (EKE: 6384)
Kraczaj 1 Passus (EKE: 3207)
(Kradziestwo) 1 Furtum (EKE: 4779)
Krajczy 1 Incisor (EKE: 4983)
Krajka 5 Forago (EKE: 3054, 6408, 2395)
Sarta (EKE: 2634, 565)
Kramarka 1 Instita (EKE: 6131)
Kramarz 1 Institor (EKE: 6081)
Kramnica 1 Mercimonia (EKE: 4453)
Krawędź 1 Ambasia (EKE: 955)
Krąg 1 Spira (EKE: 4671)
Krczyca 1 Sinciput (EKE: 5752)
Krella 1 Tricuspis (EKE: 5462)
Kret 3 Blatta (EKE: 1695, 1453)
Talpa (EKE: 5444)
Krew 1 Cruor (EKE: 5838)
1. (Kręgiel) 3 Pyramis (EKE: 3419, 3420, 4839)
2. (Kręgiel) 1 Fermentum (EKE: 6474)
(Kręgle) 1 Piramen (EKE: 6486)
(Kręglec) 1 Pirameda (EKE: 725)
(Krnąbrność) 1 Contumacia (EKE: 5816)
(Krnąbrny) 1 Contumax (EKE: 5815)
Krogulec 1 Nisus (EKE: 4966)
(Krokiew) 2 Copula (EKE: 10)
Tignus (EKE: 763)
Kroma 1 Pascendrum (EKE: 3213)
Kropla 2 Gutta (EKE: 5145)
Stilla (EKE: 5083)
Krosna 1 Celtrum (EKE: 1683)
Krosta 1 Pustula (EKE: 3634)
Krotochwila 1 Sal (EKE: 3856)
Krowa 2 Vacca (EKE: 704, 6452)
Krój 1 Vomer (EKE: 6187)
Królewna 1 Reginula (EKE: 3730)
Królewski 1 Solium (EKE: 4529)
Krótki 1 Brevis (EKE: 1403)
Krówka 1 Scarabaeus (EKE: 3925)
Krtań 1 Arteria (EKE: 1166)
Kruchta 2 Crypta (EKE: 5765)
Porticus (EKE: 3476)
Krukać 2 Lynx (EKE: 4473)
Pardus (EKE: 3196)
Kruszyna 1 Mirica (EKE: 590)
Krużyk 1 Crucibolum (EKE: 5764)
Krwawnik 4 Millefolium (EKE: 4735, 761, 2723)
Sanguinaria (EKE: 382)
Krwawy 2 Cruentus (EKE: 1978)
Fluxus (EKE: 4989)
Krygowy 1 Lupata (EKE: 4584)
Kryształ 1 Synochitis (EKE: 4446)
Krzeczek 1 Gryllus (EKE: 2484)
Krzekotać 1 Rana (EKE: 3677)
Krzemień 1 Silex (EKE: 4356)
Krzewie 1 Arbusta (EKE: 1140)
Krzewina 2 Densetum (EKE: 1508, 1509)
Krzynów 2 Catinus (EKE: 1306)
Discus (EKE: 1757)
Krzywda 2 Praeiudicium (EKE: 3537, 3504)
Krzywonos 3 *Cirron (EKE: 777)
Curvinasus (EKE: 5144)
Fraudulus (EKE: 4928)
Krzywoprzysięstwo 1 Periurium (EKE: 3305)
Krzywość 1 Obliquitas (EKE: 2836)
Krzywy 1 Gepa (EKE: 5126)
Krzyżowy 1 Taxea (EKE: 5538)
Ksieniec 2 Entera (EKE: 2143, 1943)
Księgi 1 Volumen (EKE: 6032)
Księżna 1 Ducissa (EKE: 1891)
Księżyc 2 Novilunium (EKE: 2853, 621)
(Kształt) 2 Figura (EKE: 4798)
Forma (EKE: 4749)
Kto 1 Munuscularius (EKE: 3053)
Który 3 Dico humanum (EKE: 5770)
Lebeffusor (EKE: 6368)
Lima (EKE: 4477)
Kubek 4 Cubellus (EKE: 5783)
Feolus (EKE: 1820)
Phiala (EKE: 2367)
Scyphus (EKE: 681)
Kubeł 1 Situla (EKE: 420)
Kucharz 1 Coquus (EKE: 5659)
Kuchcik 2 Ciniflos (EKE: 4150, 4164)
Kuchnia 1 Coquina (EKE: 5657)
Kuglarz 1 Gesticulator (EKE: 5130)
Kukać 1 Modulizare (EKE: 4791)
Kukła 2 Cuneus (EKE: 5861, 840)
Kula 2 Cambuca (EKE: 1003)
Uncinus (EKE: 780)
Kulik 1 Segex (EKE: 394)
Kuna 7 Cartarius (EKE: 1767)
Collarium (EKE: 4600)
Mardarus (EKE: 2526, 4255)
Millus (EKE: 6417, 710, 6414)
Kuni 1 Collarium (EKE: 4601)
Kunsztarz 2 Cavillator (EKE: 1370)
Cavillus (EKE: 1367)
Kupczyć 1 Negotiari (EKE: 4939)
Kupia 2 Contractus (EKE: 5642)
Negotium (EKE: 4956)
Kupiec 2 Institor (EKE: 5495)
Negotiator (EKE: 4938)
Kupny 1 Empticius (EKE: 2115)
Kurcz 1 Spasmus (EKE: 4619)
Kuropatwa 1 Perdix (EKE: 3282)
Kurp 8 Cothurnus (EKE: 1869)
Culpo (EKE: 273, 229)
Pero (EKE: 552, 2586, 2832, 2830, 510)
Kurzątko 2 Occirus (EKE: 720, 2758)
Kurzeja 1 Gallinacius (EKE: 5124)
Kusza 1 Ballista (EKE: 1288)
Kuś (?) 1 Ciniflos (EKE: 4165)
Kuźnica 1 Fabrica (EKE: 1496)
Kwapić 1 Properare (EKE: 3587)
Kwarta 1 Pinta (EKE: 726)
Kwaśny 3 Acerbus (EKE: 863)
Acetosus (EKE: 868)
Coagulum (EKE: 4463)
Kwiat 1 Casia (EKE: 1263)
Kwiczeć 1 Sus grinit (EKE: 5889)
(Kwilić) 1 Pipio I (EKE: 332)
Kwitować 1 Quitto (EKE: 728)
Lać 1 Lebeffusor (EKE: 6369)
(Lakrycja) 1 Liquiritia (EKE: 4664)
Lancgrabia 1 Landgravius (EKE: 4031)
Las 2 Lucus (EKE: 4566)
Silva (EKE: 4363)
Lasota 1 Silvester (EKE: 4365)
(Latarnia) 2 Lanterna (EKE: 4098)
Lucernarium (EKE: 4563)
Lato 2 Inclusive computando a data presencium (EKE: 6112)
Quinquennis (EKE: 3664)
Lebiodka 4 Aluta (EKE: 1436)
Ervus (EKE: 2163)
Origanum (EKE: 3122)
Siler (EKE: 1593)
Legat 1 Legatus (EKE: 4119)
Lej 5 Clepsydra (EKE: 4387, 1830, 245)
Embotus (EKE: 1939)
Infundibulum (EKE: 159)
Lejtuch 2 Sandalum (EKE: 3899)
Spolium (EKE: 4714)
Lekarski 1 Apotheca (EKE: 1103)
Lekarstwo 1 Pigmentum (EKE: 3364)
Lekarz 5 Curator animarum (EKE: 6107)
Medicus (EKE: 4340, 2548, 475)
Oculista (EKE: 6458)
Lekki 1 Dico humanum (EKE: 5759)
(Lektwarz) 1 Cucinullus (EKE: 6223)
Lelek 2 Larus (EKE: 4052)
Nocticorax (EKE: 4998)
Len 2 Linum (EKE: 4281, 2527)
Lenistwo 2 Pigritudo (EKE: 3372)
Segnities (EKE: 4183)
Leniwy 2 Deses (EKE: 1533)
Segnis (EKE: 4180)
Lep 2 Viscus (EKE: 2925, 736)
Lepić 1 Glebare (EKE: 5174)
Lesica 1 Tortura (EKE: 5574)
Leszczyna 3 Coryletum (EKE: 5733)
Corylus (EKE: 1619, 1793)
Leśnik 1 Silvester (EKE: 4364)
1. Leśny 1 Lucanarius (EKE: 287)
2. Leśny 1 Lucar (EKE: 6437)
Letnik 1 Aestivale (EKE: 2162)
Leżeć 1 Recumbere (EKE: 3706)
Lędźwie 1 Clunis (EKE: 6162)
Lice 4 Gena (EKE: 5168)
Maxilla (EKE: 2544, 472, 4300)
Lichtarz 1 Candelabrum (EKE: 1061)
Lichwa 1 Faenus (EKE: 4695)
Lichwarz 1 Fenerator (EKE: 4694)
(Lichwnik) 1 Fenerator (EKE: 2265)
Liczba 4 Dimensio (EKE: 1712)
Numerus (EKE: 2752)
Pagamentum (EKE: 3166)
Usualis pagamenti (EKE: 3163)
Liczność 1 Dolus (EKE: 6400)
Liczyć 1 Inclusive computando a data presencium (EKE: 6263)
Ligać 1 Recalcitrare (EKE: 371)
Lin 1 Tincta (EKE: 5570)
Lipa 1 Tilia (EKE: 5569)
Lipień 1 Cimomellus (EKE: 4122)
Lis 1 Vulpes (EKE: 6197)
Lisica 1 Torcular (EKE: 1953)
List 3 Inclusive computando a data presencium (EKE: 6120)
Tenor (EKE: 5557, 5558)
Listopad 1 November (EKE: 5039)
Listowy 1 Notula (EKE: 6455)
Liszaj 1 Lentigo (EKE: 4178)
Liszka 2 Eruca (EKE: 1873)
Vulpes (EKE: 6196)
Liście 1 Pampinus (EKE: 3180)
Literat 1 Litteratus (EKE: 4370)
Litkup 5 Arra (EKE: 1448, 6300)
Mercipotus (EKE: 2558, 4454, 688)
Lizać 2 Lambere (EKE: 3983)
Lingere (EKE: 4279)
Lniany 1 Adula (EKE: 22)
Lon 2 Furcale (EKE: 4828)
Humeruli (EKE: 501)
Lód 1 Glacies (EKE: 5171)
Lściwość 3 Dolus (EKE: 1934, 254, 450)
Lubieszczek 1 Levisticum (EKE: 2474)
(Lubieżność) 1 Delectabilitas (EKE: 1499)
(Lubieżny) 1 Delectabilis (EKE: 1497)
Luboszcz (?) 1 Lubisticum (EKE: 284)
Lud 2 Gens (EKE: 5170)
Invalesco (EKE: 2713)
Ludarka 3 Fraudula (EKE: 2397, 2141, 4907)
Ludzie 1 Lares familiares (EKE: 4084)
Luśnia 2 Furcale (EKE: 2051, 267)
Lutnia 4 Cithara (EKE: 4374)
Fidella (EKE: 258, 2107)
Quinterna (EKE: 727)
Lutnik 1 Citharoedus (EKE: 4375)
Lwica 1 Lea (EKE: 4114)
(Łabędź) 2 Cignus (EKE: 4063, 4064)
Łaciński 1 Latinicus (EKE: 5326)
Łaczny 1 Ieiunus (EKE: 4167)
Łagodny 1 Blandus (EKE: 1356)
Łagwica 1 Lagena (EKE: 3990)
Łajać 1 Improperare (EKE: 4614)
Łajanie 1 Vituperium (EKE: 6059)
Łajno 1 Stercus (EKE: 5070)
Łan 1 Mansus (EKE: 2050)
Łani 2 Cerva (EKE: 2073)
Damma (EKE: 1422)
Łasica 1 Mustela (EKE: 5305)
Łaskawy 1 Benevolus (EKE: 1336)
Łasktać 4 Catillo (EKE: 1826, 460, 1580, 104)
1. Łata 1 Tegula (EKE: 5565)
2. Łata 1 Pedana (EKE: 6324)
Łatka 1 Seria (EKE: 6516)
(Łatwy) 1 Dico humanum (EKE: 5756)
Ławka 3 Scabellum (EKE: 3894)
Sedile (EKE: 4152)
Stallum (EKE: 4997)
Łazęka 1 Explorator (EKE: 2430)
Łąka 1 Pratum (EKE: 3486)
Łątka 2 Pupa (EKE: 351, 3632)
Łesktać 4 Catillo (EKE: 926, 1150, 239)
Titillare (EKE: 5572)
Łesktanie 1 Titillatio (EKE: 5573)
(Łeż) 1 Mendacium (EKE: 2553)
Łęk 1 Furmen (EKE: 4881)
Łkanie 1 Singultus (EKE: 4449)
Łoboda 5 Atriplex (EKE: 1163, 1667, 1164, 990)
Lolium (EKE: 2053)
Łodny 6 Antempne (EKE: 1057)
Fultrum (EKE: 4986)
Mulctrum (EKE: 5034)
Rudens (EKE: 3817)
Suprex (EKE: 5883)
Transtrum (EKE: 5360)
Łodyga 1 Adula (EKE: 891)
Łodyżka 1 Sordissa (EKE: 733)
Łodzia 1 Navis (EKE: 4922)
Łokieć 3 Cubitus (EKE: 5782)
Ulna (EKE: 5911, 5909)
(Łoktusza) 1 Poderis (EKE: 3453)
Łonko 1 Gremium (EKE: 5176)
Łono 2 Gremium (EKE: 5175)
Sinus (EKE: 4452)
Łopata 4 Misellus (EKE: 635, 6341)
Pala (EKE: 3169)
Piscentrum (EKE: 334)
Łopatka 3 Spina (EKE: 2930, 2931, 4635)
Łopian 1 Lapathium (EKE: 4038)
Łosoś 3 Esox (EKE: 2044)
Gamarus (EKE: 1536)
Salmo (EKE: 3868)
Łoś 2 Onager (EKE: 3077, 3078)
Łoże 4 Carista I (EKE: 1192)
Moganus (EKE: 6391)
Sponda (EKE: 4721)
Stratum (EKE: 5332)
Łożnica 5 Caminata (EKE: 1033)
Dormitorium (EKE: 2031, 1847, 109)
Stratorium (EKE: 5330)
Łódka 3 Navicula (EKE: 4921)
Phaselus (EKE: 3352)
Phaseolus (EKE: 3969)
Łój 1 Sebum (EKE: 4289)
Łub 1 Suber (EKE: 5597)
Łubowy 1 Suberinus (EKE: 5598)
(Łuczywnik) 2 Lucerna (EKE: 4527, 4521)
(Łuczywo) 2 Pinum (EKE: 3412)
Taeda (EKE: 5564)
Ług 1 Lixivia (EKE: 4394)
Łuk 2 Porrum (EKE: 721, 3471)
Łup 2 Opima spolia (EKE: 3089)
Spolium (EKE: 4713)
Łupież 1 Pellicula (EKE: 3250)
(Łut) 2 Drachma (EKE: 1875)
Uncia (EKE: 5902)
Łysica 1 Fulica (EKE: 2401)
Łysiec 1 Calvitium (EKE: 997)
Łysina 4 Calvaria (EKE: 995)
Calvities (EKE: 1002, 996)
Calvitium (EKE: 238)
Łyskawica 2 Fulgur (EKE: 4827)
Fulmen (EKE: 4826)
Łyst 4 Sura (EKE: 2941, 5884, 2414, 752)
Łysy 1 Calvus (EKE: 1001)
Łyżka 1 Cochlear (EKE: 4467)
Łżywoć 1 Dolus (EKE: 2631)
Łżywość 1 Dolus (EKE: 2974)
Macać 1 Palpare (EKE: 3172)
Machelski 1 Machalensis (EKE: 4331)
Macica 1 Vitis (EKE: 2018)
Maciorka 1 Apiaster (EKE: 1104)
Macocha 3 Noverca (EKE: 487, 5040)
Vitrica (EKE: 6071)
Maczuga 1 Cambuca (EKE: 1004)
Mać 4 Christoteton (EKE: 574)
Commater (EKE: 6166)
Matertera (EKE: 3343)
Matruelis (EKE: 4296)
Mak 1 Papaver (EKE: 3186)
Malina 1 Labrusca (EKE: 3979)
Malować 1 Pingere (EKE: 3379)
Małdrzyk 1 Formadium (EKE: 2394)
Małpa 1 Simia (EKE: 4438)
Mały 6 Gelima (EKE: 2421, 6357, 170)
Lares familiares (EKE: 4083)
Phaselus (EKE: 3351)
Phaseolus (EKE: 3970)
Mamić 1 Fascino (EKE: 2312)
Mamka 1 Nutrix (EKE: 5047)
Man 1 Vasallus (EKE: 2949)
Maniać 1 Palmito (EKE: 2828)
Mara 2 Ephialtes (EKE: 1940, 6327)
Marchew 1 Morella (EKE: 2733)
(Margrabia) 1 Marchio (EKE: 4251)
(Margrabstwo) 2 Marchionatus (EKE: 2604, 415)
(Marmurowy) 1 Marmor (EKE: 6410)
Marsk 1 Ruga (EKE: 3824)
Marszałek 3 Marsalcus (EKE: 4258, 417, 2543)
Marszczeniec 1 Stragula (EKE: 5271)
Martwy 5 Abortivus (EKE: 457, 78, 1642, 99)
Semiviuus (EKE: 4203)
Mary 4 Feretrum (EKE: 4748)
Libitina (EKE: 4268, 4222)
Loculus (EKE: 4402)
(Marzanna) 1 Celidonia (EKE: 1678)
Masło 2 Adeps (EKE: 883)
Subulca (EKE: 735)
Maszka 1 Quid (EKE: 2493)
Maślanka 1 Camella (EKE: 1006)
Maślny 3 Fiscina (EKE: 4902)
Oxygallum (EKE: 614, 2907)
Mazowiecki 1 Torcular (EKE: 3987)
Mądo 1 Piga (EKE: 507)
Mąka 1 Farina (EKE: 2808)
Mątew 4 Pantrum (EKE: 613, 2765)
Pisellus (EKE: 335)
Vertibulum (EKE: 781)
Mąż 2 Marinus (EKE: 6389)
Pigmeus (EKE: 3371)
(Mdły) 1 Fragilis (EKE: 4814)
Mech 5 Isocus (EKE: 2607)
Muscus (EKE: 5279, 4479, 2737)
Situs (EKE: 4478)
Mechtać się 2 Nutare (EKE: 5053, 5056)
(Melon) 1 Melo (EKE: 2703)
Męski 1 Subtunicale (EKE: 5713)
Mężatka 1 Virago (EKE: 6058)
Mężny 1 Gravis (EKE: 5304)
Miara 1 Confertam mensuram (EKE: 6209)
Miasteczko 2 Castellum (EKE: 1297)
Oppidum (EKE: 3083)
(Miąższość) 1 Spissitudo (EKE: 4691)
(Miąższy) 1 Spissus (EKE: 4692)
Miech 3 Follis (EKE: 4700, 6467)
Stropodium (EKE: 6436)
Miecz 3 Aerugino (EKE: 6297)
Assecla (EKE: 1218)
Epistulum (EKE: 3431)
Miecznik 2 Gladiator (EKE: 2308, 5172)
(Mieczowy) 3 Capulus (EKE: 6233, 6229)
Stiva (EKE: 5091)
Mieczykowie 6 Carex (EKE: 1174)
Gladiolus (EKE: 171, 5173, 2052)
Ulva (EKE: 5927, 649)
Mieć 2 Praevalere (EKE: 3527)
Respicere (EKE: 3781)
Miednica 1 Pelvis (EKE: 3252)
Miedziany 1 Enthea plectra (EKE: 2129)
Miedź 4 Aes (EKE: 4683)
Cuprum (EKE: 1835, 1857, 1392)
(Miejsce) 1 Invia (EKE: 5988)
(Miejski) 2 Exactio (EKE: 2266)
Pensio (EKE: 3266)
Miekać 3 Fremere (EKE: 4913)
Ovis balat (EKE: 3136)
Ursa fremit (EKE: 4911)
Miekotać 1 Elephas barrit (EKE: 1294)
Mielcuch 1 Braseatorium (EKE: 1395)
Mienić 1 Asserere (EKE: 1224)
Mienie 1 Hereditorium (EKE: 6360)
Mienienie 1 Variatio (EKE: 5937)
Mierność 1 Parsimonia (EKE: 3205)
Mierny 1 Ulna (EKE: 5910)
Mierzieć 6 Abhorrere (EKE: 1638, 458, 6, 1438)
Exosus (EKE: 2363)
Odiosus (EKE: 3058)
Mierzyć 1 Metiri (EKE: 4565)
Miesić 1 Accrissimare (EKE: 877)
Mieszek 1 Folliculus (EKE: 2491)
(Mieszkać) 1 Quid verborum circuitu immoramur (EKE: 3642)
Miękki 1 Mollis (EKE: 4900)
Mięsny 3 Bulimen (EKE: 1411, 1410)
Fuscinula (EKE: 4982)
Mięso 11 *Abyma (EKE: 52)
Mancorina (EKE: 413, 6421)
Muscidus (EKE: 5277)
Perna (EKE: 3307)
Petaso (EKE: 3330)
Pirgus (EKE: 3391)
Rancida caro (EKE: 5300, 3676)
Rancor (EKE: 3684)
Sarcinus (EKE: 3884)
Mięśnica (?) 1 Artocreas (EKE: 3991)
Miętka 2 Menta (EKE: 2555, 634)
(Miętus) 9 Alausa (EKE: 925, 29, 946, 1652)
Polypus (EKE: 3066, 144, 603, 2242, 345)
Mikstat 3 Baiulus (EKE: 1270, 1271)
Ventrinarius (EKE: 6008)
Milczeć 2 Apage sis (EKE: 50)
Silere (EKE: 4355)
Milczenie 1 Silentium (EKE: 4354)
Miłość 2 Munuscularius (EKE: 3049)
Praerogativa (EKE: 3518)
Miłośnik 1 Familiaris (EKE: 2807)
Miły 1 Quid (EKE: 2508)
Mimo 2 Contra mutuum pactum (EKE: 5821)
Nihilominus (EKE: 5134)
Minca 1 Aerarium (EKE: 2995)
Mincarz 2 Campsor (EKE: 6117)
Nummularius (EKE: 5120)
(Minóg) 5 Muraena (EKE: 5080)
Muraenula (EKE: 5061)
Murena (EKE: 2221)
Nonoculus (EKE: 6453, 619)
Miodownik 3 Liba (EKE: 4217)
Piperata (EKE: 148, 2610)
Miodunka 1 Locusta (EKE: 4407)
Miotła 1 Scopa (EKE: 3933)
Misa 5 Nupagundium (EKE: 6381, 6434, 636)
Paropsis (EKE: 3194)
Scutella (EKE: 4127)
Misny 1 Ambasia (EKE: 956)
Mistrz 2 Scholasticus (EKE: 3937)
Scriba (EKE: 3946)
Mknąć się 1 Repere (EKE: 3767)
Mlanka 3 Gubia (EKE: 5178)
Silurus (EKE: 408, 2612)
Mlecz 2 Inscitus (EKE: 2355)
Lactes (EKE: 3975)
Mleczno 1 Lacticinium (EKE: 3973)
Mleczny 1 Vacca (EKE: 6451)
Mleć 2 Molare (EKE: 4796)
Molere (EKE: 4795)
Mleko 6 Coagulum (EKE: 4464)
Colostra (EKE: 4648)
Oxygallum (EKE: 2579, 2905, 689)
Sapa (EKE: 516)
Młocarz 1 Tritulator (EKE: 5575)
Młody 1 *Abyma (EKE: 53)
Młot 2 Malleus (EKE: 2513, 412)
Młócić 1 Tritulare (EKE: 5576)
Młyn 2 Molendinum (EKE: 2728)
Tribula (EKE: 5567)
Młynarz 1 Molendinator (EKE: 4844)
Mniski 1 Cuculla (EKE: 5162)
Mniszka 1 Monialis (EKE: 2729)
Mnożyć się 1 Proficere (EKE: 3558)
Moc 3 Autoritas (EKE: 1248)
Influencia (EKE: 5290)
Praevalere (EKE: 3528)
Mocnie 1 Firmiter (EKE: 4708)
Mocny 2 Anxipeta (EKE: 1084)
Fortis (EKE: 4822)
Moczydło 1 Palus (EKE: 3177)
Modlić się 1 Orare (EKE: 817)
Modlitwa 1 Oratio (EKE: 3102)
Modrak 4 Castanicus (EKE: 1286)
Flaviola (EKE: 2480, 2478, 2215)
Modrość 1 Blaveus (EKE: 1566)
Modrzew 1 Terebintus (EKE: 5566)
Modzel 3 Callus (EKE: 1824, 920, 633)
Mogiła 1 Catacumba (EKE: 1592)
Mokrz 1 Urina (EKE: 6127)
Mokrzewy 1 Urinale (EKE: 410)
Mokrzyć 1 Urinare (EKE: 6173)
Mordarz 2 Latro (EKE: 648)
Vespilio (EKE: 646)
Morski 2 Marinus (EKE: 6388)
Onocentaurus (EKE: 6499)
Morwa 3 Morus (EKE: 4984)
Sycomorus (EKE: 4350, 2587)
Mosiądz 3 Aurichalcum (EKE: 4670, 6303)
Electrum (EKE: 1475)
Moszcz 7 Achasia (EKE: 21, 19, 1644, 1440, 118)
Mulsum (EKE: 5058)
Mustum (EKE: 6182)
Moszna 2 Genitalia (EKE: 5169)
Piga (EKE: 506)
Motowąz 1 Licium (EKE: 2565)
Motowidło 2 Alabrum (EKE: 897)
Vertebrum (EKE: 6025)
Motyka 1 Ligo (EKE: 4273)
Motyl 1 Papilio (EKE: 3187)
Mowa 2 Latinicus (EKE: 5327)
Quid verborum circuitu immoramur (EKE: 3641)
(Moździerz) 1 Mortarium (EKE: 4992)
Móc 1 Dico humanum (EKE: 5771)
Mój 2 Matruelis (EKE: 471, 6439)
Mól 1 Tinea (EKE: 5571)
Mórg 1 Iuger (EKE: 5845)
Mówić 1 Spuridicus (EKE: 4970)
Mózg 3 Cerebrum (EKE: 2068)
Medulla (EKE: 2549, 4346)
Móżdżek 1 Somnifer (EKE: 4511)
!Mrajoszcz 1 Mulsum (EKE: 843)
Mrokotać 1 Murilegus murmurat (EKE: 5067)
Mrówka 1 Formica (EKE: 4815)
Mróz 2 Gelicidium (EKE: 493)
Gelu (EKE: 5167)
Mrzewka 3 Gubia (EKE: 5177)
Silurus (EKE: 2614, 2887)
1. Muł 2 Limus (EKE: 2501)
Uligo (EKE: 5037)
2. Muł 1 Mulus (EKE: 5038)
Murarski 1 Trulla (EKE: 5577)
Murzyński 2 Mauria (EKE: 6412)
Maurica (EKE: 626)
Mydło 2 Nitrum (EKE: 2820)
Smegma (EKE: 4487)
Mysz 1 Sorex (EKE: 4593)
Myszka 1 Musculus (EKE: 5296)
Myto 3 Emphiteosis (EKE: 2993, 6335)
Pretium (EKE: 3492)
Na 19 Apex (EKE: 1089)
Bulla (EKE: 94)
Exprobrare (EKE: 2443)
Gena (EKE: 5262)
Gibbus (EKE: 5264)
Glomerare (EKE: 5263)
In morem (EKE: 6274)
Invadere (EKE: 5996)
Maxilla (EKE: 4326)
Munuscularius (EKE: 3048)
Pigmeus (EKE: 3369)
Salsugo (EKE: 2970)
Sanus existens mente et corpore (EKE: 3888, 3891)
Semiviuus (EKE: 4201)
Struma (EKE: 5371)
Tegula (EKE: 5632)
Tignum (EKE: 5850)
Umbo (EKE: 5942)
Nabożeństwo 1 Devotio (EKE: 2692)
Nabożnie 1 Contemplari (EKE: 5807)
Nacząć 1 Coepisse (EKE: 2013)
Nać 1 Sanxa (EKE: 3900)
Nad 1 Ultra modum (EKE: 5923)
Nadłożenie 1 Impensa (EKE: 6085)
Nadworny 1 Furnus (EKE: 4007)
Nadziać 1 Farcire (EKE: 2684)
Nagabać 1 Irritare (EKE: 5986)
Nagi 1 Nudus (EKE: 5116)
Nagle 1 Subito (EKE: 5615)
Nagły 2 Repentinus (EKE: 3763)
Subitus (EKE: 5612)
Nagnieść 1 Artocopus (EKE: 1178)
Naigrawać 3 Impugnare (EKE: 6255)
Ludere (EKE: 4579)
Subsannare (EKE: 5691)
Naigrawać się 1 Insultare (EKE: 6256)
Naigrawanie 1 Subsannatio (EKE: 5695)
Nająć 2 Arendare (EKE: 1142)
Conducere (EKE: 4412)
Nająć się 1 Convenire (EKE: 6217)
Najemnik 1 Arendarius (EKE: 1146)
Najemny 1 Conducibilis domus (EKE: 4414)
Nakolanki 2 *Ilienum (EKE: 4393)
Cruralia (EKE: 676)
Nakowadlnia 1 Incus (EKE: 5063)
Nałajać 2 Exprobrare (EKE: 2447)
Obiurgare (EKE: 2662)
Nałóg 2 Habitus (EKE: 5420, 5423)
Namawiać 1 Alloqui (EKE: 908)
Namiot 1 Tentorium (EKE: 5531)
Nanadwysze 1 Maxime (EKE: 4304)
Naparstek 4 Detega (EKE: 1559)
Digittale (EKE: 1400, 1716)
Ditega (EKE: 1780)
Napierać się 1 Repetere (EKE: 3751)
Napis 2 Cautio (EKE: 1362)
Titulus (EKE: 5551)
Napław 1 Embotus (EKE: 2106)
Napoić 1 Adaquare (EKE: 880)
Naporny 1 Cerviciosus (EKE: 3008)
Naprawić 2 Reintegrare (EKE: 3722)
Reparare (EKE: 3761)
Naprzeciwko 1 Invalesco (EKE: 2735)
Naprzeciwo 2 Ad instanciam (EKE: 886)
Obviam (EKE: 3015)
Narzec 1 Deputare (EKE: 1512)
Narzekać 1 Lamentari (EKE: 4025)
Narzekanie 1 Lamentatio (EKE: 3992)
Nasad 2 Ferularia (EKE: 2099, 2047)
Nasienie 2 Semen (EKE: 4188)
Sementum (EKE: 4198)
Nasolić 1 Salire (2) (EKE: 3866)
Nasuć 1 Confertam mensuram (EKE: 6208)
Naszłapie 1 Fidia (EKE: 4002)
Naszyjnik 2 Ephippium (EKE: 1942)
Epiredium (EKE: 256)
Naśladować 2 Aemulari (EKE: 2121)
Obsecundare (EKE: 2870)
Naśmiać się 1 Deridere (EKE: 1517)
Naśmiewać 1 Ludere (EKE: 4580)
Naśmiewać się 2 Insultare (EKE: 6259)
Subsannare (EKE: 5692)
Naśmiewanie 1 Opprobrium (EKE: 2857)
Naśmiewca 2 Derisor (EKE: 1519)
Subsannator (EKE: 5696)
Natchnienie 2 Influencia (EKE: 5289)
Instinctus (EKE: 6043)
Natłoczyć 1 Coagulare (EKE: 4462)
Nauczyć 3 Cathezizo (EKE: 1305)
Legisperitus (EKE: 4429)
Scriba (EKE: 3947)
Nauka 1 Disciplina (EKE: 1728)
Nawałność 1 Procella (EKE: 3553)
Nawoszczyć 1 Cerare (EKE: 2016)
Nawój 3 Liciatorium (EKE: 4243, 2582)
Licium (EKE: 4242)
Nawrócić 1 Neophytus (EKE: 5246)
Nazareński 1 Nazarenus (EKE: 5292)
Nereczka 1 Renunculus (EKE: 3754)
Nerka 1 Ren (EKE: 3753)
Nędza 1 Egestas (EKE: 2076)
Nic 1 Nihil de te presumas (EKE: 5253)
(Nicielnice) 1 Retum (EKE: 671)
Nie 8 Degeneris (EKE: 1476)
Disconvenire (EKE: 1731)
Discrepare (EKE: 1730)
Dissentire (EKE: 1760)
Ne praecipitaret (EKE: 5250)
Nihil de te presumas (EKE: 5254)
Non respondet (EKE: 1462)
Non separat (EKE: 5132)
Niecki 1 Alveus (EKE: 952)
Niedoradny 3 Inconsultus (EKE: 2490, 2346, 157)
Niedostateczny 1 Indigens (EKE: 4738)
Niedostatek 1 Egestas (EKE: 2077)
Niedowiarek 2 Incredulus (EKE: 2347, 158)
Niedziela 2 Dominica (EKE: 1845, 1997)
(Niedźwiedź) 1 Ursus (EKE: 6178)
Niegodny 2 Ineptus (EKE: 5075)
Irregularis (EKE: 5839)
Nieistny 1 Absens (EKE: 841)
(Niejrzały) 1 Immaturus (EKE: 2333)
Niektóry 2 Ceteris paribus (EKE: 6168)
In illo tempore (EKE: 6240)
(Niemiecki) 1 Emphyticum ius (EKE: 2091)
Niemoc 4 Egritudo (EKE: 2080)
Fluxus (EKE: 4990)
Ictericia (EKE: 4191)
Lienteria (EKE: 2600)
(Niemowlątko) 1 Infans (EKE: 4838)
Nienałożność 3 Desuetudo (EKE: 1840, 43)
Disuetus (EKE: 1715)
Nienałożny 2 Desuetus (EKE: 41, 1841)
Niepewny 1 Confusa (EKE: 5363)
Niepłodny 1 Sterilis (EKE: 5071)
Niepokalony 1 Intemeratus (EKE: 6261)
Nieprzebrany 1 Indeficiens (EKE: 6237)
Nieprzezpieczność 1 Periculum (EKE: 3300)
Nierozdzielony 1 Indistinctus (EKE: 6238)
Nierozwiązany 2 Indissolubilis (EKE: 2348, 185)
Nierówno 1 Multo magis (EKE: 5016)
Nierówny 2 Dissimilis (EKE: 39, 1985)
Niesłuszny 2 Illecebris (EKE: 4603)
Ineptus (EKE: 4842)
Niesromieźliwy 2 Effrons (EKE: 6031)
Inverecundus (EKE: 5984)
(Nieszlachetny) 1 Ignobilis (EKE: 4254)
(Nietoperz) 1 Vespertilio (EKE: 6040)
Nieumierność 3 Distemperantia (EKE: 1744, 44, 1986)
Niewdzięczność 1 Ingratitudo (EKE: 5321)
Niewiastka 1 Femella (EKE: 2683)
Niewidomy 1 Cecus (EKE: 1416)
Niewieści 1 Femineus (EKE: 3999)
Niewolstwo 1 Elementum (EKE: 2977)
Niewód 2 Nassa (EKE: 4935)
Sagena (EKE: 3843)
Niewymownie 1 Ineffabiliter (EKE: 2306)
Niewymowny 2 Ineffabilis (EKE: 184, 2305)
Niewymówiony 1 Ineffabilis (EKE: 2350)
Niezgoda 2 Discordia (EKE: 1737)
Dissentio (EKE: 1763)
Niezgodność 2 Absonantia (EKE: 850)
Disconvenientia (EKE: 1754)
Niezgodny 2 Absonus (EKE: 849)
Disconveniens (EKE: 1738)
(Niezhańbiony) 1 Irreprehensibilis (EKE: 5985)
Niezwyczajny 2 Exactio (EKE: 2187)
Insolitus (EKE: 6106)
Nieżyt 2 Catarrus (EKE: 1301)
Rheuma (EKE: 3787)
Nikakie 1 Nullomodo (EKE: 5118)
Niktory 1 Quidam (EKE: 3653)
Ninie 1 Horno (EKE: 2175)
Niniejszy 2 Tenor (EKE: 5559, 5560)
Nocny 1 Nocturnus (EKE: 2749)
Nogawica 1 Caliga (EKE: 991)
Nos 2 Nasus (EKE: 4909)
Pulpa (EKE: 3630)
Nosaty 2 Nasosus (EKE: 4910)
Nasutus (EKE: 4912)
Nosić 3 Assecla (EKE: 1217)
Baiulare (EKE: 1269)
Gestare (EKE: 5238)
Nosidła 8 Ferculum (EKE: 4001)
Gerula (EKE: 271, 5237, 154, 2296, 2035)
Latifera (EKE: 4101)
Saxifera (EKE: 3910)
Nosny 1 Pirula (EKE: 3422)
Nowak 1 Novellus (EKE: 5041)
Nowina 1 Novale (EKE: 486)
Nowo 1 Neophytus (EKE: 5245)
Nowotny 1 Novicius (EKE: 5030)
Nowy 2 Novilunium (EKE: 2852, 620)
Nozdrza 1 Naris (EKE: 4908)
Nożny 1 Pedicus (EKE: 3236)
(Nożownik) 1 Cultrifaber (EKE: 5790)
Nożyczki 1 Forpicula (EKE: 4003)
Nóg 2 Adrion (EKE: 890)
Gripho (EKE: 5239)
Nów 1 Novilunium (EKE: 5043)
Nóż 2 Culter (EKE: 5789)
Gepa (EKE: 5127)
(Nur) 1 Mergulus (EKE: 4396)
(Nuż) 1 Eia (EKE: 2086)
O 3 De (EKE: 6468)
Magnanimus (EKE: 3208)
Nihil de te presumas (EKE: 5255)
Obchód 2 Eramus in obsequiis mortuorum (EKE: 2159)
Obsequiae (EKE: 2861)
Obciążyć 3 Onustare (EKE: 5643)
Onustus (EKE: 5641)
Opprimere (EKE: 3095)
Obcy 1 Extraneus (EKE: 2502)
Obfitość 2 Pitencia (EKE: 338)
Ubertas (EKE: 5917)
Obfity 1 Largifluus (EKE: 4097)
Obiad 1 Prandium (EKE: 3485)
Obiadwać 1 Prandere (EKE: 3484)
Obiata 2 Holocaustum (EKE: 2352, 5590)
Obiecanie 1 Sponsio (EKE: 4797)
Objawiać 1 Propalare (EKE: 3579)
Objawić 1 Promulgare (EKE: 3577)
Obleżeć 1 Obsidere (EKE: 2877)
Obliczać 2 Expago (EKE: 2354)
Pacare (EKE: 3164)
Oblicze 2 Egregius (EKE: 2083)
Maxilla (EKE: 4328)
Oblicznie 1 Personaliter (EKE: 3325)
Obliczny 1 Personalis (EKE: 3324)
Oblig 1 Condicio (EKE: 6205)
Oblubienica 1 Nupta (EKE: 5050)
Oblubieniec 1 Nuptus (EKE: 5051)
Obłok 1 Nubes (EKE: 5044)
Obłudność 1 Fictio (EKE: 4818)
Obłudzić 1 Paralogizare (EKE: 3199)
Obmawiacz 1 Detractor (EKE: 1576)
Obmawiać 1 Detrahere (EKE: 1571)
Obmawianie 2 Tenor (EKE: 5554, 5555)
Obmówca 1 Obtrectator (EKE: 2889)
Obmówić 2 Oblatrare (EKE: 2666)
Obloqui (EKE: 2839)
Obnażyć 1 Nudare (EKE: 5115)
Obracać 2 Girgillare (EKE: 5196)
Volvere (EKE: 6077)
Obram 1 Collarium (EKE: 1197)
Obrazić 1 Collidere (EKE: 4639)
Obręczyć 1 Deprocurari (EKE: 1513)
Obrok 3 Dierium (EKE: 150, 1599)
Pabulum (EKE: 3146)
Obrona 1 Patrocinium (EKE: 3224)
Obronność 1 Immunitas (EKE: 2103)
Obrócić 1 Irritare (EKE: 6090)
Obróż 1 Collarium (EKE: 1613)
Obrus 4 Gausape (EKE: 1526, 5179)
Mantele (EKE: 4247)
Mappa (EKE: 2034)
(Obrzezać) 1 Praeputiare (EKE: 3516)
Obsiedzenie 2 Obsidium (EKE: 519, 2757)
(Obstąpić) 1 Circumstare (EKE: 4234)
Obwiąsło 1 Epistellum (EKE: 2145)
(Obwiązać) 1 Obligare (EKE: 2593)
Obwiązanie 1 Subacticatio (EKE: 5416)
Obyczajny 1 Urbanus (EKE: 6125)
Ocet 1 Acetum (EKE: 867)
Ochachula 1 Siren (EKE: 1807)
Ochla 1 *Linis (EKE: 6531)
Ochlica 1 Ceriuncula (EKE: 6316)
Ochrapieć 2 Raucere (EKE: 3692)
Raucus (EKE: 3691)
Ochrapienie 1 Raucitas (EKE: 3696)
Ochwat 1 Nausea (EKE: 4925)
Ocucić 1 Expergisci (EKE: 2381)
(Oczesać) 1 Exquamare (EKE: 2095)
Oczny 1 Oculista (EKE: 6459)
Od 5 Ab effectu (EKE: 83)
Canonica scriptura (EKE: 1079)
Degenerare (EKE: 1494)
Inclusive computando a data presencium (EKE: 6215)
Valgia (EKE: 439)
Odbyć 1 Repugnare (EKE: 3774)
(Odciąć) 3 Abscidere (EKE: 800)
Abscindere (EKE: 801)
Abscisus (EKE: 803)
Odciągnione 1 Abstractum (EKE: 1693)
Oddać 6 Legitima uxor (EKE: 4256)
Legitimus (EKE: 4432)
Reddere (EKE: 3711)
Relativa dona (EKE: 3732)
Remunerare (EKE: 3744)
Rependere (EKE: 3762)
Oddalać 1 Non separat (EKE: 5131)
Oddalenie 1 Abiectio (EKE: 195)
Oddalić 2 Abicere (EKE: 194)
Segregare (EKE: 4172)
Oddanie 2 Contractus (EKE: 5644)
Nullum bonum opus (EKE: 5959)
Oddech 1 Flatum (EKE: 4697)
(Odezwać) 1 Revocare (EKE: 3789)
(Odkryć) 1 Detegere (EKE: 1555)
(Odkupić) 1 Redimere (EKE: 3716)
(Odłoga) 1 Novale (EKE: 5027)
(Odmienność) 1 Vicissitudo (EKE: 6051)
(Odmówić) 1 Detrectare (EKE: 1574)
Odniepadnienie 1 Per recidivationem (EKE: 3274)
(Odnowić) 1 Renovare (EKE: 3758)
(Odpierać) 1 Redarguere (EKE: 3710)
(Odpowiedzieć) 1 Diffidere (EKE: 1600)
(Odprzysiąc) 1 Abiurare (EKE: 206)
(Odpuszczenie) 1 Remissio (EKE: 3742)
Odrapaniec 1 Pannosus (EKE: 3170)
Odrobina 2 Fragmen (EKE: 2396)
Mica (EKE: 4569)
Odrośl 1 Vitulamen (EKE: 778)
(Odrzec się) 3 Abdicare (EKE: 90)
Abnuere (EKE: 208)
Abrenunciare (EKE: 213)
(Odsądzić) 1 Exheredare (EKE: 2282)
(Odskoczyć) 1 Resilire (EKE: 3779)
(Odsłonić) 1 Detegere (EKE: 1556)
(Odstać) 1 Deficere (EKE: 1488)
(Odstąpić) 3 Apage (EKE: 48)
Deficere (EKE: 1486)
Degenerare (EKE: 1493)
(Odszczepić) 1 Abscindere (EKE: 802)
(Odszczepieniec) 1 Schismaticus (EKE: 3931)
Odważenie 1 Recompensa (EKE: 3705)
Odzienie 2 Cilicium (EKE: 4065)
Habitudo (EKE: 5430)
(Odzywać) 1 Revocare (EKE: 3790)
Ofiara 5 Holocaustum (EKE: 5589, 2321)
Oblatio (EKE: 2665)
Offertorium (EKE: 2759)
Sacrificium (EKE: 3835)
Ogar 2 Melampus (EKE: 2550)
Mollosus (EKE: 4901)
Ogień 2 Pyr (EKE: 3418)
Tedale (EKE: 5529)
Ogłodać 1 Semesus (EKE: 4199)
Ogłów 1 Capistrum (EKE: 1110)
(Ogniowy) 2 Mungaria (EKE: 6428)
Tedifera (EKE: 5562)
Ogniwo 3 Fugillus (EKE: 263)
Ignile (EKE: 2332, 6262)
Ogon 1 Cauda (EKE: 1317)
Ogorzały 1 Turestia (EKE: 435)
Ogryzek 3 Ambesus (EKE: 40, 937)
Obesus (EKE: 2597)
Ogryźć 2 Obedere (EKE: 2598)
Semesus (EKE: 4200)
(Ojciec) 2 Amita (EKE: 970)
Commaternus (EKE: 6165)
Ojczym 1 Vitricus (EKE: 6070)
Oje 1 Temo (EKE: 5530)
Oklepacz 2 Calcifer (EKE: 989, 661)
Okno 1 Subscella (EKE: 5702)
Oko 3 Agaticia (EKE: 694)
Exprobrare (EKE: 2444)
Ruta (EKE: 3832)
Około 1 Circiter (EKE: 6275)
(Okoń) 1 Sparus (EKE: 839)
Okopciałość 1 Fuligo (EKE: 4004)
Okopciały 1 Fumignosus (EKE: 4005)
Okrasa 1 Condimentum (EKE: 4767)
Okrasić 3 Condire (EKE: 4768)
Conditus (EKE: 5384)
Stipare (EKE: 5216)
Okrąg 4 Girus (EKE: 5180)
Gyrus (EKE: 2037)
Orbis (EKE: 3109)
Spira (EKE: 4673)
Okrągłość 1 Orbis (EKE: 3110)
Okrągły 2 Orbicularis (EKE: 3112)
Pinna (EKE: 3399)
Okrążać 1 Circumloqui (EKE: 4232)
Okrutność 1 Crudelitas (EKE: 1976)
Okrwawny 1 Cruentatus (EKE: 1977)
Oksza 5 Dextralis (EKE: 6397, 1932, 1415)
Dolabrum (EKE: 1822, 6519)
Oleszcznik 1 Mentum (EKE: 617)
Olesznik 4 Aluetica (EKE: 953)
Carendula (EKE: 1173)
Celeberus (EKE: 1677)
Meu (EKE: 2705)
Olsza 3 Alnus (EKE: 949, 947, 1656)
Ołów 1 Plumbum (EKE: 4676)
Ołtarz 1 Ara (EKE: 1135)
Oman 1 Inula (EKE: 5436)
Omierznąć 1 Displacere (EKE: 1782)
Omówienie 1 Obreatus (EKE: 616)
Oniemieć 1 Raucere (EKE: 3694)
Oniemienie 1 Raucitas (EKE: 3695)
Onuca 2 Caligale (EKE: 30, 1709)
Opaleniec 1 Podium (EKE: 343)
Opas 1 Emeritus (EKE: 1941)
Opatrzność 2 Cautela (EKE: 1355)
Providentia (EKE: 3615)
Opatrzny 2 Cautus (EKE: 1363)
Circumspectus (EKE: 6169)
Opętać 1 Energumenus (EKE: 2125)
Opętanie 1 Illoro (EKE: 2953)
Opich 1 Apium (EKE: 1096)
Opiekadlnik 1 Tutor (EKE: 5547)
Opiekun 2 Patronus (EKE: 3223)
Tutor (EKE: 5546)
Opioła 2 Praeputium (EKE: 3515)
Priapus (EKE: 3533)
Opłatek 1 Libula (EKE: 4522)
Opona 2 Cortina (EKE: 5740)
Culcitra (EKE: 5856)
Opowiedzieć 1 Denuntiare (EKE: 1511)
Opuchlina 1 Hydropisis (EKE: 4155)
Opuściałość 1 Desolatio (EKE: 1543)
Opuścić 1 Deserere (EKE: 1525)
Orać 1 Colere (EKE: 4591)
Oratarz 1 Oratorium (EKE: 3105)
Organy 1 Organum (EKE: 3119)
Orkisz 2 Spelta (EKE: 566, 2340)
Ornaf 1 Artocopus (EKE: 1179)
(Ortyl) 2 Iurisdictio (EKE: 5972)
Sententia (EKE: 4261)
(Orz) 3 Camelus (EKE: 1028)
Dromedarius (EKE: 6403)
Dromedus (EKE: 1881)
Orzech 3 Avellana (EKE: 1249)
Gallica nux (EKE: 5200)
Nucus (EKE: 5046)
Orzechowy 2 Naucum (EKE: 4933)
Nucus (EKE: 6497)
Orzeł 1 Aquila (EKE: 1128)
Osa 3 Fucus (EKE: 4010, 2278)
Vespa (EKE: 6039)
Osądzenie 1 Sententia (EKE: 4264)
Oses 1 Nefrendus (EKE: 2608)
Osesek 1 Nefrendus (EKE: 4943)
Oset 5 Tribula (EKE: 2978, 567, 2943, 2341)
Tribulus (EKE: 5548)
Osęka 3 Cirogra (EKE: 3009)
Equuleus (EKE: 1924)
Suprex (EKE: 5882)
(Osianie) 1 Seges (EKE: 682)
Osica 2 Tremula (EKE: 5549)
Tremulus (EKE: 1966)
Osierdzie 1 Furor (EKE: 4008)
(Osiołek) 1 Asellus (EKE: 1206)
Oskard 4 Confractorium (EKE: 5367)
Mola (EKE: 618)
Molacrum (EKE: 2727)
Vanga (EKE: 2706)
Oskomieć 1 Obstupescere (EKE: 2895)
Oskomina 1 Dentago (EKE: 1502)
Osła 1 Lapsorium (EKE: 4040)
Osłabić 2 Laxare (EKE: 4111)
Remissus (EKE: 3743)
Osłoczłowiek 1 Onocentaurus (EKE: 467)
Osobliwie 1 Specialiter (EKE: 4621)
Osobnie 1 Seorsum (EKE: 4288)
Osobność 1 In particulari (EKE: 6250)
Osobny 2 Privatus (EKE: 3539)
Solitarius (EKE: 4528)
Osolić 1 Condire (EKE: 4769)
Ossię 3 Nefrendus (EKE: 539, 592, 4942)
Ostateczny 1 Novissimus (EKE: 5042)
Ostawić 1 Ablactare (EKE: 197)
Ostrowidz 1 Lynx (EKE: 4471)
Ostrożyja 1 Palinurus (EKE: 3159)
Ostrożyna 1 Rhamnus (EKE: 622)
Ostrzyżek 1 Ambesus (EKE: 42)
(Oszacowanie) 1 Pactio (EKE: 3141)
4 Axis (EKE: 60, 993, 65, 1668)
Ościen 2 Stiga (EKE: 425)
Stimulus (EKE: 5198)
Ośmiać 2 Obrisus (EKE: 521, 2898)
Ośpice 3 Papula (EKE: 325)
Pustula (EKE: 3635)
Variola (EKE: 5938)
Oświecić 2 Illustris (EKE: 5057)
Reniteri (EKE: 3759)
Otok 2 Livor (EKE: 2427, 4401)
Otrącić się 1 Redundare (EKE: 3727)
Otręba 1 Furfur (EKE: 4006)
Otruć 2 Intoxicare (EKE: 5753)
Virulentus (EKE: 6062)
(Owczarnia) 2 Caula (EKE: 1319)
Ovile (EKE: 3138)
Owieczka 1 Ovicula (EKE: 3137)
Owszem 1 Quin immo (EKE: 3658)
(Ozdnica) 2 Tostrium (EKE: 787, 1993)
Ozdownia 2 Braseatorium (EKE: 1393)
Tostrinum (EKE: 5550)
Ozimina 2 Allodium (EKE: 2998)
Annona (EKE: 1015)
(Ożóg) 1 Ustile (EKE: 6268)
(Ożydle) 2 Capitium (EKE: 1624, 659)
Pacha 2 Ascella (EKE: 1188)
Ausula (EKE: 1254)
Pachacica 1 Phrygia (EKE: 2235)
Pacholę 1 Cliens (EKE: 4420)
Pachołek 1 Cliens (EKE: 4421)
Pachy 1 Ala (EKE: 6291)
Paczyna 2 Amplustra (EKE: 974)
Remus (EKE: 3748)
Padać 1 Gelicidium (EKE: 496)
Padalec 2 Cerastes (EKE: 6511)
Seps (EKE: 404)
Padół 2 Callis (EKE: 992)
Vallis (EKE: 2923)
Pagórek 2 Clivis (EKE: 4425)
Collis (EKE: 4608)
Pająk 1 Aranea (EKE: 1136)
Pajęczyna 1 Sabatum (EKE: 1755)
Palec 1 Pedicus (EKE: 3237)
Paleczny 1 Plectrum (EKE: 3446)
Palica 1 Fustis (EKE: 2690)
Pałac 1 Atrium (EKE: 1238)
Pamięć 2 Memoria (EKE: 663, 2551)
Pan 3 Dominus (EKE: 1856)
Magnas (EKE: 3402)
Optimas (EKE: 3097)
Pancerz 3 Lix (EKE: 1614)
Lorica (EKE: 4513)
Pancerium (EKE: 2764)
(Pancerzowy) 2 Lictricium (EKE: 4219)
Lix (EKE: 6385)
Pandrów 1 Tarma (EKE: 5350)
Panew 2 Frixorium (EKE: 4787)
Sartago (EKE: 3903)
Panewka 2 Patella (EKE: 3216)
Sartago (EKE: 3902)
(Panicz) 1 Primas (EKE: 3534)
Paniczek 1 Domicellus (EKE: 1858)
Panna 2 Domicella (EKE: 1859)
Mediastinus (EKE: 2569)
Panoski 1 Subambulus (EKE: 5428)
Panosza 5 Anxipeta (EKE: 1083)
Assecla (EKE: 967)
Satrapa (EKE: 3909)
Subambulus (EKE: 5429)
Verna (EKE: 6020)
Panować 2 Dominator (EKE: 1996, 169)
Państwo 2 Dominium (EKE: 107, 1999)
Paproć 2 Filix (EKE: 2685)
Mirica (EKE: 4789)
Paprzyca 1 Ristrum (EKE: 2635)
Para 1 Spiraculum (EKE: 4679)
Parch 4 Glabella (EKE: 5189)
Morphea (EKE: 2940)
Scabies (EKE: 3912, 3914)
Parchowaty 2 Glaberiosus (EKE: 108, 2307)
Parchy 1 Morphea (EKE: 715)
Pard 1 Pardus (EKE: 3195)
Partacz 6 Pictaciarius (EKE: 788, 2237, 2588, 596, 2651, 553)
Partyk 1 Tugurium (EKE: 3963)
Parznia 2 Monarchium (EKE: 714, 713)
Pas 7 Antella (EKE: 1025, 1022)
Cingulum (EKE: 4148)
Lumbare (EKE: 4588, 2603)
Piga (EKE: 3359)
Subligar (EKE: 2921)
Pasierb 1 Prevignus (EKE: 3532)
(Pasiżyt) 2 Parassitus (EKE: 2829)
Scurra (EKE: 4125)
(Pasożyt) 1 Colax (EKE: 1175)
Pasternak 6 Filix (EKE: 2368)
Pastinaca (EKE: 541, 2766, 6463)
Pipenella (EKE: 3415, 3414)
(Paszczęka) 1 Rictus (EKE: 3800)
Paśnik 1 Cingulator (EKE: 4147)
Patoki 1 Aciatum (EKE: 463)
Paw 1 Pavo (EKE: 3234)
Paweza 2 Clipeus (EKE: 4423)
Umbo (EKE: 5931)
Paweźnik 1 Scutiger (EKE: 4133)
Pazłotka 1 Aurichalcum (EKE: 4481)
(Paznokieć) 1 Unguis (EKE: 6007)
Październik 2 October (EKE: 3057)
September (EKE: 4308)
Paździerze 2 Festuca (EKE: 4015)
Napta (EKE: 2738)
Paździorko 1 Ingerere (EKE: 5862)
Pażlerz 1 Versatilis (EKE: 743)
Pączek 2 Artocopus (EKE: 1180)
Artocreas (EKE: 1185)
Pączuch 1 Pastillus (EKE: 2913)
Pągwica 2 Nodus (EKE: 485, 5019)
Pągwiczka 1 Nodulus (EKE: 5022)
Pelikan 1 Pelicanus (EKE: 3249)
(Pergamin) 1 Pergamenum (EKE: 3292)
(Perłowy) 1 Gagates (EKE: 6354)
(Perz) 6 Cardo II (EKE: 1742, 87, 1171, 921)
Filix (EKE: 134)
Intiba (EKE: 2464)
(Perzyna) 1 Favilla (EKE: 2681)
Pewnie 1 Existimare (EKE: 2358)
Pęcherz 2 Bulla (EKE: 223)
Vesica (EKE: 6035)
(Pęcherzyna) 1 Vesicula (EKE: 6036)
(Pędzel) 1 Pinsellus (EKE: 3406)
Pękawica 2 Plaudeolum (EKE: 2700, 776)
Pępek 2 Umbilicus (EKE: 738, 5926)
Pęporzezka 1 Obstetrix (EKE: 2884)
Pęto 1 Nervus (EKE: 2818)
Piana 1 Spuma (EKE: 4875)
Piasecznik 1 Arenarius (EKE: 1153)
Piasta 5 Canthus (EKE: 461)
Gumpha (EKE: 2310, 2486, 2060)
Modiolus (EKE: 2726)
Piąstka 1 Pugilllus (EKE: 3624)
Piątynasny 1 Quindenus (EKE: 3666)
Pica 1 Edulium (EKE: 1929)
Picie 2 Melligranum (EKE: 6419, 629)
Picować 2 Frumentatum (EKE: 4784)
Pabulare (EKE: 3157)
1. Piec 4 Clibanus (EKE: 4416)
Fornax (EKE: 4816)
Furnus (EKE: 4012, 4013)
2. Piec 1 Pinsere (EKE: 3410)
Piecowy 1 Misellus (EKE: 6340)
Piecyk 1 Fornaculus (EKE: 4817)
Pieczenia 2 Assatura (EKE: 1214)
Cadula (EKE: 233)
Pieczęć 1 Sigillum (EKE: 4352)
Piega 4 Lenticula (EKE: 4189)
Lentigo (EKE: 4181)
Menda (EKE: 687, 2552)
Piegża 7 Curruca (EKE: 2968, 5801)
Faliga (EKE: 2680)
Fulica (EKE: 4785)
Fuligo (EKE: 4786)
Scurnus (EKE: 3962)
Tecidila (EKE: 5532)
Piekarnia 1 Pistrinum (EKE: 3433)
Piekarski 1 Furnus (EKE: 4011)
Piekarz 2 Furnarius (EKE: 4014)
Pistor (EKE: 3427)
Piekuta 1 Gurgustium (EKE: 5194)
Pielgrzym 2 Peregrinus (EKE: 3284)
Xenos (EKE: 3953)
Pielgrzymowanie 1 Peregrinari (EKE: 3283)
Pielucha 1 Cuna (EKE: 5793)
Pieniądz 1 Obolus (EKE: 3017)
Pienić się 2 Spumare (EKE: 4872, 4870)
Pień 3 *Piragneus (EKE: 3393)
Stipes (EKE: 5220)
Stirps (EKE: 5223)
(Pieprz) 1 Piper (EKE: 3416)
(Pieprzny) 1 Piperiteria (EKE: 3361)
Pierdzieć 1 Pedere (EKE: 3244)
Piernik 1 Piperata (EKE: 612)
Piersi 1 Struma (EKE: 5372)
Pierścień 1 Anulus (EKE: 1016)
Pierśni 1 Pulmatica (EKE: 3627)
(Pierwospy) 2 Conticinium (EKE: 93, 2229)
(Pierwy) 1 Inclusive computando a data presencium (EKE: 6115)
Piesiek 1 Tempus (EKE: 5658)
Pieszy 1 Pedes (EKE: 3242)
Pieścić 7 Palpitare (EKE: 2583, 593, 2225, 1877, 807, 540, 2803)
(Pietruszka) 1 Petrosilium (EKE: 3341)
(Pietruszki) 1 Apium (EKE: 1093)
Pięć 1 Quinquennis (EKE: 3663)
Pięćkroć 1 Quinquies (EKE: 3665)
(Piędź) 1 Pigmeus (EKE: 3370)
Pięść 1 Pugnus (EKE: 3625)
(Piętno) 5 Cauterium (EKE: 6146, 1359, 6145)
Fumigale (EKE: 4782)
Stigma (EKE: 5082)
Pigla 1 Mespilia (EKE: 709)
Pijać 1 Ebrius (EKE: 1919)
Pijawka 1 Sanguisuga (EKE: 3893)
Pikać 1 Urinare (EKE: 6175)
Pilch 3 Cuniculinus (EKE: 1887)
Sorex (EKE: 508, 4595)
Pilnie 1 Attendere (EKE: 1245)
Pilność 1 Intentum (EKE: 6128)
Pilny 5 Ardua res (EKE: 1145)
Attentus (EKE: 1247)
Diligens (EKE: 1980)
Obnixus (EKE: 2848)
Quasi apis argumentosa (EKE: 3637)
Pilśnianka 1 Solea (EKE: 4502)
Pilśń (?) 1 Filtrum (EKE: 3984)
1. Piła 3 Lima (EKE: 2499)
Serra (EKE: 406, 4330)
2. Piła 1 Pililudius (EKE: 3374)
Piłatyk 1 Caestus (EKE: 3548)
Piłka 2 Lima (EKE: 278, 4474)
(Piołun) 1 Absinthium (EKE: 842)
Pióro 1 Pluma (EKE: 3451)
Pisarstwo 2 Scribatus (EKE: 3955)
Stilus (EKE: 3956)
Pisarz 2 Prothonotarius (EKE: 3614)
Scriba (EKE: 3950)
Piskorz 1 Lampreda (EKE: 3993)
Pismo 2 Canonica scriptura (EKE: 1082)
Notula (EKE: 6454)
Piszczel 1 Fuscibula (EKE: 2161)
Piwnica 1 Cellarium (EKE: 1681)
Piwny 1 Qualus (EKE: 503)
Piwo 3 Braxare (EKE: 1398)
Ceruisia (EKE: 2114)
Defaecata cervisia (EKE: 1461)
Piżmo 2 Mustus (EKE: 5267)
Nebris (EKE: 2817)
Placek 1 Azymus (EKE: 994)
(Plaster) 1 Emplastrum (EKE: 2118)
(Plecy) 2 Scapula (EKE: 3917)
Trima (EKE: 5475)
Pleć 3 Evellere (EKE: 2198)
Runcare (EKE: 808)
Sarrio (EKE: 386)
Plemię 1 Genealogia (EKE: 5185)
Plesz 2 Plata (EKE: 342, 598)
Pleść 7 Motio (EKE: 2218, 2641, 292, 591, 2575, 1329, 538)
Pleśniec 1 Mucor (EKE: 483)
Pleśniwy 1 Petulus (EKE: 3235)
Pleśń 4 Mucor (EKE: 2815)
Mucus (EKE: 5269, 151)
Uligo (EKE: 5907)
Plewnik 1 Paleare (EKE: 322)
(Pliszka) 2 Corago (EKE: 5662)
Motacilia (EKE: 4988)
Pluć 1 Spuere (EKE: 4874)
Plugastwo 2 Impudicicia (EKE: 4698)
Squalor (EKE: 4972)
Plugawie 1 Spuridicus (EKE: 4969)
Plugawość 1 Spurcitia (EKE: 4967)
Plugawy 2 Spurcus (EKE: 4968)
Squalidus (EKE: 4971)
Pluskwa 2 Cimex (EKE: 1963)
Cinifex (EKE: 4149)
Płachta 3 Nebrida (EKE: 4936)
Poderis (EKE: 3454, 3452)
Płaskur 1 Libula (EKE: 4523)
Płaszcz 4 Chlamys (EKE: 4371)
Diplois (EKE: 1718)
Pallium (EKE: 3165)
Paludamentum (EKE: 3176)
Płat 2 Proventus (EKE: 3612)
Reditus (EKE: 3874)
Płaty 1 Thorax (EKE: 6276)
Płocha 1 Liciatorium (EKE: 4245)
Płocica 4 Gubia (EKE: 110, 5599, 2323)
Tretepta (EKE: 5470)
Płodzić się 1 Prolificare (EKE: 3569)
Płonka 3 Amaruscum (EKE: 631)
Labrusca (EKE: 2959)
Oleaster (EKE: 3062)
Płot 1 Saepes (EKE: 4306)
Płowy 1 Flavus (EKE: 260)
Płóczywłos 1 Ciniflos (EKE: 4166)
Płuca 1 Pulmo (EKE: 3631)
Płucny 1 Pulmatica (EKE: 3628)
Pług 1 Aratrum (EKE: 1138)
Pługowy 1 Capulus (EKE: 6235)
Płużny 1 Stiva (EKE: 5088)
Płynąć 1 Fluere (EKE: 2688)
Pływać 1 Natare (EKE: 4915)
Po 5 Amita (EKE: 969)
Matertera (EKE: 3340)
Matruelis (EKE: 4295)
Per consequens (EKE: 3271)
Torcular (EKE: 3986)
Poborca 4 Exactor (EKE: 2264, 2271, 5473)
Questor (EKE: 3652)
Pobór 3 Exactio (EKE: 2212)
Pedagium (EKE: 3241)
Tributum (EKE: 5472)
Pobudzać 2 Invalesco (EKE: 2730)
Provocare (EKE: 3616)
Pobudzić 1 Stimulare (EKE: 5086)
Pocałowanie 2 Basium (EKE: 1314, 1315)
Pochlebca 1 Palpo (EKE: 3174)
Pochodnia 1 Fax (EKE: 3998)
Pochodzić 2 Derivare (EKE: 1521)
Emanare (EKE: 2090)
Pochwa 3 Phalera (EKE: 3342, 2802)
Postela (EKE: 3344)
(Pociasek) 1 Tractula (EKE: 766)
Początek 3 Origo (EKE: 3121)
Praeludium (EKE: 3498)
Prooemium (EKE: 3567)
Poczcić 1 Honorare (EKE: 5635)
Poczesność 1 Honor (EKE: 5191)
Poczliwość 3 Honestas (EKE: 5629)
Honor (EKE: 5192, 5630)
Poczliwy 3 Honestus (EKE: 5619)
Honorabilis (EKE: 5621)
Honorandus (EKE: 5622)
Poczta 1 Cum emergenciis (EKE: 2101)
Poczwara 1 Chimera (EKE: 240)
Pod 5 Condicionaliter (EKE: 6204)
Elementum (EKE: 2975)
Huiusmodi sub tenore (EKE: 5738)
Sub bulla et alto (EKE: 5706)
Sub pena valata (EKE: 5710)
Podarzenie 1 Donarium (EKE: 1861)
Podawca 1 Collator (EKE: 1198)
Podbródek 4 Mentum (EKE: 664, 4397, 2556)
Submentum (EKE: 5421)
Podchwytać 1 Observare (EKE: 2875)
(Podczaszy) 2 Subpincerna (EKE: 5708, 5707)
Podczos 2 Beta (EKE: 1696)
Subeta (EKE: 5427)
Poddać 4 Iugalis (EKE: 5975)
Subesse (EKE: 5601)
Subiectus (EKE: 5608, 5606)
Poddać się 1 Subiacere (EKE: 5604)
(Podejść) 1 Subire (EKE: 5610)
Podeszwa 4 Calcaneus (EKE: 988)
Callus (EKE: 632)
Pedica (EKE: 3246)
Planta (EKE: 3439)
Podfutrowanie 1 Subductile (EKE: 5408)
Podkład 2 Sella (EKE: 396)
Subsellium (EKE: 5595)
(Podkoni) 1 Subagaso (EKE: 5418)
Podkowa 1 Babatum (EKE: 1261)
Podkować 1 Sufferrare (EKE: 751)
Podkowny 1 Gumphus (EKE: 5195)
Podkupień 1 Subemptor (EKE: 5409)
Podkupnik 1 Praeemptor (EKE: 268)
Podkurzacz 1 Suberinus (EKE: 748)
Podkurzyć 1 Subfumigare (EKE: 5602)
Podłoga 1 Pavimentum (EKE: 2584)
Podług 1 Tenor (EKE: 5553)
Podługowaty 1 Oblongus (EKE: 2837)
Podniebie 1 Pavimentum (EKE: 3233)
Podnieść 1 Sublevare (EKE: 5618)
Podnoga 1 Interceptale (EKE: 5859)
Podnosić 1 Expandere (EKE: 2370)
Podnóżek 1 Suppedaneus (EKE: 749)
Podobieństwo 1 Methaphorice (EKE: 4448)
Podobliwy 2 Domabilis (EKE: 1844, 1991)
Podobnie 1 Commodose (EKE: 4681)
Podobność 1 Similitudo (EKE: 4439)
Podobny 2 Domabilis (EKE: 106)
Habilis (EKE: 193)
Podpaszek 1 Ascella (EKE: 1189)
Podpaszny 1 Antella (EKE: 1026)
Podpaszyca 1 Dorca (EKE: 1447)
Podpierśny 1 Antella (EKE: 1023)
Podpuszczadło 1 Oxygallus (EKE: 2909)
Podróżny 1 Sublega (EKE: 5424)
Podrugać 2 Lynx (EKE: 4472)
Pardus (EKE: 3197)
Podrzeźniacz 2 Mimus (EKE: 4709, 4710)
Podskarbi 1 Questor (EKE: 3650)
Podstawić 1 Subiectus (EKE: 5607)
(Podstoli) 3 Dapifer (EKE: 1428)
Subdapifer (EKE: 1427, 5709)
Podstrzegać 2 Observare (EKE: 2789, 2874)
Podszycie 2 Filtrum (EKE: 2987)
Subductura (EKE: 5406)
Podustek 2 Cassica (EKE: 1267, 1268)
Poduszka 1 Cussinus (EKE: 5869)
Poduścić 2 Ingerere (EKE: 5887)
Suggerare (EKE: 5778)
Podwiązanie 1 Subligar (EKE: 5592)
Podwieczorkowanie 1 Antecenia (EKE: 354)
Podwika 2 Segmentum (EKE: 939)
Teristrum (EKE: 428)
Podwój 1 Postes (EKE: 3481)
Podwórze 1 Curia (EKE: 5867)
Poganin 1 Gentilis (EKE: 5186)
Poganka 1 Cananea (EKE: 1065)
Pogłowie 1 Femineus (EKE: 4000)
Pogorszyć 1 Deteriorare (EKE: 1563)
Pogrzeb 1 Exequie (EKE: 830)
Pogrześć 1 Inhumatus (EKE: 2408)
Pogwizdać 1 Pipiare (EKE: 3392)
(Pohańbić) 1 Contumeliosus (EKE: 5649)
Pokalać 1 Denigrare (EKE: 1501)
Pokalić 1 Contaminare (EKE: 5633)
Pokarmia 1 Itinerarium (EKE: 6364)
Pokiełznąć 1 Delabi (EKE: 1703)
Poklat 9 Basterna (EKE: 1449, 1634)
Carpentum (EKE: 1235, 922, 89, 1234, 1050)
Pilentum (EKE: 3362)
Scaenica (EKE: 3923)
Pokład 1 Exequie (EKE: 829)
Pokoczyna 1 Coctus (EKE: 4458)
Pokolenie 2 Genealogia (EKE: 5184)
Tribus (EKE: 5474)
Pokorny 1 Humilis (EKE: 5683)
Pokropić 1 Aspergere (EKE: 1207)
Pokrów 1 Transtrum (EKE: 809)
Pokrywka 2 Fiscina (EKE: 4896)
Torrilla (EKE: 5397)
Pokrzyk 3 Mandragora (EKE: 650, 1626, 291)
Pokrzykać 1 Scorpio (EKE: 3932)
Pokrzywa 2 Marrubium (EKE: 2964)
Urtica (EKE: 6179)
Polednia 2 Cremium (EKE: 5834)
Suspensiva (EKE: 5886)
Polepszać się 1 Pauperes euangelizantur... (EKE: 2193)
Polewka 1 Perfusio (EKE: 3291)
Policzek 1 Maxilla (EKE: 4299)
Polizacz 5 Abligurio (EKE: 7, 70, 1435, 1639, 73)
Polska 1 Polonia (EKE: 3464)
Polubienica 1 Sponsa (EKE: 4855)
Polubieniec 1 Nuptus (EKE: 5052)
Poławie 2 Antependium (EKE: 1048)
Aulaeum (EKE: 1251)
Połeć 4 Perna (EKE: 3306, 2231)
Petaso (EKE: 328, 3327)
Połknąć 2 Degluttire (EKE: 1484)
Glutire (EKE: 5190)
Pomek 1 Pantulus (EKE: 3171)
Pomoc 1 Subsidium (EKE: 5697)
Pomsta 1 Nullum opus malum (EKE: 5948)
Poniechawać 1 Dissimulare (EKE: 172)
Poniżenie 1 Abiectio (EKE: 196)
Poniżyć 1 Abicere (EKE: 91)
Popielica 3 Cisimus (EKE: 4317, 243, 1589)
Popona 1 Lectega (EKE: 2469)
Poprawkowanie 1 Iurisdictio (EKE: 5974)
(Popręg) 3 Antella (EKE: 675)
Cingula (EKE: 4146)
Subligar (EKE: 5594)
Poradlne 1 Tributum (EKE: 5471)
Poradlny 1 Tribunus (EKE: 6277)
Porażka 2 Cedes (EKE: 1625)
Strages (EKE: 5236)
Porozumieć 1 Innuere (EKE: 6254)
Poroże 1 Brunda (EKE: 358)
Porsz 1 Myrtus (EKE: 2814)
Posag 3 Dos (EKE: 1866)
Dotalicium (EKE: 6402)
Parafernum (EKE: 327)
Posądzać 1 Imputare (EKE: 6242)
Poseł 2 Ambasiator (EKE: 961)
Sublega (EKE: 5425)
Posełkini 1 Ancilla (EKE: 578)
Posilić 1 Animare (EKE: 1013)
Poskrobek 1 Tortestria (EKE: 5469)
Posłać 1 Destinare (EKE: 1548)
Posługa 1 Obsequium (EKE: 2872)
Posoka 1 Cruor (EKE: 5837)
Pospolicie 1 Singulatim (EKE: 4450)
Pospolitowanie 1 Communio (EKE: 4701)
Pospolity 8 Catholicus (EKE: 1307)
Communis (EKE: 4706)
Contra mutuum pactum (EKE: 5819)
Generalis (EKE: 5187)
Pro bono publico (EKE: 3545)
Universalis (EKE: 6030, 6021)
Usualis pagamenti (EKE: 3162)
Pospólstwo 1 Universitas (EKE: 6024)
Posromny 1 Praeputium (EKE: 3513)
Posromocić 1 Confutare (EKE: 5315)
Postać 2 Propago (EKE: 3586)
Statura (EKE: 5005)
Postaw 2 Seritoria (EKE: 4312)
Stamen (EKE: 4999)
Postawa 1 Gestus (EKE: 5188)
Postawić się 1 Comparere (EKE: 4711)
Postawiec 4 Caerimonia (EKE: 6152)
Coccinum (EKE: 1611, 1831, 1612)
(Postąpić) 1 Progredi (EKE: 3565)
Postronek 1 Captivus (EKE: 1116)
Postrzygacz 1 Pannirasor (EKE: 3182)
Poszwa 2 Lectega (EKE: 4118)
Pluma (EKE: 3450)
Poszycie 2 Domicilium (EKE: 1442)
Tectum (EKE: 5533)
Pościel 1 Stratorium (EKE: 5331)
Pościenie 1 Mediale (EKE: 4337)
Pośledni 1 Inclusive computando a data presencium (EKE: 6118)
Pośliźnięcie się 1 Delabi (EKE: 6325)
Poślubić 2 Promissus (EKE: 3572)
Vovere (EKE: 6104)
Pośrodek 3 Centrum (EKE: 2006)
Mediana (EKE: 2547, 474)
Poświęcać 1 Consecrare (EKE: 5391)
Poświęcanie 1 Encaenia (EKE: 2122)
Poświęcić 1 Consecrare (EKE: 5390)
Potajemnie 1 Clam (EKE: 4372)
Potkać 1 Occurrere (EKE: 3043)
Potok 1 pothok (EKE: 2689)
Potop 2 Diluvium (EKE: 1686)
Naufragium (EKE: 4920)
Potrząsnąć 2 Coagitare (EKE: 6533, 6534)
Potrzebizna 1 Expedit (EKE: 665)
Potrzebizność 1 Indigentia (EKE: 4718)
Potrzebować 3 Egere (EKE: 1961)
Exigere (EKE: 2314)
Indigere (EKE: 4734)
Potwarca 1 Calumniator (EKE: 999)
Potwarz 3 Calumnia (EKE: 998)
Contumelia (EKE: 5818)
Exprobratio (EKE: 2247)
Potwierdzić 1 Canonica scriptura (EKE: 1085)
Potykanie 1 Congressus (EKE: 5385)
Powaba 2 Praeludium (EKE: 3497, 3499)
Powiadacz 1 Relator (EKE: 3731)
Powiadać 4 Allegare (EKE: 902)
Asserere (EKE: 1222)
Declarare (EKE: 1458)
Dico humanum (EKE: 5755)
Powiadanie 2 Declaratio (EKE: 1421)
Relatio (EKE: 3736)
Powiat 5 Decapolis (EKE: 1433)
Districtus (EKE: 1987, 45, 1746)
Territorium (EKE: 5689)
Powidła 1 Cerusetum (EKE: 2454)
Powieczka 1 Palpebra (EKE: 3173)
Powietrze 1 Venticipium (EKE: 741)
Powietrzny 1 Velum (EKE: 5953)
Powinik (?) 1 Instancia (EKE: 1594)
Powojnik 1 Fascia (EKE: 2097)
Powroźnik 1 Funifex (EKE: 4833)
Powróz 5 Antempne (EKE: 1056)
Fultrum (EKE: 4985)
Funis (EKE: 2691)
Rudens (EKE: 3818)
Scandula (EKE: 3916)
Powrózek 1 Funiculus (EKE: 4832)
Powstać 1 Exsurgere (EKE: 2517)
Powszedni 2 Cottidianus (EKE: 1674, 1794)
Powściąganie 1 Represalia (EKE: 3750)
Powtarzać 2 Recidivus (EKE: 3704)
Resumere (EKE: 3783)
(Powyższyć) 2 Extollere (EKE: 2500)
Promovere (EKE: 3574)
Pozew 1 Citatio (EKE: 4319)
Pozłótka 1 Pantheolon (EKE: 611)
Pozytyw 1 Positivum (EKE: 3477)
Pozywanie 1 Censura (EKE: 2003)
Pożar 2 Cremium (EKE: 5835)
Incendium (EKE: 4707)
Pożegnaniec 1 Catechumenus (EKE: 815)
(Pożeradło) 1 Gula (EKE: 5193)
(Pożreć) 1 Absorbere (EKE: 851)
Pożyczacz 1 Creditor (EKE: 5832)
Pożyczyć 1 Commodare (EKE: 4677)
(Pożyteczny) 1 Expedit (EKE: 2375)
Pożytek 1 Proventus (EKE: 3609)
Pożywać 1 Sacerdos communicat (EKE: 5901)
Pożywanie 2 Communio (EKE: 4699)
Usus (EKE: 6191)
(Pójść) 1 Erat oriundus (EKE: 3125)
Póki 1 Quousque (EKE: 3661)
Pół 1 Semiviuus (EKE: 4202)
Półrzytek 1 Natis (EKE: 4916)
Półwozie 1 Carrum (EKE: 2334)
Pór 1 Porrum (EKE: 3470)
Praca 1 Nisus (EKE: 4994)
Pracować 2 Niti (EKE: 4995)
Satagare (EKE: 3904)
Pracowity 1 Actiua vita (EKE: 872)
Praczka 1 Lotrix (EKE: 4267)
Pragnąć 2 Sitibundus (EKE: 4485)
Sitire (EKE: 4484)
Pragnienie 1 Sitis (EKE: 4486)
(Prałactwo) 1 Praelatura (EKE: 3505)
Prasa 1 Torcular (EKE: 1926)
Prawidło 2 Equicibilia (EKE: 6289)
Expansale (EKE: 2255)
Prawo 4 Emphyticum ius (EKE: 2092)
Iurisdictio (EKE: 5973)
Salvo iure alieno (EKE: 3859)
Sub bulla et alto (EKE: 5705)
Prawować się 1 Agere (EKE: 893)
Prażmo 3 Far (EKE: 3086)
Primicie (EKE: 347, 3536)
Prątek 1 Panus (EKE: 324)
Prędki 6 Preceps (EKE: 3488)
Repentinus (EKE: 3764)
Subitus (EKE: 5613)
Velox (EKE: 5949)
Volucer (EKE: 6073)
Volucris (EKE: 6075)
Prędko 4 Otius (EKE: 3050, 3051)
Properanter (EKE: 3588)
Subito (EKE: 5616)
Pręga 1 Mediastinus (EKE: 4338)
Pręgierz 1 Mediastinus (EKE: 2568)
Proca 5 Falarica (EKE: 2257)
Funda (EKE: 359, 4783, 2021)
Fundibula (EKE: 4019)
Proch 2 Festuca (EKE: 5328, 4016)
Profes 1 Professus (EKE: 3556)
Prok 8 Catabula (EKE: 122, 924, 1579, 103, 6288, 1149)
Falarica (EKE: 270)
Vinea (EKE: 1211)
Prom 1 Liburnus (EKE: 4221)
Proroctwo 1 Prophetia (EKE: 3590)
Prorok 1 Propheta (EKE: 3591)
Prorokinia 1 Prophetissa (EKE: 3593)
Prorokować 1 Prophetare (EKE: 3592)
Prosić 1 Obsecrare (EKE: 2871)
Proso 1 Scrutum (EKE: 3964)
Prosty 2 Columbinus (EKE: 1974)
Directus (EKE: 1983)
Prośba 2 Deprecatio (EKE: 1514)
Preces (EKE: 3489)
Prowadzić 1 Ducere (EKE: 1888)
Próchno 2 Caries (EKE: 1176)
Glos (EKE: 5257)
Próg 1 Limen (EKE: 4275)
(Próżno) 2 Quitto (EKE: 3840, 730)
(Próżnować) 2 Otiari (EKE: 3045)
Otiarius (EKE: 3046)
(Próżnowanie) 1 Otium (EKE: 3047)
Przasnek 1 Azymus (EKE: 2415)
(Przaśny) 1 Azymus (EKE: 2416)
Prze 1 Pro bono publico (EKE: 3544)
Przebóść 1 Perforare (EKE: 3289)
Przebywacz 1 Domesticus (EKE: 1853)
Przechodzić się 1 Spatiari (EKE: 4611)
Przechód 7 Bracceum (EKE: 69, 911, 100, 319, 1012)
Meander (EKE: 2545)
Semita (EKE: 4206)
Przeciąż 2 Intersticium (EKE: 5971)
Intervallum (EKE: 5970)
Przeciekać 1 Perfluere (EKE: 3277)
Przecieś 1 Limen (EKE: 2506)
Przeciwiać się 1 Instare (EKE: 6265)
Przecznica 1 Vicus (EKE: 6052)
Przed 2 Antelucanum (EKE: 1053)
Illo presente (EKE: 3510)
Przedłużenie 2 Dilatio (EKE: 1609)
Longanimitas (EKE: 4507)
Przedłużyć 1 Longare (EKE: 4505)
Przedmieszczanin 1 Suburbanus (EKE: 5725)
Przedmieście 1 Suburbium (EKE: 5724)
Przedni 2 Anteriores dentes (EKE: 1047)
Praecessor (EKE: 3491)
Przedwieczorkowanie 1 Antecenia (EKE: 1027)
Przedychanie 1 Cateracta (EKE: 1303)
Przedział 4 Caesaries (EKE: 3298)
Glaba (EKE: 2299, 155)
Glabella (EKE: 1542)
Przejrzenie 1 Previsio (EKE: 3531)
(Przejście) 1 Spatium (EKE: 4613)
Przekęsitytel 1 Litteralis (EKE: 4410)
Przeklinać 2 Detestari (EKE: 1565)
Execrare (EKE: 2275)
Przekład 2 Andena (EKE: 1660)
Asillum (EKE: 1205)
(Przekłuć) 1 Perforare (EKE: 3290)
Przekobiały 1 Cutilatus (EKE: 5785)
Przekowy 1 Crurigal (EKE: 5758)
Przekupień 5 Praeemptor (EKE: 2643, 605, 559, 3069, 1647)
Przełożność 1 Privilegium (EKE: 3540)
Przełożyć 3 Beneficus (EKE: 1331, 1332)
Praepositus (EKE: 3509)
Przeminąć 1 Dimittere (EKE: 1710)
Przeoranie 1 Novale (EKE: 2851)
Przepaska 1 Semicinctum (EKE: 4204)
Przepaść 2 Abyssus (EKE: 205, 49)
2. Przepaść 1 Lugit penam (EKE: 4581)
Przepiórka 3 Quiscula (EKE: 511, 3092, 2338)
Przepłynąć 1 Pernatare (EKE: 3278)
Przepołudnie 1 Mulctra (EKE: 313)
Przepowieść 1 Parabola (EKE: 2650)
Przepór 1 Pila (EKE: 3429)
Przeprowadzić 1 Perducere (EKE: 3512)
Przerębl 2 Lama (EKE: 4076)
Latinula (EKE: 4054)
Przerwać 1 Interrumpere (EKE: 6037)
Przesiek 1 Ascia (EKE: 1190)
Przestać 1 Desistere (EKE: 1541)
Przestań 1 Natatoria (EKE: 4932)
Przestępca 1 Praevaricator (EKE: 3529)
Przestępowanie 1 Praevaricatio (EKE: 3530)
Przestraszyć 2 Exterrere (EKE: 2457)
Perterrere (EKE: 3323)
Prześcieradło 3 Linteamen (EKE: 4283)
Sindon (EKE: 4347, 4348)
Prześladować 1 Persequi (EKE: 3314)
Przeto 1 Igitur (EKE: 6138)
Przewóz 2 Naulum (EKE: 4923)
Remigium (EKE: 3749)
Przewrotność 1 Perfidia (EKE: 3287)
Przewyciężyć 1 Convictus (EKE: 5654)
Przez 8 Methaphorice (EKE: 4447)
Nullum bonum opus (EKE: 5936)
Nullum opus malum (EKE: 5929)
Pascha (EKE: 1900)
Per recidivationem (EKE: 3273)
Per spatium (EKE: 4548)
Procul dubio (EKE: 3551, 4048)
Przezpieczność 1 Securitas (EKE: 4141)
Przezpieczny 1 Securare (EKE: 4137)
Przezzęby 1 Edentulus (EKE: 1927)
Przeżegnaniec 1 Cathecuminus (EKE: 1304)
Przędza 1 Ferruncus (EKE: 6350)
Przędziono 4 Gax (EKE: 5181)
Pensum (EKE: 3267, 3254)
Texta (EKE: 5466)
Przęśleń 1 Vertebrum (EKE: 6026)
Przęślica 2 Cola (EKE: 4658)
Colus (EKE: 4657)
Przęślik 2 Vertebrum (EKE: 811, 771)
Przętr 2 Contignatio (EKE: 5639)
Solarium (EKE: 4500)
Przmiel 3 Fusarius (EKE: 6345, 6395)
Vertebrum (EKE: 6494)
Przy 1 Eramus in obsequiis mortuorum (EKE: 2160)
Przybliżyć się 1 Propiare (EKE: 3595)
Przybrać 1 Redimire (EKE: 3718)
Przybytek 2 Atrium (EKE: 1237)
Lobia (EKE: 4433)
Przyczyna 2 Causa efficiens (EKE: 1350)
Occasio (EKE: 3022)
Przyczynić się 1 Intercedere (EKE: 6129)
Przydać 1 Adhibere (EKE: 884)
Przygana 1 Convicium (EKE: 5653)
(Przyjście) 1 Per spatium (EKE: 4549)
Przykadek 1 Succina (EKE: 3108)
Przykazać 1 Promovere (EKE: 3575)
Przykazanie 1 Edictum (EKE: 1949)
Przykrywać 1 Occupare (EKE: 3014)
Przylepa 1 Pascendrum (EKE: 3212)
Przylorawie 1 Funebrium (EKE: 6352)
Przyłbica 1 Culptrum (EKE: 5788)
Przymierze 2 Indutiae (EKE: 4755)
Pactum (EKE: 3143)
Przymiot 2 Apostema (EKE: 1099, 1100)
Przypadnienie 2 Devolutio (EKE: 1842, 1704)
Przypędzić 1 Subigere (EKE: 5609)
Przypiękrać 1 Stipare (EKE: 5215)
Przypiękrzyć 1 Stipare (EKE: 5214)
Przypoić 2 Adhaerere (EKE: 885)
Cohaerere (EKE: 4589)
Przyprawiać 1 Vinum sophisticatum (EKE: 6057)
Przyrodny 3 Novercarius (EKE: 6442, 488)
Uterinus (EKE: 6194)
Przyrównać 1 Comparare (EKE: 4723)
Przysłuchać 1 Cum reverencia (EKE: 6225)
Przyszwa 1 Antipendimentum (EKE: 1051)
Przytrafić 3 Adaptare (EKE: 878)
Comparare (EKE: 4716)
Referri (EKE: 3715)
Przytrafienie 2 Comparatio (EKE: 4715)
Proportio (EKE: 3602)
Przywabić 1 Allicere (EKE: 942)
Przywłaszczać 1 Propriare (EKE: 6515)
Przywłaszczyć 1 Dedicare (EKE: 1471)
Przywolenie 1 Consensus (EKE: 5402)
Przywrócić 1 Revocare (EKE: 3788)
Przyzwolić 3 Assentire (EKE: 1225)
Condescendere (EKE: 4770)
Consentire (EKE: 5401)
Psinki 1 Solatrum (EKE: 4497)
Pstrąg 2 Tructus (EKE: 5375)
Truta (EKE: 5468)
(Pszczelnik) 1 Apium (EKE: 1095)
(Pszczelny) 2 Alvearium (EKE: 951)
Apiaster (EKE: 1105)
(Pszczoła) 2 Examen (EKE: 2263)
Quasi apis argumentosa (EKE: 3638)
Ptak 1 Volucris (EKE: 6074)
(Ptasi) 1 Vesicula (EKE: 797)
Puch 1 Exhalatio (EKE: 2272)
Pucołowaty 1 Gravigena (EKE: 5183)
Pukawica 1 Plaudeolum (EKE: 600)
Pukiel 1 Fixibulus (EKE: 2479)
Puklerz 4 Pelta (EKE: 2804, 542, 156, 2652)
(Puklerzowy) 1 Umbo (EKE: 5904)
Pustelnik 1 Eremita (EKE: 5439)
(Pustułka) 1 Capus (EKE: 1117)
Puszcza 4 Desertum (EKE: 1537, 1839)
Eremus (EKE: 5441)
Solitudo (EKE: 421)
Puszczacz 2 Minutor (EKE: 2724, 712)
Puszczadło 3 Phlebotomus (EKE: 2687, 2686, 2234)
Puścić 1 Quitto (EKE: 729)
Pypeć 1 Pituita (EKE: 3434)
Pytel 9 Dodacium (EKE: 46, 1988, 1748)
Politrudium (EKE: 2773)
Taratantara (EKE: 753, 1872, 5464, 490, 5463)
Pytlować 3 Politridio (EKE: 810, 602)
Taratantarizare (EKE: 5465)
Rachowanie 1 Ratiocinatio (EKE: 3669)
Rachunek 1 Ratiocinatio (EKE: 3668)
Rada 1 Persuasio (EKE: 3322)
(Radca) 1 Consul (EKE: 5581)
Radlica 3 Bover (EKE: 16, 1451, 1702)
Radło 2 Aratrum (EKE: 1137)
Urvum (EKE: 2952)
Radzić 2 Persuadere (EKE: 3321)
Suggerare (EKE: 5779)
Raj 1 Paradisus (EKE: 3188)
Rajski 1 Antiton (EKE: 6498)
Rakowy 1 Lus (EKE: 3994)
Rama 1 Expansale (EKE: 2256)
Ramię 1 Brachium (EKE: 1390)
Rany 1 Expago (EKE: 2351)
Raróg 10 Artoganus (EKE: 63, 1, 957, 1664)
Diomedia (EKE: 1420, 1706, 1982)
Herodio (EKE: 5507, 2147, 2038)
Rataj 1 Colonus (EKE: 4645)
Ratusz 1 Praetorium (EKE: 3524)
Rdza 3 Aerugo (EKE: 2169)
Robigo (EKE: 816, 3811)
(Rdzeń) 1 Centrum (EKE: 2066)
Refektarz 1 Refectorium (EKE: 3729)
Relikwiarz 1 Lictor (EKE: 6528)
Reż 1 Siligo (EKE: 4360)
Ręcznik 1 Gausape (EKE: 136)
Ręka 2 Collatis manibus (EKE: 4638)
Musculus (EKE: 5298)
Rękawica 1 Chirotheca (EKE: 4315)
Rękojemstwo 1 Vadimonium (EKE: 5916)
Rękojeść 4 Ansa (EKE: 1019)
Capulus (EKE: 6232)
Manubrium (EKE: 4249)
Stiva (EKE: 5089)
Rękotarżny 1 Prodigus (EKE: 2659)
Robak 5 Emigraneus (EKE: 2361, 6280)
Lumbricus (EKE: 6387)
Senta (EKE: 398)
Vermis (EKE: 742)
Rodzaj 5 Genus (EKE: 5182)
Indoles (EKE: 2954)
Progenies (EKE: 3564)
Propago (EKE: 3585)
Stirps (EKE: 5224)
Rodzic 1 Consanguineus (EKE: 5403)
Rodzić 3 Germanus (EKE: 5312, 5313)
Glandifera (EKE: 2426)
Rodzina 2 Cognatio (EKE: 4468)
Parentela (EKE: 3198)
(Rodzynka) 1 Uva (EKE: 2619)
Rogal 2 Collyrida (EKE: 4592)
Terotusta (EKE: 5467)
Rogozie 1 Alga (EKE: 907)
Rogoża 2 Alga (EKE: 906)
Togal (EKE: 793)
Rohatyna 1 Tragula (EKE: 5374)
Roić się 1 Quasi apis argumentosa (EKE: 3639)
Rok 2 Peremptorius terminus (EKE: 3280, 3309)
Rokicina 1 Fructicetum (EKE: 4017)
Rokita 3 Frutex (EKE: 4018)
Ibex (EKE: 4139)
Vimen (EKE: 6055)
Rola 1 Ager (EKE: 895)
Ropa 3 Sanies (EKE: 5340, 3895)
Tabes (EKE: 5344)
Rosół 1 Salsugo (EKE: 3875)
Rostuchan 1 Ficta (EKE: 2102)
Rostucharz 3 Mango (EKE: 2567, 4238, 651)
Rozchodnik 1 Apium (EKE: 1445)
Rozciąć 1 Desecare (EKE: 1524)
Rozciągnąć 1 Pretendere (EKE: 3523)
Rozdzielić 3 Distare (EKE: 1803)
Distinguere (EKE: 1805)
Segregare (EKE: 4170)
Rozdzielnie 2 Disparate (EKE: 1752)
Divisim (EKE: 1798)
Rozdzielność 1 Distantia (EKE: 1802)
Rozdzielny 1 Apostata (EKE: 1101)
Rozerwać 1 Diripere (EKE: 1721)
Rozeznać 2 Discernere (EKE: 1724, 1723)
(Rozgrzeszyć) 3 Absolutus (EKE: 848)
Absolvere (EKE: 844)
Relaxare (EKE: 3735)
Rozkosznie 1 Voluptuose (EKE: 6186)
Rozkosznik 1 Oblectator (EKE: 2831)
Rozkosznoć 1 Delectabilitas (EKE: 1500)
Rozkoszny 3 Delectabilis (EKE: 1498, 1837)
Voluptuosus (EKE: 6080)
Rozkoszować 1 Oblectari (EKE: 2833)
(Rozłomek) 1 Obesus (EKE: 2596)
Rozłożyć 1 Disponere (EKE: 1776)
Rozmaczki 1 Sorbitiuncula (EKE: 4545)
Rozmaitość 2 Aequivocum (EKE: 2148)
Diversitas (EKE: 1812)
Rozmaity 1 Multiformis (EKE: 5074)
Rozmierzać 1 Limitare (EKE: 4276)
Rozmowa 1 Colloquium (EKE: 4641)
Rozmyślać 2 Contemplari (EKE: 5808)
Speculari (EKE: 4626)
Rozmyślanie 1 Speculatio (EKE: 4623)
Rozpaczać 1 Desperare (EKE: 1544)
Rozpalić 1 Tedifera (EKE: 5582)
Rozpór 1 Distagium (EKE: 1783)
Rozprawa 1 Diffusio (EKE: 1598)
Rozprószyć 1 Dilapidare (EKE: 1631)
(Rozpruć) 1 Desuere (EKE: 1549)
Rozpustny 2 Comesor (EKE: 1615)
Dissolutus (EKE: 1764)
Rozpuścić 1 Laxare (EKE: 4112)
Rozradzić 1 Dissuadere (EKE: 1801)
Rozsiadły 1 Lascivus (EKE: 2468)
Rozsiewać 1 Spargere (EKE: 4618)
Rozstań 2 Bivium (EKE: 1353)
Triuium (EKE: 5543)
Rozszerzenie 1 Dilatatio (EKE: 1632)
Rozszerzyć 1 Dilatare (EKE: 1629)
Roztargać 1 Diripere (EKE: 1708)
Roztargnąć 2 Diripere (EKE: 1984)
Distrahere (EKE: 1804)
Roztargnienie 9 Diripere (EKE: 6398, 252, 1425, 251)
Distractio (EKE: 1799)
Rebellio (EKE: 812, 1729, 562, 2638)
Roztropny 1 Sollers (EKE: 6083)
(Roztrwońca) 1 Prodigus (EKE: 6284)
Rozum 1 Sanus existens mente et corpore (EKE: 3889)
Rozważać 1 Pensare (EKE: 3259)
(Rozwiązać) 4 Absolutus (EKE: 847)
Absolvere (EKE: 845)
Religare (EKE: 3737)
Solvere (EKE: 4531)
Rozwiewać 1 Diventilare (EKE: 1810)
Rozwodzenie 1 Divortium (EKE: 1434)
Rozwora 3 Longale (EKE: 4504)
Mediamnis (EKE: 473, 2546)
Rozwód 2 Discidium (EKE: 1727)
Divortium (EKE: 1814)
Ród 1 Cognatio (EKE: 4469)
Róg 1 Cornu (EKE: 5669)
Rój 2 Examen (EKE: 2262, 451)
Róść 2 Pullulare (EKE: 3626, 3622)
Równie 1 Aeque (EKE: 2134)
Rózga 1 Ramus (EKE: 3679)
(Różnie) 1 Disparate (EKE: 1753)
Rtęć 2 Argentum vivum (EKE: 1156)
Mercurius (EKE: 586)
Ruchanie 1 Commotio (EKE: 4733)
Rucho 1 Segmentum (EKE: 4161)
Ruda 3 Ferarium (EKE: 2365, 2045)
Minera (EKE: 4753)
Rudnik 1 Aerarius (EKE: 1788)
(Rumianek) 1 Chamomilla (EKE: 1039)
Rumien 2 Chamomilla (EKE: 1038, 466)
Rumienidło 1 Fucus (EKE: 4890)
Rura 1 Cannalis (EKE: 1073)
Rusin 1 Rutenus (EKE: 3828)
(Rusznica) 1 Bombarda (EKE: 1378)
(Ruszt) 1 Cratis (EKE: 5828)
Ryba 3 Exquamare (EKE: 2096)
Hamare (EKE: 5432)
Ledia (EKE: 2470)
Rybarka 1 Lixa (EKE: 6134)
Rybitw 1 Piscator (EKE: 3424)
Rybnik 1 Piscina (EKE: 3426)
Rybny 1 Patella (EKE: 3215)
Rycerz 1 Milles (EKE: 4737)
Rychło 2 Otius (EKE: 3052)
Properanter (EKE: 3589)
Rychłonóg 1 Dromedus (EKE: 1882)
Rychły 1 Velox (EKE: 5950)
Ryczeć 2 Boare (EKE: 1369)
Cervus (EKE: 3294)
(Rydel) 2 Fossale (EKE: 4904)
Rutrum (EKE: 379)
Rydwan 3 Carpentum (EKE: 1236)
Pilentum (EKE: 3363)
Scaenica (EKE: 3924)
Rydz 2 Asparagus (EKE: 1201)
Boletus (EKE: 1374)
Rydzy 2 Fulvus (EKE: 4883)
Spadix (EKE: 684)
(Rygiel) 1 Obex (EKE: 2595)
Rymarz 2 Coriarius (EKE: 5723)
Corrigiarius (EKE: 5721)
Rynna 2 Cannalis (EKE: 1070)
Stillicidium (EKE: 5085)
Rynsztok 1 Cannalis (EKE: 1072)
Rysiec 1 Panther (EKE: 3185)
Ryś 1 Panther (EKE: 3184)
Rytwin 2 Caespes (EKE: 3304, 1707)
Ryż 14 Gith (EKE: 2029, 127, 2030, 2298, 2405)
Mandor (EKE: 2519)
Risi (EKE: 2339, 563, 2636, 376, 1745, 6483, 813, 3100)
Rząd 1 Politia (EKE: 3457)
(Rządca) 1 Possessor (EKE: 3480)
Rządnie 1 Decenter (EKE: 1417)
(Rządzić) 1 Ordinare (EKE: 3116)
!Rząszą 1 Sagmarius (EKE: 6086)
Rzecz 3 De his supradictis (EKE: 1911)
Dico humanum (EKE: 5761)
Quatuor motiva (EKE: 3645)
Rzecznik 4 Actor (EKE: 874)
Causidicus (EKE: 1354)
Orator (EKE: 3104)
Querulus (EKE: 1720)
Rzemień 2 Coriigia (EKE: 5668)
Corium (EKE: 5667)
Rzepa 1 Rapa (EKE: 3681)
Rzepik 2 Agrimonia (EKE: 918, 97)
Rzepisko 2 Raparium (EKE: 3672, 369)
Rzeszoto 1 Cribrum (EKE: 5747)
(Rzezać) 2 Sculpere (EKE: 4071)
Sculptilis (EKE: 4072)
(Rzezak) 1 Sculptrum (EKE: 3966)
(Rzezanie) 1 Celatura (EKE: 1676)